Kitkan Viisaat: Kaivosviranomainen loukkaa yleisiä ja yksityisiä etuja

Kitkan Viisaat: Kaivosviranomainen loukkaa yleisiä ja yksityisiä etuja

 Kitkan Viisaat ry paheksuu kaivosviranomainen Tukesin menettelyjä Dragon Miningin Kuusamon Rukan Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon sekä Kitkajoen Juomasuon kaivospiirien tarkistuskäsittelyissä. Uuden kaivoslain pakottamana Tukes antoi 30.6.2014 Kuusamon kaivospiireille yleisten ja yksityisten etujen turvaamismääräykset, kullekin kaivospiirille erikseen. Päätösten nimestä huolimatta päätöksiin ei kuitenkaan sisältänyt niitä turvaamismääräyksiä, joita uusi kaivoslaki edellytti.

Haitankärsijöiden perusoikeuksien turvaamiseksi tarkoitettu menettely lähti vikaraiteille jo Tukesin puutteellisten kuulutusasiakirjojen vuoksi. Esimerkiksi kaivospiirien voimassaolojen perusteita ei kuulutusasiakirjoissa esitetty, kaivospiirejä käsiteltiin yksittäisinä tapauksina, kaivospiirien kokonaisvaikutuksia yleisille ja yksityisille eduille ei kuvattu asiakirjoissa, Natura-arviointeja ei asiakirjoihin sisältynyt, ehdotusta yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi ei ollut. Uraanista ei ollut sanaakaan kuulutusasiakirjoissa.

Kitkan Viisaat ry jätti noista asioista muistutuksen Tukesille. Dragon sai selitysmahdollisuuden annettuihin muistutuksiin, mutta lausunnonantajat ja muistuttajat eivät saanet mahdollisuutta vastaselitykseen, vaikka kaivoslaki sitä edellyttää. Yhtäkään turvaamismääräystä ei Tukes päätöksessään 30.6.2014 antanut eikä ollenkaan ottanut kantaa annettuihin muistutuksiin. Paliskuntaa Tukes sentään ohjeisti: neuvotelkaa kaivosyhtiön kanssa. Kaivoslain mukaan Tukes ei kuitenkaan voi päätösvastuutaan siirtää kaivosyhtiön myöhemmin hoitamiin neuvotteluihin.

Päätöksensä aikaan Tukes jo tiesi, että ELY-keskus oli hylännyt Dragonin YVA-selostuksen, mutta ei huomioinut sitä mitenkään. Uusi kaivoslaki edellyttää Tukesilta kokonaistarkastelua päätöstensä perusteeksi, mutta Tukes jätti tuollaiset tarkastelut tekemättä.

Kuvatunlaisten perusoikeuksia loukkaavien puutteiden vuoksi Kitkan Viisaat ry valitti Tukesin päätöksistä hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaadimme hallinto-oikeutta kumoamaan Tukesin päätökset, antamaan uudet yleisiä ja yksityisiä etuja turvaavat määräykset, huomioimaan Kuusamon uraanivyöhykkeen, Juomasuon koelouhoksesta ympäristöön jo päässeet radioaktiiviset päästöt, vanhojen kaivospiirien kymmeniä vuosia aiheuttaneet haitat elinkeinojen kehittämisille, sekä asettamaan sellaiset vakuusvaatimukset jotka kattavat myös radioaktiivisten päästöjen siivouskulut. Lisäksi vaadimme hallinto-oikeutta määräämään Tukesia ryhtymään kyseisten kaivospiirien purkamistoimiin.

Kuusamossa 27.8.2014

Kitkan Viisaat ry

Puheenjohtaja Mika Flöjt                       varapuheenjohtaja Jouni Petäjäaho

Kitkan Viisaat ry:n tarkoituksena on Kitkajärven ja Kitkajoen vesistöalueen luonto- ja virkistyskäyttöarvojen turvaaminen pyrkimyksenä veden erinomainen laatu.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.