Kitkajoen Käylän, Säkkilän ja Juuman kylien alueen malminetsinnästä 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes pyytää Kuusamon kaupungilta ja muilta asianosaisilta lausuntoa 18.11.2019 mennessä malminetsinnän laajentamisesta Käylä-Säkkilä-Juuma -alueelle.

Latitude 66 Cobalt -yhtiö on jättänyt Tukesille uuden malminetsintälupahakemuksen alueelle. Sen pinta-ala on 1366,59 hehtaaria.

Kysymys ei ole malminetsinnän laajentamisesta, vaan uuden malminetsintäluvan hakemisesta vanhan Juomasuon kaivospiirin ympärille.

Kyseinen Juomasuon kaivospiiri on parhaillaan kaivosluvan raukeamista koskevan lykkäämisprosessin alaisena, jonka vuoksi tämä nyt tehty malminetsintälupahakemus on katsottavissa Latituden yritykseksi vaikuttaa kaivosluvan raukeamisen lykkäämispäätökseen.

Käsiteltävänä olevan kaivosluvan raukeamisen lykkäämispäätöksen suhteen on huomattava, että yleisesti kaivoslupaa ei saa myöntää, jos hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia.

Latitude teki aikaisemmin Juomasuon ympärillä 45 asteen kulmassa tapahtuvia kairauksia, jolla perusteli niiden sijoittumista Juomasuon kaivospiirin ulkopuolelle.

Kaivoslaki kuitenkin määrää rajat tulkittavan pystysuoraan, joten kaivospiirin ulkopuolelta alkaville kairauksille ei ollut lainvoimaista lupaa. Tämän vuoksi yleisötilaisuudessa epäiltiin kaivospiirin ulkopuolella tehtäviä kairauksia luvattomiksi. Mutta Latitude väitti yleisötilaisuudessaan ettei niihin lupia edes tarvittaisi.

Noista luvattomista kairauksista on paikallisyhteisön tekemä valitusprosessi kesken hallinto-oikeudessa.

Nyt Latitude hakee malminetsintälupaa noihin samoihin Juomasuon kaivospiirin ulkopuolelta alkaviin 45 asteen kulmassa tehtäviin kairauksiin.

Mutta Latitude ei selosta noita kesken olevia valitusprosesseja toiminnastaan eikä myöskään Juomasuon kaivospiirin kesken olevaa luvan raukeamisen lykkäyskäsittelyä.

Tältä osin latituden lupahakemus on harhauttava, sillä lupahakemuksen peruste on nimenomaan saada syväkairaustuloksia Juomasuon kaivospiiriin liittyen.

Lupahakemuksen puutteista todettakoon

Lupahakemuksen kaivosmineraaliksi on mainittu vain kulta, kupari ja koboltti.

Uraania ei Latitude mainitse, vaikka juuri puutteellisten uraanitietojen vuoksi PPELY hylkäsi aikaisemman Juomasuon YVA-selostuksen.

Uraanin lisäksi malmioon sisältyy muitakin haitallisia mineraaleja, kuten arseeni ja mahdollisesti tremoliitti, mutta niitä ei Latitude ollenkaan mainitse, vaikka ne ovat se keskeinen seikka, joista hankkeen vaikutukset ympäristölle ja muille asianosaisille muodostuu.

Noiden haitallisista mineraaleista ympäristölle, luonnolle ja matkailulle johtuvien riskien vuoksi on Kaupunki määritellyt kyseisen Juomasuon ympäristön alueeksi, jolle riskittomästi ei voi kaivoshankkeita perustaa. Tämän Latitude täysin ohittaa hakemuksessaan.

Hakemuksen vaikutusalueen vesistöjen osakaskuntia, kylä-, kansalais- ja luontojärjestöjä ei ole nimetty

Hakemusalueeseen kohdistettua jätehuoltosuunnitelmaa ei ole esitetty

Toiminnan ympäristö- ja muita vaikutuksia ei ole esitetty

Lupahakemuksessa ehdotettu vakuus 3000 € ei perustu lupa-alueen erityispiirteiden huomioimiseen eikä tarvittavia jälkihoitotoimenpiteitä ole hakemuksessa yksilöity.

Lupahakemuksessa ei ole yksilöity tietoja, joiden perusteella lupaviranomainen voisi ’yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset’ antaa

Lupahakemuksen kuulutus -puutteet

Hakemus on kuulutettu nähtäville Kuusamon ilmoitustaululla ja Tukesin sivuilla.

Tukes ei ole ilmoittanut hakemuksesta lehti-ilmoituksella, vaikka kaivoslain 40 § niin vaatii, joten kaikki yhteisten alueiden osakkaat eivät ole saaneet tietoa hakemuksesta

Pitäisikö kaupungin lausua hakemuksesta?

Tietysti pitää.

Ei kaupunki voi kuntalaistensa hanketta vastustavaa tahtotilaa jättää huomiotta.

Kaupunki on elinkeinojen yhteensovittamista varten määritellyt luonnonvarasuunnitelmansa, eikä sen luonnonvarasuunnitelman perusteet ole mihinkään kadonneet. Valtuuston luonnonvarasuunnitelmassa todettiin ettei kaivosta voida Kitka-Ruka-Oulanka alueelle riskittömästi perustaa.

Se, että kaivosyhtiön valituksen vuoksi luonnonvarasuunnitelman määrittelemää luonnonarvoiltaan herkkää ja matkailun kannalta keskeistä aluetta ei Kuusamoon yleiskaavaan saatu merkittyä suoraan asiaa ohjaavana kaavamerkintänä, tarkoittaa vain että sama asia on nyt lausuttava kaupungin selkeänä ja yksikäsitteisenä kantana tähän lupahakemukseen (ja jatkossa muihinkin).

Mika Flöjt

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

kirjoitus jätetty Koillissanomiin 6.11.2019

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *