Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Talvivaaran ympäristöluvista

Arvoisa Eduskunnan Ympäristövaliokunta (28.9.2015)

Katsomme, että Talvivaara-yhtiön kaivos- ja ympäristöluvat ovat annettu puutteellisiin ja epäasialliseen kielenkäyttöön perustuvien hakemusasiakirjojen ja lupakäsittelyjen perusteella, joiden kautta on loukattu kansalaisten osallisuusoikeuksia ja perustuslaillista oikeusturvaa.

Huomautamme, että:

 • Talvivaaran malmitutkimukset rahoitettiin 70 -luvulla uraanifosfaattitutkimuksina KTM:n erityisrahoituksella momentilta atomienergian rauhanomaisen käytön edistäminen
 • Talvivaaran uraanivarannot kirjattiin kansainvälisiin uraanivarantokirjanpitoihin jo vuodesta 1982 lähtien, nikkelin sivutuotteena hyödynnettävissä. (Suomen suurin uraanivaranto)
 • Talvivaaran kaivospiiri myönnettiin Outokumpu Oy:lle 1986 ilman mainintaa uraanista. (Tsernobylin katastrofin jälkimainingeissa)
 • Talvivaara-yhtiön kaivoslupahakemuksissa eikä kaivospiirin laajennushakemuksissa mainittu uraania.
 • Talvivaara-yhtiön ympäristövaikutusarvioinneissa ei arvioitu uraanin käsittelyn ja uraanin rikastuksen ympäristövaikutusarviointeja, vaikka vuoden 2006 YVA-asetus sellaista edellytti.
 • Alkuperäisessä ympäristöluvassa ei ole uraaniin liittyviä lupamääräyksiä.
 • Heti aloituksen jälkeen haettiin lupaa uraanin ”talteenottolaitokselle” kuin ulkopuolisena asiana alkuperäiselle luvalle, tavoitteena Euroopan suurin uraanin tuotanto. KHO palautti lupahakemuksen valtioneuvostoon. Uraanin rikastus jatkuu kuitenkin kaiken aikaa ilman lupia.
 • Alkuperäisessä ympäristöluvassa vaadittiin jätevesien puhdistamosuunnitelmia kevääksi 2011, ei ole vieläkään esitetty.
 • Puhdistamoja ei ole, jätevesiongelmat ovat kasvaneet joka vuosi, ja aina niille on haettu ratkaisuksi erillislupia niiden ”yllättävyyden” perusteella.
 • Alkuperäinen ympäristölupa annettiin nopeutetusti vuodessa. Nyt sen nopean luvan ”tarkistamista” on yritetty 4 vuotta onnistumatta. Tämän johdosta kaivos jatkaa toimintaansa ”voimassa olevan ympäristöluvan”, eli alkuperäisen luvan varassa. Kysymme kuinka kauan vielä?

Huomautamme vielä erikseen, että ympäristöluvasta puuttuvat yhä sellaiset lainkäytössä vakiintuneet termistöt kuten malminrikastus, rikastusprosessi, rikastuskasat, uraanin rikastus, uraanin rikastuskasat, uraanin tytärnuklidien kertyminen rikastuskasoihin, uraanin tytärnuklidien määrien seurantavelvoite rikastuskasoissa ja mahdollisessa leviämisessä rikastuskasoista ilmaan ja ympäristöön, uraanin rikastuskasojen pohjarakennevaatimukset, liuennut uraani rikastusliuosnesteessä, uraanin saostaminen pois rikastusliuosnesteestä, saostetun uraanin loppusijoittaminen sakka-altaisiin, uraanin loppusijoitusaltaiden rakennemääräykset, uraanin loppusijoituksen uraanimäärät ja niiden seurantavelvoite, uraanin loppusijoitusaltaiden jälkihoitovaatimukset.

Huomautamme, että epäasiallinen kielenkäyttö Talvivaara-yhtiön lupien käsittelyissä jatkuu: ’puhdistettujen jätevesien johtaminen’ sekä ’bioliuotuksen’ toimimisesta vesitaseen ratkaisijana. Uutena harhauttavana terminä on väitetty ulkomaisen osakeomistuksen muka ratkaisevan Talvivaaran ympäristöongelmat, kuin Suomen valtion omistuksessa (kuten nyt on tilanne) ei voitaisi ympäristöongelmia ratkaista.

Vaadimme Talvivaara-yhtiön noudattavan lainsäädäntöä, Talvivaaran kaivos- ja ympäristöluvat on pikaisesti saatettava lainsäädännön edellyttämille tasoille, sekä valvontatoimien muutettavan sellaisiksi, että Talvivaaran ympäristöpäästöt eivät ylitä sekä lainsäädännössä että ympäristöluvassa määriteltyjä tasoja.

Lisäksi vaadimme kansalaisten oikeusturvan parantamista. Katsomme kansalaisten oikeusturvan loukkaukseksi menettelyn, jossa kaivos saa nopeutetusti luvat eikä sen selvästikkään edes tarvitse noudattaa niitä, mutta kansalaiset joutuvat omilla kustannuksillaan puolustamaan viranomaismenettelyssä epäasiallisin perustein poljettuja oikeuksiaan.

Vaadimme, että ellei Talvivaara-yhtiön välittömästi pysty noudattamaan lainsäädäntöä ja lupiaan, on luvat pikaisesti peruttava sekä välittömästi käynnistettävä kaivoksen hallittuun alasajoon liittyvät toimenpiteet.

 

Mika Flöjt

asiamies

Puhtaat vedet -liike & Oulujoen reitti (ks. liitteiden valitukset ja  muistutukset asiasta.)

 

 

LIITTEET:

 1. Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike, Oulujoen reitti ry, sekä muut yhteisvalitukseen yhtyneet asiakumppanit. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle 25.5.2015.

Valitus ’Purkuputken rakentaminen ja puhdistettujen jätevesien johtaminen Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisien purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäinen lisääminen vuoden 2015 aikana, Sotkamo’ -erillispäätöksenä ratkaistusta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä.

 1.     VASTINE TALVIVAARA-YHTIÖN VALITUKSEEN

Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike ja Oulujoen reitti ry asiakumppaneineen 24.8.2015 Vaasan hallinto-oikeudelle.

 

 

Viitteet:          Diaarinumerot 00634/15/5110 ym.

sekä valituksemme 25.5.2015.

 

Asia:          Vastine Talvivaara-yhtiön valitukseen koskien

’purkuputken rakentamista ja puhdistettujen jätevesien johtamista Talvivaaran kaivosalueelta Nuasjärveen sekä nykyisten purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrän tilapäistä lisäämistä koskevassa asiassa.’

 

Vastineen esittäjät:

Puhtaiden Vesien Puolesta -kansalaisliike ja Oulujoen reitti ry asiakumppaneineen.

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kuusamo ratsastaa kaksilla kaavoilla

Kuusamo ratsastaa kaksilla kaavoilla (28.7.2015, Koillismaan lehdissä) 
Kuusamon luonnonvarasuunnitelmassa on määritelty: ”Luonto- ja maisema-arvoltaan herkälle sekä matkailun kannata keskeiselle alueelle (Oulanka-Ruka Kitka) ei käytettävissä olevan tiedon pohjalta kaivostoimintaa tai sen rikastusta voida käynnistää riskittömästi.”

Mutta kuinka ollakaan, juuri tuolle kyseiselle matkailun ja luontaistalouden kannalta keskeiselle Oulanka-Ruka-Kitka alueelle onkin käynnissä kaksi erillistä kaavoitusprosessia, Ruka-Kuusamon osayleiskaava ja koko Kuusamon strateginen yleiskaava, joista ensiksi valmistuvaksi suunniteltu Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaava-ehdotukseen ei ole aiottu ottaa kyseistä kaivoskieltomääräystä mukaan. Tästä on purnattu, mutta yhdyskuntatekniikka ei aio edes järjestää yleisötilaisuutta Ruka-Kuusamo osayleiskaavaan liittyen.

Myöhemmin valmistuvaan oikeusvaikutteiseen koko Kuusamon yleiskaavaan sisältyy kaavaehdotuksen mukaan kyseinen kaivoskieltoalue sekä uraanikaivosten kaavoittamiskielto, mutta myös kaavoitusmääräys-ehdotus että ”tämä yleiskaava ei syrjäytä aiemmin vahvistettuja”.

Kaupungin kaavoitusohjaus ajaa kaksilla rattailla:  luonnonvarasuunnitelman kaivoskielto-kirjausta ei ole otettu huomioon Ruka-Kuusamon osayleiskaava-ehdotuksessa ja toisaalta koko Kuusamon yleiskaavaehdotuksessa mainitaan ettei se syrjäyttäisi aiemmin vahvistettuja. Nostin kaavojen ristiriitaisuudet julkiseen keskusteluun kesäkuussa 2015.

Asiaan kiinnitti 1.7.2015 huomiota myös ympäristöoikeuden dosentti Ismo Pölönen lausunnossaan Kuusamon johdolle, luottamushenkilöille, virkamiehille ja kuntalaisille. Päätelmänään dosentti Pölönen pitää kyseisten kaavoitusprosessien aikataulujärjestystä hyvän kaavoituskäytännön vastaisena, mikäli Ruka-Kuusamon osayleiskaavaa ei laadita koko Kuusamon yleiskaavan kaavamääräysten mukaisena.

Pölönen pitää Ruka-Kuusamon osayleiskaava-ehdotusta epäselvänä kaivostoiminnan maankäytön edellytysten suhteen. Ongelmallisimpana seikkoina on, ettei Ruka-Kuusamon osayleiskaavasta selkeällä tavalla ilmene sen suhde koko Kuusamon yleiskaavaan kaivostoiminnan sijoittamisohjauksen osalta, eikä Ruka-Kuusamon osayleiskaavaehdotus siten täyttäisi kaavan oikeusvaikutusten selkeydelle asetettuja oikeudellisia vaatimuksia.

Pölönen ehdottaa lausunnossaan Ruka-Kuusamon osayleiskaavaehdotusta tarkennettavan:

- vanhat kaivospiirimerkinnät merkittävän selkeästi vain informatiivisiksi merkinnöiksi.

- kirjaamalla, ettei osayleiskaavassa osoiteta kaivostoimintaan alueita eikä kaavassa ole arvioitu kaivostoiminnan maankäytöllisiä edellytyksiä.

- kirjaamalla, että kaivostoiminnan kaavallisia edellytyksiä tarkastellaan tulevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.

 

Pölösen lausunnon jälkeen yhdyskuntatekniikan kaavoittajat jatkoivat Ruka-Kuusamon osayleiskaavaehdotuksen nähtävillä oloa elokuun 28. päivään saakka. Täten elokuun aikana ovat molemmat kaavaehdotukset kuntalaisten nähtävillä ja lausuttavissa osoitteessa http://www.kuusamo.fi kaavoitus. Yhtä aikaa on siis esillä kaksi todella laajaa kaava-ehdotusta, joissa ei ole viitattu toisiinsa muulla tavoin, kuin että ”ei syrjäytä aiemmin vahvistettua”.

 

On syytä muistaa myös koko Kuusamon yleiskaavaehdotuksen epäselvät kaavamerkintäehdotukset. Uraanivyöhykkeet ja uraanimalmiot puuttuu kaavaehdotuksista, uraanikaivoksen kaavoituskieltomerkintä on helppo ohittaa lausumalla: ”uraania ei aiota hyödyntää” jolloin kyseessä ei ole kaavoittajan mielestä uraanikaivos. Ja lisäksi on merkintä ”ei syrjäytä aiemmin vahvistettuja”.

Yleisesti alueet tulisi kaavoittaa siten, että pohjavesialueilla, vesistöissä, kylä-, matkailu-, luonto-  ja maisema-alueilla sekä kokonaisvaltaisesti uraanivyöhykkeellä valtaukset malmikairauksineen kiellettäisiin täysimääräisesti.  Samalla poistettaisiin Pohjois-Kuusamon lomarakentamista ja kiinteistökauppaa haittaavien valtauksien tuoma epävarmuus ja ”löyhässä hirressä roikkuminen”. Kuusamon päättäjien on aika noudattaa Sallan kunnan viisautta, kun Oulanka-Savina uraanimalmioihin kohdistui valtausyrityksia. Sallan kunta selkeästi kaikin poliittisjuridisin keinoin kertoi kaivosyhtiöille, ettei kaivostoimintaa tulla sallimaan.  Samanlainen tahtotila tulee näkyä Ruka-Kuusamon osayleiskaavasta ja koko Kuusamon yleiskaavassa, ei kaivostoimintaa Pohjois-Kuusamoon eikä esimerkiksi GTK:n havittelemaan Iivaaraan. Pidetään Kuusamo Kuusamona, Pohjolan luontopääkaupunkina, Kuusamon ympäristöjulistusta kunnioittaen.

Mika Flöjt

Kuusamon kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä Koillismaan Vihreiden puheenjohtaja

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kaavojen ristiriitaisuuksista

Kaavojen ristiriitaisuuksista (Koillismaan Uutisiin 23.6.2015) 

Kuusamon yleiskaavan yleisötilaisuudessa torstaina 11.6 nousi esille kaavavalmistelujen ristiriitaisuuksia. Kaiken kaavatyöskentelyn taustaohjeena on luonnonvarasuunnitelman kirjaus: ”Luonto- ja maisema-arvoltaan herkälle sekä matkailun kannata keskeiselle alueelle (Oulanka-Ruka Kitka) ei käytettävissä olevan tiedon pohjalta kaivostoimintaa tai sen rikastusta voida käynnistää riskittömästi.”

Onko näin menetelty? Kyseinen keskeinen matkailualue esiteltiin kesäkuussa 2014 ensimmäisessä yleiskaava-aineistossa merkinnällä ’kaivostoiminnan kannalta kiinnostava alue’. Se oli yhteneväinen Kuusamon uraanivyöhykkeen kanssa, mutta sitä ei mainittu. Sittemmin matkailukolmion koko ja muoto on heilahdellut kolmioista ankkamalleihin, ympyrään Rukan ympärillä ja nyt takaisin laajennetuksi ankkamalliksi. Kaava on ankka, kaivosankka.

Kuitenkin samaan aikaan on erikseen valmisteltu ja esitelty Ruka – Kuusamon matkailualueen osayleiskaavaa, johon valmisteluun ei kaivoskielto-alue tunnu millään mahtuvan mukaan. Kuntalaiset olivat vaatineet muistutuksissa keskeiseltä luonto- ja matkailualueelta kairaus- ja kaivoshankkeita kiellettäviksi. Kaikki vaatimukset lautakunta kumosi vastineessaan väitteellä: ”Tässä osayleiskaavassa ei voida ottaa kantaa kaivostoimintaan tai kairauksiin sekä maa-ainesottoon pohjavesialueilla. Vaan niistä päätetään erillisten lupaprosessien kautta.” Tätä erikoista kantaansa lautakunta ei tarkemmin perustellut.

Parasta aikaa tuolle alueelle on useita hankkeita olemassa oleviin Dragon Miningin Rukan Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon sekä ”uinuvan” Kouervaaran Lemmonlammen kaivospiireihin ja Belvedere Resourcen Kitkajärven Kouer- ja Säynäjävaaran valtauksiin nojautuen. Dragonhan tekee uutta YVAa  ja tekee lisävaraus- ja valtaushakemuksia.  Aktiivisia tutkimusvaltaushakemuksia ovat Dragonin Rukan ”Kontti(aho)-Mutka” 1 – 6 valtaushakemus, Naatikkajoen Ollinsuon valtauslupa, Belvederen Säynäjävaaran valtauslupa ja Kouervaaran valtauslupa. Dragonilla lisäksi Suiningin Vaimosuon ”Suolavaaran” valtaushakemus, Kitkajoen Juomasuon Hangaslampi  7 – 14 valtaushakemus ja Juomasuon kaivospiirien laajentaminen.

Yleiskaavan yleisötilaisuudessa ei kunnan puolelta kerrottu neuvonpidoista kaivoslupa-asiasta. Yleiskaavamerkintä 2 esiteltiin: Kuusamon kaupunki ei kaavoita alueita uraanikaivostoimintaa varten. Kysymykseen, mikä on kaupungin mielestä uraanikaivos, vastasi yhdyskuntajohtaja Mankinen, että ydinenergialaki sen määrittelee.

Mikäli yhdyskuntajohtaja Mankisen ilmaisema tulkinta jäisi voimaan, niin se tarkoittaisi jätettävän kaivosyhtiölle itselleen valta määritellä kaavoittaako kaupunki aluetta kaivostoiminnalle vai ei. Kaivosyhtiön ilmoitus ”Ei aiota hyödyntää uraania”, riittäisi siihen, ettei kyseessä olisi ydinenergialain tarkoittama uraanikaivos, joten kyseinen yleiskaavamääräys 2 ei estäisi kaavoittamasta kaivosaluetta Dragonin tarpeisiin. Tuo kaivosyhtiön ilmoitus ei myöskään estäisi yhtiötä myöhemmin muuttamasta aikomustaan, kaivospiirin ja kaavoituksen tultua yhtiölle mieleiseen kuntoon, että nyt haemme lupaa uraanin hyödyntämiselle, uraanituotantoon.

 

Kysyttiin myös, että mikäli Ruka – Kuusamo matkailualueen osayleiskaava tulee ensin voimaan, niin muuttaako myöhemmin voimaantuleva oikeusvaikutteinen yleiskaava kaivosvapaa-alueineen matkailualueen osayleiskaavassa merkittyjä määräyksiä, mikäli ne ovat noissa kahdessa kaavassa keskenään ristiriidassa. Tähän selvään kysymykseen ei selvää vastausta tullut.

Mutta mikäli huomioidaan ehdotettu yleiskaavamerkintä 1: ”Tämä strateginen, oikeusvaikutteinen yleiskaava ei syrjäytä aiemmin vahvistettuja”, niin voidaan tulkita ensin annetun päätöksen jäävän voimaan, eikä myöhemmin voimaan tuleva oikeusvaikutteinenkaan yleiskaava sitä muuttaisi. Tämä vaikuttaa selvältä motiivilta saada Ruka-Kuusamon osayleiskaava hyväksytyksi ilman merkintää kaivosvapaasta vyöhykkeestä.

Tämän lisäksi on erityisen mielenkiintoista se, että Dragonilla Kitkajoella ”Juomasuo 1″ -kaivoshanke ja ’Juomasuo 2’ kaivoslupahakemus, jossa Dragon perustelee Tukesille, ettei alueen käytölle kaivostoimintaan ole kaavoituksellisia rajoituksia. Lisäksi Dragon sanoo selvittäneensä esim. kunnan kanssa että selvitykset kaivosluvan myöntämiseksi ovat riittäviä.

 

Mika Flöjt

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kaupunginjohtaja valintaprosessin äänestys ja eriävä mielipide

Koska KH kokouksen sihteeri unohti kertoa medialle valintaprosessin hakijoiden äänestyksistä, vastustuksesta ja eriävästä mielipiteestä, niin tässäpä ne tiedoksi. (medialle 22.6.2015)
————————————
KH kokous 18.6.2015
Päätösehdotus / eriävämielipide
En kannata Mika Mankisen valintaa kaupunginjohtaja haastatteluun. Mielestäni hänen toiminta valtaus- ja kaivoshankkeissa sekä Ruka-Kuusamon ja Kuusamon yleiskaavassa ei ole ollut Kuusamon luonto- ja matkailupääkaupungin yleisen edun mukainen. Hän myös jakaa kuusamolaisia voimakkaasti, siten ei voi toimia tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia kohtaan. Kaupunginjohtajan pitää olla ”ryvettymätön” ja kuntalaisten luottamusta herättävä. Tämä kokonaiskuva ja kuusamolaisten tasapuolinen kokonaisetu on otettava huomioon. Mielestäni olisi syytä harkita kuka on kaikkien kuusamolaisten kannalta paras kaupunginjohtaja.
Posted in Yleinen | Leave a comment

Kirje ministeri Olli Rehnille koskien Talvivaaran purkuputkilupaa

Arvoisa Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn, (sähköpostilla 12.6.2015)

Tiedoksi valituksemme koskien Talvivaaran purkuputkilupaa. (Valituksemme löytyy alla liitteistä).

Yhteenveto ja valituksemme mennyt medialle:
Oulujoen reitti ry ja puhtaat vedet -liike valittivat Talvivaaran purkuputkiluvasta

Oulujoen reitti ry ja puhtaat vedet liike valittivat Vaasan hallinto-oikeudelle PSAVIn antamasta ympäristöluvasta Talvivaaran purkuputkelle. Valituksessamme katsomme lupapäätökseen sisältyvän virheellisyyksiä:

1) annettu lainvastaisesti kaivoksen voimassaolevan ympäristöluvan ulkopuolisena lupapäätöksenä,

2) luparatkaisun perusteluna käytetty virheellisesti ’luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen’, joka peruste ei sovellu tähän tapaukseen,

3) käytetty kuulutusasiakirjoissa ja päätöksissä epäasiallisia termejä, joilla on annettu asianosaisille ja yleisölle harhaanjohtava kuvaus yhtiön toiminnoista sekä jätevesien vaikutuksista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön (esimerkkinä lupapäätöksen otsikko ’puhdistetun jäteveden johtaminen’, vaikka jäteveden puhdistuslaitoksia ei yhtiöllä ole. Toisena esimerkkinä uraanin rikastuksesta vaikeneminen yhtiön ympäristöluvissa),

4) riittäviä ympäristövaikutusarviointeja ei ollut tehty (esimerkiksi YVA-prosessia ei ollut tehty), ja lupahakemuksen mallinnus koski vain sulfaatin laimenemismallinnusta,

5)  vesienpuhdistuslaitoksia PSAVI ei vaatinut, eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja lupapäätöksessä tarkasteltu. PSAVI jätti tutkimatta muistutuksissa esitetyt muut ratkaisut, esimerkiksi jätevesien johtaminen avolouhokseen,

6) asianosaisten oikeusturvaa heikentävästi PSAVI antoi toimintojen aloittamisluvan ennen ympäristöluvan  lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessamme vaadimme hallinto-oikeutta kumoamaan annettu ympäristölupa; kieltämään välittömästi purkuputkilupapäätöksen toimeenpano ja välittömästi keskeyttämään purkuputken rakennustyöt; velvoittamaan yhtiötä noudattamaan voimassaolevaa ympäristölupaansa, sekä rakentamaan määräaikaan mennessä luvan noudattamiseksi tarpeelliset vesienpuhdistuslaitokset; velvoittamaan yhtiö esittämään suunnitelma kaivoksen toiminnan sopeuttamisesta voimassaolevan ympäristöluvan mukaiseksi ennen uusien tarvittavien jätevesienpuhdistuslaitoksien käyttöönottoa; velvoittamaan Talvivaara-yhtiötä esittämään suunnitelma (mikäli ympäristöluvan mukaiseen päästötasoon ei päästä) kaivoksen toimintojen hallituista sulkemistoimenpiteistä, joilla voidaan turvata ympäristövaikutusten pienentäminen normaaleille tasoille, sekä velvoittamaan yhtiö esittämään lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi tarkennettu suunnitelma kaivoksen jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi kaivoksen sulkemistoimenpiteisiin liittyen.

Valituksessamme perustelimme vaatimuksiamme sangen seikkaperäisesti.Valitus luettavissa Oulujoen reitin nettisivuilta: www.oulujoenreitti.fi

Heikki Haverinen

puheenjohtaja

Oulujoen reitti ry

Mika Flöjt

asiamies

Puhtaat vedet –liike

Posted in Yleinen | Leave a comment

Oulujoen reitti ry ja puhtaat vedet -liike valittivat Talvivaaran purkuputkiluvasta

Oulujoen reitti ry ja puhtaat vedet -liike valittivat Talvivaaran purkuputkiluvasta (Maaseutulehtiin 1.6.2015)

Oulujoen reitti ry ja puhtaat vedet liike valittivat Vaasan hallinto-oikeudelle PSAVIn antamasta ympäristöluvasta Talvivaaran purkuputkelle. Valituksessamme katsomme lupapäätökseen sisältyvän virheellisyyksiä:

1) annettu lainvastaisesti kaivoksen voimassaolevan ympäristöluvan ulkopuolisena lupapäätöksenä,

2) luparatkaisun perusteluna käytetty virheellisesti ’luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen’, joka peruste ei sovellu tähän tapaukseen,

3) käytetty kuulutusasiakirjoissa ja päätöksissä epäasiallisia termejä, joilla on annettu asianosaisille ja yleisölle harhaanjohtava kuvaus yhtiön toiminnoista sekä jätevesien vaikutuksista Nuasjärveen ja Oulujoen vesistöön (esimerkkinä lupapäätöksen otsikko ’puhdistetun jäteveden johtaminen’, vaikka jäteveden puhdistuslaitoksia ei yhtiöllä ole. Toisena esimerkkinä uraanin rikastuksesta vaikeneminen yhtiön ympäristöluvissa),

4) riittäviä ympäristövaikutusarviointeja ei ollut tehty (esimerkiksi YVA-prosessia ei ollut tehty), ja lupahakemuksen mallinnus koski vain sulfaatin laimenemismallinnusta,

5)  vesienpuhdistuslaitoksia PSAVI ei vaatinut, eikä vaihtoehtoisia ratkaisuja lupapäätöksessä tarkasteltu. PSAVI jätti tutkimatta muistutuksissa esitetyt muut ratkaisut, esimerkiksi jätevesien johtaminen avolouhokseen,

6) asianosaisten oikeusturvaa heikentävästi PSAVI antoi toimintojen aloittamisluvan ennen ympäristöluvan  lainvoimaiseksi tuloa.

Valituksessamme vaadimme hallinto-oikeutta kumoamaan annettu ympäristölupa; kieltämään välittömästi purkuputkilupapäätöksen toimeenpano ja välittömästi keskeyttämään purkuputken rakennustyöt; velvoittamaan yhtiötä noudattamaan voimassaolevaa ympäristölupaansa, sekä rakentamaan määräaikaan mennessä luvan noudattamiseksi tarpeelliset vesienpuhdistuslaitokset; velvoittamaan yhtiö esittämään suunnitelma kaivoksen toiminnan sopeuttamisesta voimassaolevan ympäristöluvan mukaiseksi ennen uusien tarvittavien jätevesienpuhdistuslaitoksien käyttöönottoa; velvoittamaan Talvivaara-yhtiötä esittämään suunnitelma (mikäli ympäristöluvan mukaiseen päästötasoon ei päästä) kaivoksen toimintojen hallituista sulkemistoimenpiteistä, joilla voidaan turvata ympäristövaikutusten pienentäminen normaaleille tasoille, sekä velvoittamaan yhtiö esittämään lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi tarkennettu suunnitelma kaivoksen jälkihoitotoimenpiteiden toteuttamiseksi kaivoksen sulkemistoimenpiteisiin liittyen.

Valituksessamme perustelimme vaatimuksiamme sangen seikkaperäisesti.Valitus luettavissa Oulujoen reitin nettisivuilta: www.oulujoenreitti.fi

Heikki Haverinen

puheenjohtaja

Oulujoen reitti ry

Mika Flöjt

asiamies

Puhtaat vedet –liike

Posted in Yleinen | Leave a comment

Talvivaaran jätevesien purkuputkiluvat virheellisillä perusteilla

Talvivaaran jätevesien purkuputkiluvat virheellisillä perusteilla (lähetetty Kalevaan 28.4.2015)

Talvivaaran valtiojohtoinen konkurssipesä sai lisäjuoksutusluvan ja jätevesien purkuputkiluvan valtion virkamiehiltä, perhepiirimäiseen tapaan, ja jopa vielä ilman ympäristövaikutustenarviontia (YVAa). Jätevesien purkuputkiluvalla ELYn ja AVIn johtajat muunsivat ympäristöetuuden turvaamistehtävänsä kaivoksen myynnin turvaamistyöksi, vastoin ympäristölainsäädäntöä.

Jätevesiputkiluvasta ilmenee kuitenkin, ettei edes AVI usko kaivoksen metallien rikastusprosessin toimivan kannattavasti. Kiusallinen ympäristön pilaantumisen vaarantaja ja toiminnan tappiollisuuden syy on dokumentoitu liuotusprosessin ongelmien nimellä, mutta se ohitetaan kommentilla, että näyttöä prosessin paranemisesta ei ole voitu osoittaa, mutta toisaalta ei ole aineistoa, joka selvästi osoittaisi, että toimintaa ei konkurssin jälkeen pystytä tekemään liiketaloudellisesti kannattavasti. Tuon haaveenhan Vapaavuori on jo aikaisemmin lanseerannut. Kaivos ei siis tule kannattavaksi tällä jätevesiputkipäätöksellä, mutta sekä tämän lupapäätöksen että alkuperäisen ympäristöluvan myöntövastuita saadaan hämärrettyä.

Tuota rikastusprosessi -termiä ei lupapäätöksissä mainita, ei alkuperäisissä eikä nytkään. Sen sijalla käytetään nimikettä ’bioliuotus’, joka on lupaviranomaisille helpompi, koska missään lainsäädännön vakiintuneissa ratkaisuissa ei bioliuotustermiä tunneta.

Tämä Talvivaaran jätevesiputkilupa annettiin pikavauhtia, vaikka muistutuksia oli ennätysmäärä. Alkuperäinenkin ympäristölupa 2007 oli annettu pikavauhtia. Tätä Talvivaarankin purkuputkipäätöstä tekemässä ollut AVI:n ympäristölupavastuualueen päällikkö Erkki Kantola on kuvannut menettelyä (Kuopio Erac -seminaari 20.10.2010): ”… Mehän ollaan monesti, tuota, asioita nimitetty vähän erilailla, että on pystytty tekemään se tietyllä prosessilla nopeasti…”.

Tällaisen uudelleen nimeämis -menettelytavan johdosta lupapäätöksistä puuttuvat sellaiset nimikkeet kuten malminrikastus, malminrikastuskasat, uraanin rikastus, uraanin rikastuskasat, uraanin tytärnuklidien jääminen rikastuskasoihin, uraanin rikastuskasojen päästöjen seuranta, rikastusliuosneste, uraani liuosnesteessä, uraanin saostus liuosnesteestä, saostetun uraanin loppusijoitus altaisiin, uraanin loppusijoitusaltaiden rakennemääräykset, uraanin loppusijoituksen uraanimäärät ja niiden seurantavelvoite. Menettelylleen uskollisena AVI kuulutti tämänkin hakemuksen kansalaisia harhauttavasti puhdistettujen vesien purkuputkena, mutta muistutusten julkisessa paineessa taipui muuttamaan lupapäätöksessä terminologiansa ’käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi’.

Oleellinen oikeusvaltiota rapauttava menettelyvirhe on myös se, että AVI antoi lisäjuoksutusluvan ja jätevesiputkiluvan voimassaolevan ympäristöluvan ulkopuolisena lupana, ilman oikeudellisia perusteluja tälle ratkaisulle. Vastikään joulukuussa 2014 KHO 2014 totesi tuollaisen menettelyn ympäristölainsäädännön vastaiseksi, mutta AVI ei ole siitä tietääkseenkään.

AVI väittää, ettei sillä olisi toimivaltaa käsitellä muuta kuin haettavana olevaa hakemusta. Hallintovastuuseen kuitenkin kuuluu ohjata hakija lainsäädännön edellyttämään hakemusmenettelyyn. Oleellista on että hakemus perustuu YVA-lainsäädännön edellyttämiin vaihtoisten ratkaisujen tarkasteluihin. Vaihtoehtoa jäteputkelle ei esitetty, AVI ei ollut sellaista edellyttänyt, eikä jätevesien purkuputkilupa senkään vuoksi täytä ympäristölainsäädännön vaatimuksia. ELYn selän taakse piiloutuminen ei auta.

On yhteiskunnallisesti kestämätöntä, mikäli sallittaisiin menettely, jossa lupiaan rikkovat tahot saisivat ikään kuin uuden ”ylimääräisen luvan” ympäristöä saastuttaville toimilleen, pelkästään haaveiltuja tulevaisuudessa tapahtuvia yrityskauppojaan varten. Mitä virkaa ympäristölainsäädännöllä silloin olisi. Saati kyseisillä viranomaisilla.

 

Mika Flöjt

Varakansanedustaja, Vihreät

Posted in Yleinen | Leave a comment

Talvivaaran jätevesifarssi jatkuu

Talvivaaran jätevesifarssi jatkuu (lähetetty Maaseutulehtiin 14.4.2015)

Talvivaaran jätevesifarssin keskeiset osapuolet kävivät perjantaina 10.4.2015 esiintymässä yleisölle Kajaanin kaupungin valtuustosalissa TEMin järjestämässä tiedotustilaisuudessa, tarkoituksenaan saada sosiaalinen hyväksyntä jätevesipäästöratkaisuille, jotka ovat Talvivaaran myynnin ehtoina.

Mikrofonien korjausta odotellessa luin kansalaisten kaivosvaltuuskunnan puolesta ministeri Vapaavuorelle osoitetun julkisen vetoomuksen nimeltään ”Kansalaisten kaivosvaltuuskunta vaatii Talvivaarakaupan peruuttamista. Koetoimintaa ei tule enää jatkaa tuotantomittakaavassa.”

Vetoomuksessa todetaan mm. että purkuputken rakentaminen tulisi keskeyttää ja voimavarat tulisi suunnata niiden jäteveden puhdistamoiden rakentamiseen joita jo v 2007 ympäristölupa edellyttää.

Mikrofonien tultua kuntoon alkoi virallinen selittelyosuus, joka pelkistyi ministeri Vapaavuoren arvioon, että ilman Talvivaaraa olisi ollut paljon helpompaa. Mutta ei hän kuitenkaan aikonut lopettaa kaivosta, vaan perusteli kaivosmontun vesien pumppausta tilapäisiin varastoaltaisiin sillä, ettei muuten saataisi kaivosta myytyä. Kuitenkin nyt odotellaan juuri noiden tilapäisten varastoaltaiden ylivuotoja ja hallitsemattomia tulvavesiä Ylä-Savon- ja Oulujoen -vesistöön.

Kansalaiset eivät Talvivaaran jatkuvia laittomuuksia hyväksyneet. Tätä voimakasta kansalaisten vastustusta ei median uutisointeihin tullut, koska ennen yleisötilaisuutta TEM oli käynyt lehtitalossa selostamassa omia näkemyksiään. Kansalaisten kanta näyttää olevan medialle toisarvoinen.

Samaan aikaan kun TEMin tiedotustilaisuutta Talvivaaran tilanteesta pidettiin, pumpattiin Talvivaarassa jätesakkoja kipsisakka-allas nelosen laidalle siten, että jätesakka paakkuuntui altaan reunalle ja alkoi valua reunan yli. Lauantaina huomattiin ja sunnuntaina tiedotettiin julkisesti. Nyt Syke tutkii minne asti jätteet tällä kertaa ehkä leviävät.

Yleisön kannanotot vaikuttivat sen verran, että tilaisuudessa mukana ollut kansliapäällikkö Pokka kirjoitti maanantaina 13.4 blogiinsa, että osa kansalaisista on menettänyt luottamuksensa Talvivaaran tulevaisuuteen lopullisesti. Osa odottaa, että valtio konkurssipesän rahoittajana ymmärtää hoitaa ympäristöasiat vastuullisesti.  Pokka näkee myös, ettei tämän hetken uhkaavaan vesiongelmaan auta sen enempää purkuputki kuin uudet teknologiat.

On välttämätöntä kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi, että Talvivaaran ratkaisut tehdään välittömästi ja voimakkaasti ympäristöetuuden turvaamisen näkökulmasta eikä salaisten myyntineuvotteluehtojen mukaisesti korppikotkayhtiön eduksi. Ylä-Savon ja Oulujoen vesistön saastuttaminen on loputtava – ja se on oltava kaikessa tärkein päätöksentekoperuste.

Mika Flöjt

kansanedustaehdokas (vihr)

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

TTIP ja CETA vapaakauppasopimuksista

TTIP ja CETA vapaakauppasopimuksista (lähetty useisiin lehtiin 4.4.2015)

EU:n Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa neuvottelemiin vapaakauppasopimuksiin (TTIP ja CETA) sisältyvä investointisuoja ja välimiesmenettely (ISDS) on herättänyt eurooppalaiset. Jo yli 1,5 miljoonaa kansalaista on allekirjoittanut huolestuneen vetoomuksen, että Euroopan komission tulisi keskeyttää pyrkimykset korvata avoimet ja vastuunalaiset riippumattomat tuomioistuimet – suljetulla eturistiriitoja sisältävällä järjestelmällä.

Pyrkimys on purkaa kaupan esteitä yhtenäistämällä EU:n ja Yhdysvaltain lakeja ja sääntelyä. Puolet suomalaisista europarlamentaarikoista olisi tällä hetkellä äänestämässä EU:n ja Yhdysvaltojen välisen vapaakauppasopimuksen puolesta. Sopimus koskettaa jokaista suomalaista, mutta harva tietää, miten isosta asiasta on kyse.  Investointisuojamekanismin myötä yritykset voivat vaatia korvauksia, jos kohdemaa muuttaa lainsäädäntöään investoijien kannalta epäedulliseen suuntaan.

Maailmalla jo on meneillään satoja oikeustapauksia, joissa valtio on haastettu oikeuteen liiketoiminnan hankaloittamisesta. Suuryritys voi puuttua eurooppalaisiin ympäristö-, maatalous- tai tekijänoikeuslakeihin, jos niitä muutetaan. Korvauksista päätetään yksityisissä välimiestuomioistuimissa. Ne muodostetaan kolmesta henkilöstä, joilla on oikeus päättää koko kansakuntaa koskevista asioista. Uhkana on, että valtaa siirtyy valtiolta suuryrityksille – kansallisten ja pienyritysten etujen edelle. Korvausten pelko voi myös jäädyttää lainsäädännön kehittämisen.

Pohjois-Suomea aihe koskettaa erityisesti kaivosten rintamalla. Kuusamossa on jo Belvedere Resource viitannut investointisuojiin Kitkan Kouver- ja Säynäjävaaran uraanikultavaltauksen jatkolupahakemuksissa sekä yleisesti kaivoksia kannattavat poliitikot pelottelevat Dragon Miningin hakemilla korvauksilla jos kaavoituksessa estetään kaivokset Pohjois-Kuusamoon Kitka-Ruka-Oulanka matkailualueelle. Näin vaikka kaivoslain mukaan Suomen kaivoslain mukaan valtaukset ovat määräaikaisia.

Mika Flöjt,

Kansanedustajaehdokas, Vihreät

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kuusamon kaavoitus ja kaivoshankkeet

Kuusamon kaavoitus ja kaivoshankkeet (Koillismaan Uutisiin 1.4.2015)

Ruka-Kuusamo matkailualueen osayleiskaavan laadintaa on aloitettu vuonna 2010. Samalle alueelle on käynnissä useita eritasoisia kaivoslain alaisia hankkeita: Dragon Mining varauksia, tutkimusvaltauksia ja alueella on jo Rukan ja Kitkajärven välissä ns. Rukan Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon uraanikulta kaivospiirit.

Jo vuonna 2007 kaupunginhallitus § 41 linjasi vastustavansa kaikin keinoin uraania sisältäviä malminetsintä- ja kaivoshankkeita suojellun Koutajoen vesistön vaikutusalueelle. Kyseinen päätös uudistettiin valtuuston yksimielisellä päätöksellä 24.2.2014. Merkillisesti noiden kaupungin tahdonilmaisujen jälkeen kesäkuussa 2014 laaditussa matkailualueen osayleiskaava -ehdotuksessa ei kielletty ko. alueelle kaivostoimintaa, vaan aivan päinvastoin esitettiin merkintää ”kaivostoiminnan kannalta kiinnostava alue”. Kuusamon GTK:n määrittelemää Pohjois-Kuusamon uraanivyöhykettä ei kaavaehdotuksessa mainittu.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan puolen hallintokoneistolla näyttää olevan vaikeuksia löytää sopiva paperi, mihin edellä mainittu valtuuston kielteinen kanta kirjoitettaisiin. Esimerkiksi syksyllä 2014 lautakunta lausui Tukesille useisiin kaivoslain alaisiin hankkeisiin epämääräisesti, että kaupunki ottaa kaivostoimintaan tarkemmin kantaa käynnissä olevan Kuusamon yleiskaavan päivitystyön ratkaisujen myötä. Kuin kaupungin kantaa ei vielä olisikaan. Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan johto, Keskusta puolueen tuella, jätti käyttämättä kuusamolaisten oikeusturvan kannalta tärkeän valitusoikeuden TUKESin puutteellisista ”yleistä ja yksityistä etua turvaavista” Dragon Miningin Rukan Sivakkaharjun ja Kitkajoen Juomasuon alueen kaivospiiripäätöksistä. Tämän johdosta kaivosmyönteiset virkamiehet ja poliitikot nyt vaativat merkitsemään kaivospiirit Ruka-Kuusamon osayleiskaavaa ja Kuusamon yleiskaavaan – mikä on kaivosyhtiön etu. Kyläläiset, mökkiläiset, yksityiset ihmiset ja yhdistykset ovat vaatineet kaivospiirien poistamist kaavoista, sekä ennenkaikkea vaatineet alueiden kaavoittamista siten, että ne turvaavat olemassa olevat elinkeinot (mukaan lukien metsätalous), mutta torjuvat kaikenlaisen kaivostoiminnan.

Kuitenkin Ruka-Kuusamon matkailualueen osayleiskaavaehdotuksesta annettuihin näihin lukuisiin kuntalaisten, yhdistysten ja mökkiläisten muistutuksiin lautakunta vastineessaan lausui (11.2.2015) mm: ”Tässä osayleiskaavassa ei voida ottaa kantaa kaivostoimintaan tai kairauksiin sekä maa-aineiston ottoon pohjavesialueilla, vaan niistä päätetään erillisten lupaprosessien kautta”. ”Kaava-alueelle ei anneta kaivostoiminnan kieltävää yleismääräystä, vaan mahdollinen kaivosten perustaminen tutkitaan tapauskohtaisesti samalla vaikutukset selvittäen”. Kuntalaisten moitteisiin uraanivyöhykkeen puuttumisesta kaavamerkinnöistä lautakunta ei vastineessaan vastannut.

Kysymyksiä herättää lautakunnan käsitys kaivostoiminnan vaikutusten selvittämisestä ja sen vaikutuksista kaavoitustyöhön. Vastineissaan lautakunta viittaa P-S ELY-keskuksen hylkäämään Dragonin YVA-selostukseen. Lautakunta toteaa: ”Koska mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksista ei ole edellä todetun YVA-selostuksen riittämättömyyden perusteella ole olemassa selvitettyä tietoa, ei yleiskaavassa osoitettavan kaivostoiminnan vaikutuksista ympäristöön voitaisi arvioida MRL:n 9 §:n edellyttämällä tavalla.”

Lautakunnan perustelu on perusteeton. Riittämätön YVA-selostus tarkoittaa hylättyä ympäristöselostusta, siis sitä ettei yhtiö osoittanut pystyvänsä riittävästi estämään syntyviä haittoja. Koska kaivosyhtiö itse tekee omasta asiastaan YVA-selostuksen, ei tuota hylättyä ympäristöselvitystä varmempaa todistusta syntyvistä ympäristöhaitoista voi olla. Mutta lautakunta haaveilee ”selvitetystä tiedosta”.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus havaitsi matkailualueen osayleiskaavaehdotuksessa merkittäviä puutteita, jonka vuoksi uusittu kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville. Kuntalaiset pääsevät jälleen vaikuttamaan. Kuusamolaisten ja Kuusamon ystävien on hyvä ymmärtää, että Kuusamossa yhä pieni porukka erään suuren puolueen päätöksentekopolitikan tuella käytännössä ajaa lautakunnan ja hallituksen tutkimusvaltauspäätöksissä sekä Ruka-Kuusamon ja koko Kuusamon yleiskaavassa kaivoksia Pohjois-Kuusamoon.

Mika Flöjt

Kansanedustajaehdokas, Vihreät

 

Posted in Yleinen | Leave a comment