Yhteiskirjoitus: Miksi Kuusamo puoltaa Dragonille myönteisiä valtauspäätöksiä ja kaavoja?

Yhteiskirjoitus julkaistu Koillissanomissa 8.9.2014

Miksi Kuusamo puoltaa Dragonille myönteisiä valtauspäätöksiä ja kaavoja?

Kuusamon kaupungilla on poliittisesti yksimielinen luonnonvaratyöryhmän lausunto, joka linjaa ettei kaivostoiminta sovellu Kitka-Ruka-Oulanka -matkailu-, alkutuotanto- ja luontoalueelle. Tuossa luonnonvaratyöryhmässä oli edustettuna kaikki puolueet ja intressitahot. Työryhmän esitys päätyi tasapainoiseen ja yksimieliseen esitykseen valtuustolle. Kuusamon kokonaisvaltainen positiivinen kehittäminen kaavoituksella olisi edellyttänyt kaikkien puolueiden ja intressiryhmien tasapuolista edustusta myös kaavatyöryhmässä, Kuusamon yleiskaavatyössä, mutta keskusta tahtoi toisin. Seurauksena lautakunnan ja kaavatyöryhmien työssä on havaittavissa viitteitä, että nykyisellä kaavatyöryhmien, lautakunnan sekä osin hallituksen kokoonpanoilla pyritään käytännössä päätöksissä edesauttamaan Dragonin kaivoshankkeen tuloa vahvan kaivoslain turvin Kuusamoon Kitka-Ruka-Oulanka alueelle vastoin yleistä mielipidettä ja olemassa olevien elinkeinojen sekä Kuusamon, Pohjolan luontopääkaupungin etua ja imagoa.

Kuusamolaisten kannalta onkin ollut huolestuttavaa, että Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta väljillä valtaus- ja kaivospiirilausunnoillaan käytännössä puoltaa ja edesauttaa Dragon Miningia saamaan laajoja lisävaltauksia Kitkajärven ja Rukan väliin sekä Kitkajokivarteen tunnetulle GTK:n määrittelemälle Kuusamon uraanivyöhykkeelle, keskelle Kitka-Ruka-Oulanka matkailu- ja luontoaluetta. Jo viime vuonna lautakunta rahoitti 15 000 eurolla SAM kaivostutkimusta, jossa on mukana Dragon Mining ja Kaivannaisteollisuus ry. Lautakunnan tuloskorteista löytyi maininta ”kaivannaistoiminnan edistäminen” vaikka asiasta ei löydy kaupunginhallituksen strategista päätöstä, eikä asiaa oltu tiedotettu julkisesti kuusamolaisille. Joulukuussa lautakunta päätöksissään puolsi Dragonille laajoja tutkimusvaltauksia Kitkajokivarteen Käylän ja Säkkilän kylien alueelle, sekä Rukan ja Kitkajärven väliin YVAssa olevien kaivospiirien ympärille.

Helmikuussa Rukan julkisessa mökkiläistilaisuudessa kaupungin kaavoituksesta vastaava virkamies totesi, että Pohjois-Kuusamoon pitää kaavoittaa alueita kaivostoimintaan. Kesäkuun koko Kuusamon yleiskaavan yleisötilaisuudessa 5.6 koko Pohjois-Kuusamo oli merkitty esittelykarttoihin ”kaivostoiminnalle kiinnostavaksi alueeksi” ja heinäkuun Ruka-Kuusamon kaavaehdotuksessa oli kaupungin toimesta merkittynä Rukan Sivakkaharjuun ja Meurastuksenahoon Dragonille kaivospiirit ja Ruka-Kuusamon kaavaesitys Kitkan ja Rukan välisellä alueella on myös niin väljä, että se edesauttaa Dragonin laajojen lisävaltaushakemuksien läpimenoa TUKESissa.

Kevättalvella keskustan kaikki edustajat lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa puolsivat Belvedere Resourcen uraanikultavaltauksien jatkoa Kitkan Kouer- ja Säynäjävaarassa, estivät äänestyksessä pienryhmien esittämän otto-oikeuden ja siten kaupungin väljän lausunnon uudelleen muokkauksen tiukemmaksi – vastustavaksi. Belvedere Resourcen valtauksien katsotaan useiden asiantuntijoiden näkemyksen mukaan liittyvän Dragonin kaivoshankkeeseen – Belvedere voi myydä valtaukset aikanaan Dragonille. Dragonilla on parhaillaan sisässä TUKESissa erittäin laajoja valtaushakemuksia kohti Haatajaa ja Vasaraperää sekä Kitkan Naatikka-, Kouer- ja Säynäjävaaraa. Belvederen valtauksien puolto ei kestä päivänvaloa, koska alun perin juuri Kouervaarasta ja alueen Kitka- ja Oulankajoen vesistöstä on Kuusamon kaupunginhallituksen yksimielinen vastustava uraanilausunto.

Keväällä TUKESin tärkeässä kaivospiiripäätösmenettelyssä, koskien ”yleisten ja yksityisten etujen turvaamista” Dragonin Kuusamon Rukan ja Kitkajoen kaivospiireissä, lautakunta jälleen lausui hyvin vajavaisesti vastineen, eikä esimerkiksi vaatinut kaivospiirejä purettavaksi ja saastunutta Juomasuon louhosta peitettäväksi, vaikka Kitkajoen Virrankylien kyläläiset sitä pyysivät kevättalven julkisessa mielipidekirjoituksessaan. Kaupunginhallituksessa pienryhmät pyrkivät yhteisesti otto-oikeudellaan muuttamaan lautakunnan päätöstä, mutta hallituksessa keskustan ryhmä kokonaisuudessaan äänesti 7-5 otto-oikeutta vastaan.

Kesäkuussa TUKES päätti puutteellisesti ja Dragonille myönteisesti Kuusamon kaivospiireistä. Heinäkuussa lehtikirjoituksissa valtuutetut vaativat myös kaupunkia valittamaan Kuusamon kokonaisedun vastaisista päätöksistä. Lautakunta ja virkakoneisto ei reagoinut ja kaupunki jättikin valittamatta hallinto-oikeuteen – mikä oli jälleen Dragonin etu. Toimimattomuus liittynee Ruka-Kuusamon ja koko Kuusamon kaavoitusprosesseihin, joihin virkamieskoneisto näyttää esityksissään ajavan kaivostoiminta-alueita väljin kaavamerkein – perustellen asiaa juuri noilla Dragonin kaivospiireillä ja valtauksilla. Kaupungin vaateet kaivospiirien purusta olisi pilannut kaavaperustelut kaivosalueille. Nämä olisi siis voitu TUKESin kuuluttamissa kaikissa Suomen vanhojen kaivospiirien ”yleisten ja yksityisten etujen turvaamismenettelyssä” vaatia purettavaksi.

Parhaillaan Kitkan ja Rukan välin uraanivyöhykkeelle Dragon hakee ”Konttiaho”-nimisiä tutkimusvaltauksia.  Geologi Vanhasen tutkimusraportin mukaan Konttiahosta on löydetty jopa huippukorkeita 15 % uraaninäytteitä. Saman uraanivyöhykkeen viereisissä Rukan Sivakkaharjun kaivospiirin uraanin keskipitoisuus on GTK:n virallisen uraanidatan mukaan 0,12 % uraania, mikä ylittää ydinenergialain mukaisen uraanikaivoksen taloudellisuusrajan. Uraanin ollessa kytkettynä muihin mineraaleihin esim. kultaan on toiminta taloudellista jo pienemmissäkin pitoisuuksissa. Dragon haki lupaa malmikairauksille osin Rukan ja Pohjois-Kuusamon kylien pohjavesialueiden päälle. Näin vaikka ympäristölain 8§ mukaan pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton ja kairaukset uraanimalmion läpi pohjavesiin on saastumisvaara pohjavesille, kuten Kouervaaran aikaisemmat kairaukset osoittavat.

Viime keskiviikon 28.8. yhdyskuntatekniikan lautakunnassa käsiteltiin sitten ”Konttiahon” lisävaltaukset Rukan ja Kitkajärven väliselle alueelle. Kokouksessa keskustan johdolla lautakunta jälleen enemmistöllä puolsi tutkimusvaltauksien tuloa Rukan kylkeen. Kaupunginhallituksessa viime maanantaina (1.9.2014) kokoomus, perussuomalaiset, demarit ja vihreät esittivät otto-oikeuden käyttöä valtauksien uudelleen käsittelemiseksi. Tämän esti jälleen koko keskustan kaupunginhallitusryhmä 7-5 äänestystuloksella – ja Dragonin lisävaltauksien tuloa puoltava kaupungin lausunto jatkaa TUKESiin.

Nämä Dragonin tutkimusvaltauksien puollot ja toimimattomuus TUKESin kaivospiiripäätöksien suhteen ruokkivat Dragonin halua jatkaa hanketta ja edelleen puskea uraanikultakaivoksia ja keskusrikastamoa Kuusamoon vastoin Kuusamon, Pohjolan luontopääkaupungin kokonaisetua. Painotamme, että Kuusamolla on kaupunginhallituksen yksimielinen päätös vastustaa uraania sisältäviä valtauksia ja kaivoshankkeita. Uraania sisältävät hankkeet -vastustuslauseke on yksimielisesti lisätty myös kaupungin Dragonin kaivos YVA-lausuntoon. Luonnonvaratyöryhmän yksimieliset linjaukset, Kaupunginhallituksen uraanilausunto sekä valtuuston linjaukset tulisi näkyä lautakunnan päätöksissä ja virkakoneiston esityksissä. Miksi ne eivät näy? Ja miksi keskustan ryhmän lautakunnan ja hallituksen edustajat nykyään käytännössä puoltavat uraania sisältäviä tutkimusvaltauslupia tunnetulle uraanivyöhykkeelle? Esimerkiksi Joensuussa kaupunki on selkeästi uraania sisältäviä hankkeita vastaan kaikissa toimissaan ja päätöksissään, miksi ei olla Kuusamossa? Muistutammekin kaikkia kaupunginvaltuuston yksimielisestä lausunnosta, 225 YVA-muistutuksesta, ELY:n YVA hylkäyksestä sekä yli 1000 henkilön luonnonvarakyselyn selkeästä enemmistön kannasta, jotka olivat Dragonin uraanikultakaivoksia ja keskusrikastamoa vastaan – onkin jo korkea aika toimia kaikilla sen mukaan Kuusamon, Pohjolan luontopääkaupungin, päätöksissä ja kaavoituksissa.

Martti Turunen, Kokoomus

Leena Mustonen, SDP

Joukamo Kortesalmi, Perussuomalaiset

Tarmo Raatikainen, Vasemmisto

Vuokko Käsmä, Perussuomalaiset, sit.

Mika Flöjt, Vihreät

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *