TUKES:in vastuulla on Juomasuon louhoksen yleinen turvallisuus 

(Lähetetty Koillissanomiin 12.12.2019, ei vielä 19.12 mennessä julkaistu)
Tukes:in kaivospiireistä vastaava Ossi Leinonen toivoo Koillissanomien haastattelussa (12.12), että Kuusamon kaivosasioissa puhuttaisiin vain faktoista. Tämähän olisikin helppoa juuri jos Juomasuon kaivospiirin osalta puhuttaisiin vain faktoista, ja TUKES ei edistäisi kaivoshankkeiden etenemistä puuttellisilla päätöksillään, eikä STUK ja GTK toimisi rahasta kaivosyhtiöiden konsultteina hankkeissa. Kuvaavaa näiden konsulttitoiminnalle on, kuten STUK:in pääjohtaja Laaksonen totesi Säätytalon seminaarissa: ”että yhtiöt päättävät mitä mitataan ja mistä mitataan.” Järjestelmä on kallistunut kaivoshankkeiden edistämisen ja faktatiedon himmentämisen puolelle. Kuten aiemmin Koillissanomien kirjoituksessani kerroin, STUK:in viranomaistyönä tekemät säteilymittaukset koelouhinnan aikana Kitkajoen Juomasuosta osoittavat, että malmio ”yllättävän uraanipitoinen” ja louhoksilla ja koerikastamoilla työskennelleiden sallittu säteilyaltistus tulee täyteen ennenaikaisesti. Koerikastamolla jo kahdessa kuukaudessa malmion kovan uraanipitoisuuden takia.
__
STUK:in raportti Juomasuon uraanista ja säteilystä (28.10.1992), kun normaali ’turvallinen taustasäteilytason’ raja on alle 0,30 µSv/h : ”jo louhittu malmi oli ennakkotietoihin nähden yllättävän uraanipitoista. Kasan päältä mitatut annosnopeudet olivat välillä 5,5 – 6,7 µSv/h ja kasan sivuilla annosnopeudet olivat välillä 4,5 – 6,9 µSv/h. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että B-louhoksen malmissa, ainakin ensimmäisessä 2000 tonnin erässä, uraanipitoisuus on suuruusluokaltaan lähes 1000 ppm.” Koelouhoksella täyttyi työntekijöillä vuosittainen säteilyannos vuodessa ja koerikastamolla jo parissa kuukaudessa malmin korkean uraanipitoisuuden takia: ”Tärypöytärikasteen U-pitoisuus oli 1,9 – 45,4%.
__
Lisäksi näissä jo 1990 luvun STUK:in ja Outokummun raporteissa suositellaan, että Juomasuo yllättävän korkean uraanipitoisuuden takia tulee peittää ja aidata. Tämän peittämisten ja suojauksien tekemisen valvonta on ollut erityisesti kaivoksien ja vanhojen kaivospiirien yleisestä turvallisuudesta (ns. yleiset ja yksityiset edut) vastaavan Tukesin viranomaisvastuulla, siis  tässä tapauksessa Tukesin kaivospiireistä vastaavan Ossi Leinosen vastuulla. Samaan aikaan kuitenkin on käynyt niin, että mm. yleistä turvallisuutta vaalivat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset on TUKES määrittänyt niin puutteellisesti erityisesti Kitkajoen Juomasuon osalta, että ne kumottiin KHO:ssa.
__
Erityinen huoli on ollut kuitenkin TUKES:in ja STUK:in leväperäisyys ja vastuuttomuus siinä, etteivät he ole hoitaneet kahden kylän välissä sijaitsevaa louhosaluetta jo 1990-luvulla vaadittuun turvallisuuskuntoon eli peittäneet sitä. Kuten kaikki kyläläiset ja paikalliset tietävät Juomasuolla ei ole tehty mitään radioaktiivisen louhoksen peittämiseksi vaan se on saanut päästää radioaktiivisia ”henkäyksiään” ja pölypäästöjään sekä säteilyä ympäristöön nämä vuosikymmenet. Kyläläiset ovat liikkuneet alueella, keränneet alueelta kiviä saunakiviksi, pikkupojat uineet louhoslammessa ja louhokseen on laitettu siikojakin, joista on mitattu korkeat radioaktiviisuudet. Ongelmahan on ettei Juomasuon louhoksen radioaktiivisuus näy tai haise.
__
Käytännössä Juomasuon louhoksen osalta on alueen asukkaiden turvallisuus ja elinympäristön puhtaus vaarantunut viranomaisten toimimattomuuden takia. Lisäksi avonainen Juomasuon voimakkaasti uraanipitoinen louhos on kohdannut Kuusamon ylängön voimakkaan sadannan, ja siten herkästi vesiliukoinen ja myrkyllinen uraani ja raskasmetallit ovat purkautuneet louhoksesta suotokentän kautta alapuoliseen suohon, joka purkaa vetensä Kitkajokeen laskevaan Hangaspuroon. Juomasuon sedimenttien, vesien, ympäristön, kasvien jne radioaktiivisuudesta on tehty mittauksia: kohonneita radioaktiivisuutta on löytynyt louhoksesta, sen ympäristöstä ja Hangaspurosta. Mittaustulokset on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY:yn, koska TUKES ja STUK viranomaistoimia laiminlyönneinä viranomaisina ovat asiassa jäävejä.
__
Ja nyt kommentoidessaan edelleen Koillissanomissa vähättelevästi Kuusamon uraaniasioita Tukesin Ossi Leinonen osoittaa a) ettei hän ole perehtynyt riittävästi b) tai tietää, että TUKES ja STUK ovat kaulaansa myöten Juomasuossa puutteellisten luvituksien, vähättelevän harhaanjohtavan tiedon levittämisen ja leväperäisen ihmisten ympäristöturvallisuuden valvonnan takia.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.