Vastine: Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta ja sen kairaamisesta

Vastine Koillissanomien 18.11.2019 päivän lehtijuttuun jossa oli nimeni mainittu ja annettiin epätarkkoja tietoja asiasta eikä ymmärretty kertoa erityiskysymyksistä koskien uraanipitoisten malmioiden kairaamista.

Alla oleva kirjoitus lähetetty Koillissanomiin 19.11.2019:

—————————————-

Juomasuon uraanikultakoboltti malmiosta ja sen kairaamisesta 

Ohessa liitteessä kuva kairauksesta Juomasuon uraanikultakoboltti -malmioon, kairausreikä 333 (toivottavasti kuva tulee lehteen):

GTK raportti koskien Kitkajoen Juomasuon malmion kairauksia, osoittaa sen, että uraania ja toriumia on aina parista kymmenestä metristä lähtien aina päämalmioon saakka, jossa muut mineraalit kytköksissä uraaniin ja toriumiin.

GTK raportti koskien Kitkajoen Juomasuon malmion kairauksia osoittaa sen, että uraania ja toriumia on aina parista kymmenestä metristä lähtien aina päämalmioon saakka, jossa muut mineraalit kytköksissä uraaniin ja toriumiin.

Tuon tutkimusselostuksen mukaan Juomasuon malmiossa on rikkiä (S) eniten, seuraavaksi eniten uraania (U), sitten toriumia (Th), bariumia (Ba), nikkeliä (Ni), lyijyä (Pb), molybdeeniä (Mo), kobolttia (Co) ja kuparia (Cu).

Siten se että kaivosyhtiö nimeää oman rahallisen kiinnostuksensa vuoksi jonkun malmion esim. kobolttimalmioksi, ei tarkoita että sitä kobolttia olisi kyseisessä malmiossa eniten, eikä sitä etteikö muita mineraaleja malmioon sisältyisi, vaan että kaivosyhtiö uskoo kyseisestä koboltista ehkä saavansa eniten rahallista tuloa. Kyse on uskosta tai toiveesta, koska sitä asiaa kaivosyhtiö vasta alkaa selvittämään.

Paikalliselle yhteisöille, päättäjille ja medialle uskotellaan sitten pelkästään tuon yhden mineraalin varassa luotuja toiveikkaita käsityksiä hankkeesta; pitäähän varsinkin median avulla saada asialle sosiaalinen toimilupa.

Mutta louhittaessa tuota toivemineraalia joudutaan samalla käsittelemään noita muitakin mineraaleja, joista osa on hyvinkin haitallisia sekä kustannusten ja ympäristövaikutusten ja sosiaalisen toimiluvan saamisen kannalta. Ja siten myös tarvittavien lupien saamisen kannalta. Kaivosyhtiö jättää haitalliset mineraalit kertomatta, mikä on paikallisten ihmisten harhauttamista.

Kuten yllä olevasta kuvasta selviää, ovat Juomasuon malmiossa kaikki nuo mineraalit pääosin samalla syvyydellä malmiota, ja siinä kohdin uraania on 3 kertaa kobolttia enemmän. Tuohon GTK:n laatimaan kaavioon ei ole merkitty kultaa, GTK:n Heikki Pankan mukaan uraania on yli 150 kertaa kultaa enemmän. Mutta siitä huolimatta kultakaivoksen nimellä Dragon aikoinaan omaa hankettaan markkinoi.

Käyttipä kaivosyhtiö malmista mitä nimikettä tahansa, ei sen nimenmuutoksen perusteella malmion mineraalit mihinkään uuteen järjestykseen järjestäydy. On myös huomioitava, että 1000t uraania on kansainvälinen raja suurelle ja pienelle uraanimalmiolle.

Siten Kitkajoen Juomasuolla ja sen ympäristössä malmitutkimuksissa kairataan käytännössä uraani pitoiseen malmioon, jossa on muitakin haitallisia mineraaleja kuten arseenia ja asbestia. Siten syntyy väistämättä haitallisia mineraaleja sisältävää kairausvettä ja haitallisia mineraaleja sisältävää kairaussoijaa. Aikaisemmin luodussa ministeriön päättämässä ns. uraaniasetuksessa vaadittiin, että viranomaiset käsittelee uraanimalmioon kohdistuvat kairaukset tarkemmin. Nyt TUKES:in viranomaiset laittaa pään kuvaannollisesti uraania sisältävään rikastushiekkaan ja väittää, ettei tiedä Kuusamon uraanivyöhykkeestä ja Juomasuon uraania sisältävästä malmiosta, vaikka TUKES:issa on kyllä asia hyvin tiedossa karttoja myöten.

Siten TUKES:in viranomaiset rikkovat Århusin tiedonsaatisopimusta, uraaniasetuksen ja uuden kaivoslain henkeä siitä, että asianosaisia pitäisi informoida kaikesta olennaisesta tiedosta, joka voi koskea yrityksen hankkeissa heidän elinympäristönsä tilaa. Parhaillaan Latituden valtaushakemuksessa vaietaan uraanista ja haitaillisista mineraaleista ja väitetään ettei haitallisia kaivannaisjätteitä synny.

Samaan aikaaan kuusamolaisilla on jo hyvin tiedossa Kitkan Kouervaaran kairauksien valitettava esimerkki siitä, että malmikairaukset uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa ovat riski pohjavesille ja vesistöille.

Malmikairaukset uraanipitoisten malmioiden läpi lisää herkästi vesiliukoisen ja myrkyllisen uraanin liukenemistä pohjavesiin.  Kitkajon Juomasuon ja Hangaslammen valtauksia nämä virtaukset kulkevat Kitkajokeen.

Malmikairaukset uraanipitoisten malmioiden läpi lisää herkästi vesiliukoisen ja myrkyllisen uraanin liukenemistä pohjavesiin. Kitkajon Juomasuon ja Hangaslammen valtauksia nämä virtaukset kulkevat Kitkajokeen.

Käylä-Säkkilä-Juuma alueella pohjavesijänteet ja vedet virtaa Kitkajokeen suoraan ja epäsuoraan. Siksi on erityisen arveluttavaa, että yhtiö kertoo, että he ovat jo kairanneet Juomasuon uraania sisältävän malmion alueella ilman, että kairauksia olisi TUKES luvittanut ja yhteiskunnalla olisi tiedossa kairauskohteet sekä kairauksille olisi määritelty uskottavat vakuudet.

Alkuperäisen Dragon Mining Oy:n Juomasuon YVA-selostuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hylkäsi puutteellisten selvitysten vuoksi, erityisesti malmioon sisältyvän uraanin, arseenin ja muiden haitallisten mineraalien vuoksi, ja niistä aiheutuvien puutteellisesti selvitettyjen ympäristö-, vesistö- ja ekologisten riskien vuoksi. Nyt Latitude jättää hakemuksessaan kokonaan käsittelemättä haitallisista mineraaleista aiheutuvan riskin. Ja kirjoituksissaan Latituden lobbari Jussi Lähde sivuuttaa jälleen tämän ongelman, pyrkien siten harjaanjohtamaan kyläläisiä ja päättäjiä hankkeen kokonaisluonteesta.

Mika Flöjt

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.