Tarkastuslautakunta arvoi koko kuntakonsernin hyvää hallintoa ja laillisuutta

Koillissanomien toimittaja Sisko Ojajärvelle tiedoksi, että tarkastuslautakunnan arviointiraportti on yksi tärkemmistä raporteista, jota valtuusto käsittelee. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida koko kaupunkikonsernin toimien hyvää hallintotapaa ja laillisuutta, sekä onko toimialat ja lautakunnat päässeet yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tarkastuslautakunnan raportissa (kokoussivu 245) nostettiin esille se, että kasvatus- ja sivistyksen alalla: ”toimintavuoden aikana oli agendalla kouluasiat, koulujen kunto, lakkauttamissuunnitelmat ja uuden koulun toteuttamissuunnitelmat. Toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka/sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa” 

Raportin kyseisen kohdan johdosta kysyin, että voisiko tarkastuslautakunta selventää ja avata laajemmin mitä tarkastuslautakunta tarkoittaa lauseella: ”Toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka/sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa?”
Valtuuston kokouksen videotallenteen mukaan kysyin, että jos tarkastuslautakunta on päätynyt tämmöiseen huomioon, niin oletteko lisää tutkineet asiaa eri lähteistä ja pyytäneet lautakunnilta kirjallista lausuntoa tästä ristivedosta. Ja jos ette ole tutkineet, miksi ette ole tutkineet?
Vastauksista selvisi, että tarkastuslautakunta oli huomioinut, että asiaa oli palloteltu eri lautakuntien välillä ja aikaisempia päätöksiä on kumottu, mutta oli päätynyt olla selvittämättä asiaa tarkemmin. Huomautimme, että kyläkoulujen vanhemmat ja vanheimpainyhdistys on antanut mediassa ja kirjallisesti valtuutetuille ankaraakin kritiikkiä lautakuntien toimista, jopa huonosta hallintokulttuurista ja osallistamisesta ns. kouluverkkosuunnitelman toteuttamisessa ja sen pohjalta tehtyjen kyläkoulujen lakkauttamispäätöksien ”kuulemisista”. Tämä kritiikki tulisi tarkastuslautakunnan ottaa huomioon ja aidosti selvittää asia kunnolla koskien lautakuntien toimintaa.
Ja koska olemme oppineet aikaisemmasta, että jos lisäselvityspyynnöstä ei jää jotain kirjallista mainintaa dokumentteihin tahtoo asia sitten myöhemmin jäädä selvittämättä. Siksi esitimme seuraavasti:

Esitän, tarkastuslautakunnalta lisätarkennusta, selvitystä siitä: mitä mm. tarkoittaa ”toimialojen välillä yhteiskuntatekniikka ja sivistys oli hankkeiden toteutuksessa liikaa ristivetoa”. Pyydän tarkemmin avaamaan tätä jatkoraportissa kirjallisesti.

Lisäksi selvityksessä tulee tutkia esitetyt puutteet kouluverkkosuunnitelmassa, koulujen lakkautuksissa ja niiden kuulemistilaisuuksissa, joita vanhemmilta ja vanhempainyhdistyksiltä jne lautakuntien toimintaa kohtaan on esitetty.
 
Ja yleisesti totean, että Kuusamossahan on pienryhmien valtuutettujen tehtävänä mahdollisten epäkohtien esille tuomien kaupungin päätöksien ja hallintoprosessien osalta koska ns. ”vallan vahtikoirahan” ei niitä tunnetusti Kuusamossa tutki.
Ystävällisesti,
Mika Flöjt
valtuutettu
Posted in Yleinen | Leave a comment

Terrafamen laajennus Kolmisoppijärveen saastuttaa vääjäämättä lisää Oulujoen vesistöä

Oulujoen vesistöreitin latvoilla olevan Talvivaara-Terrafamen laajennushanke Kolmisoppijärveen on YVA:n kuulutusvaiheessa, vaikka Terrafame ei ole saanut puhdistettua aikaisempia ympäristöön päästämiään jätevesiä, puhdistettua saastuttamiaan lampia ja järviä, eikä ole saanut jätevesiongelmaansa hallintaan.

Nyt Talvivaara-Terrafame-Trafigura yhtiö hamuaa Talvivaaran malmion pohjoispuolella sijaitsevan Kolmisoppijärven malmeja kuin viimeistellääkseen sen, ettei Oulujoen reitin Nuas-, Jormas- ja Kolmisoppijärvillä olisi muuta tulevaisuutta kuin olla satoja vuosia Talvivaara-Terrafamen vesistölle haitallisen mustaliuskemalmion raskasmetalli- ja radioaktiivisista jätteistä huuhtoutuvien saastuneiden jätevesien viemäri.

Talvivaaran malmion mustaliuske ongelmista on varoittanut mediassa jo vuosia sitten muun muassa geologian professori Matti Saarnisto ja professori Jukka Lehto. Helsingin Yliopiston radiokemian professori Jukka Lehto kritisoi Terrafamea mediassa otsikolla: ”tämä turvallisuuskulttuuri ei näytä koskevan kaivosteollisuutta”. Lainauksia lehtijutusta, lihavointi lisätty:

  • Terrafamen nikkelikaivoksen toiminta jatkuu tämänhetkisen arvion mukaan 30 vuotta. Tänä aikana arvioidaan syntyvän miljardi tonnia pahalaatuista, rikkipitoista mustaliusketta olevaa kaivosjätettä.
  • Professori Jukka Lehto muistuttaa, että huonosti hoidetun kaivosjätteiden loppusijoituksen jäljet pohjavesissä sekä Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä ovat ikuiset.
  • Entisen Talvivaaran kaivoksen alueelle läjitettävä valtava jätemäärä sisältää jopa 20000 tonnia uraania ja pari miljoonaa tonnia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, sinkkiä ja kadmiumia.  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201710202200476288

Talvivaaran kaivosalue sijaitsee vedenjakajalla, josta saastuneet jäte- ja sulamisvedet virtaavat Oulujoen (Kainuu/Oulu) ja Vuoksen vesistöihin (Ylä-Savo). Ylä-Savon SOTE on asettunut voimakkaasti vastustamaan yhtiön kaavailemia lisäpäästöjä (sulfaatit, mangaanit, kadmium, elohopea jne.) vesistöihin, koska olemassa olevatkin Terrafamen päästöt ovat heikentäneet Vuoksen reitin lähivesistöjen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia.

https://yle.fi/uutiset/3-11326779?fbclid=IwAR3LwgVNwj5tvGve6WQZCH2Gj0LyiAzo-IKFTdtIojIpRMpcBSw_QO4p800)

Terrafamen malmion radioaktiiviset jätteet ja päästöt aiheuttavat alueelle vakavan pitkäaikaisen ongelman. Faktoiksi tälle ikävälle vesistöihin valuvalle pitkäaikaiselle saastekuormitukselle ote GTK:n lausunnosta eduskunnalle: ”Kanadan ja Ruotsin luonnonolosuhteet vastannevat parhaiten Suomen olosuhteita. Kanadassa uraanimalmijätteiden sijoitusalueilla sadeveden suotautuminen ylittää haihdunnan. Malmijätteeseen jäänyt hapettuva pyriitti (FeS2) laskee valuvan veden pH-arvoa. Hapan vesi tehostaa esim. Th-230:n, Ra-226:n, Pb-210:n, As:n ja Ni:n vapautumista malmijätteestä ja joutumista ympäristöön. Tapahtuma voi jatkua hyvinkin kauan. Monissa uraanimalmijätteissä haitalliset ei radiologiset aineet, kuten Cat Pb, Zn, Set As, Pb, Cd, hapot, orgaaniset yhdisteet ym, muodostavat huomattavan pitkäaikaisen ympäristö- ja terveyshaitan. Tulokset osoittavat, että ensimmäisen 100 vuoden aikana haittojen perimmäinen aiheuttaja on alkuperäinen jätteeseen jäänyt radium. 100 000 vuoteen saakka Th-230 on pääasiallisin riskitekijä ja kun aikaa on kulunut n. 1 miljoonaa vuotta, haittavaikutusten pääasiallisin aiheuttaja on alkuperäisen malmin sisältämä U-238.

Kaikki Talvivaaran sakka-altaiden uraanimyrkkytulvia seuranneet muistanevat, että ympäristöön valui uraanipitoista sakkaa suuret määrät. Niiden siivoaminen on edelleen ratkaisematta, mutta Yhtiö aikoo siitä huolimatta laajentaa toimintaansa Kolmisoppijärven mustaliuskemalmiin.

Alla kuvassa Kolmisoppijärveen suunniteltu vaihtoehto B patoineen järven poikki. Huomioi, että Kolmisoppijärveen laskee jokia, puroja ja ojia. Taivaalta tulee lisää. Vesiongelma on taattu padon sisä- ja ulkopuolella.

Patovaihtoehto A:

 

Terrafamen kaivospiirien laajentumisvaihtoehdot Kolmisoppijärven ja Talvivaaran kaivosalueen ympärillä:

 

VE1 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

VE2 eli vaihtoehto kaivosalueen kaivospiirien laajentumiseen

 

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen viimeistään 11.5.2020. Lisää Terrafamen Kolmisoppijärven YVA-paperien infoa löytyy Kainuun ELY:n sivulta osoitteesta:

 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kolmisopen_esiintyman_hyodyntaminen_ja_kaivospiirin_laajennus_Sotkamo

 

Henkilökohtaisesti valinta on helppo molempiin Kolmisoppijärven louhintaan ja patoratkaisuihin sekä kaivospiirien laajennuksiin:

VE0 eli hanketta ei pidä toteuttaa.

Oulujoen vesistön puhtauden puolesta,

Mika Flöjt

Oulujärven vapaa-ajan asukas ja vapaa-ajan kalastaja,

ekovihreiden puheenjohtaja

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastine Heikki Väisäselle  

Helsingistä vasta Kuusamoon muuttaneelle Heikki Väisäselle tiedoksi, että suurin osa Kuusamon vanhoista suvuista on saamelaistaustaisia tai omaa saamelaisia juuria. Kuten aikaisemmasta kirjoituksestani selviää, jos sen lukee loppuun saakka. Ja kirjoituksen alussa luki myös, että päätöstä esitettiin pöydälle, jotta odotettaisiin selviävän vainajan DNA, koska siitä on jo alustavat tulokset tutkijalla.

___

Valtuutettujen aloitteessa ei kirjoitettu noita -sanalla kenestäkään. Sen sanan koillissanomien toimittaja peukaloi sisälle lehdessä julkaistuun uutiseen valtuutettujen aloitteesta. Lisäämällä sen kappaleena kirjoitukseemme. Kritisoin emaililla Koillissanomia siitä, että he menevät valtuustoaloitteita peukaloimaan. Tarkoituksena lienee ollut saada jotkut tunteilla käyvät lukijat provosoitumaan asiaan.
___
Aloitetteessa puhuimme yleisesti saamen suvun henkilöistä ja heidän saamen tavaroistaan yleisesti maailmalla ja toivoimme niiden palauttamista takaisin Kuusamoon. Sittemmin on tullut Lapin Kansassa esille, että Inarin siidassa on aikaisempiakin luurankoja hautaamatta. Vitriini tai kellarivarastointia ei varmaan kukaan halua itselleen saati muille kuusamolaiselle.
___
ystävällisesti,
Mika Flöjt

Posted in Yleinen | Leave a comment

Lausunto: Iijoen kalatalousvelvoitteiden uusimisesta vaelluskalojen eduksi 

Koillismaan Vihreiden hallitus lausui Iijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI:lle) muun muassa seuraavaa:

Yleisenä velvoitteiden periaatteena tulee olla ”ns. haitan aiheuttaja maksaa” -periaate, jolloin vesivoimayhtiöt haittojen aiheuttajana vaelluskalakannoille -> kustantavat tarvittavien parannustoimien suunnittelun, toteutuksen; rakentamisen sekä vaelluskalojen palauttamisen ylös- ja alaspäin kulun mahdollistamilla luonnonmukaisilla ohitusuomilla. Sellaisilla ohitusuomilla, jotka toimivat kaikille vaelluskaloille kuten merilohi, meritaimen, taimen, järvitaimen, meriharjus, vaellussiika, harjus, nahkiainen jne.

Korostamme, että Iijoen KAIKKIEN patojen ohi, aina Koillismaan latvavesiä myöten, tulee rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat reiluilla ympärivuotisilla vesivirtaamilla.

Voimayhtiöiden tulee lisäksi toteuttaa ympäristövirtaamat vanhoihin luonnonuomiin koko jokialueella ympärivuotisesti, jotta joet soveltuvat uhanalaisten vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi koko vesistöalueella. EU:n komissio vaatii ympäristövirtaamia vesipuitedirektiivissään. 

Korostamme, että nämä luonnonmukaiset ohitusuomat tulee toteuttaa siten, että vähintään 95% kaikista vaelluskaloista, jotka pääsevät patojen alle pystyvät ne onnistuneesti ohittamaan, sekä myös 95% alasvaelluksesta onnistuu patojen ohi niiden, tai muiden alasvaellusrakenteiden kautta.

Vesivoimayhtiöiden tulee antaa vettä eri ratkaisuissa niin riittävästi, reilusti, että ylös- ja alasvaellusratkaisut onnistuvat vaelluskalojen kannalta menestyksekkäästi sekä vanhat uomat toimivat ympärivuotisina kutu- ja poikastuotantoalueina koko Iijoen vesistöalueella. Yhtiöt tulee myös velvoittaa kunnostamaan vanhat luonnonuomat, jos niiden kunto vuosikymmenten aikana on huonontunut, kuten esim. Raasakan alaosan vanhassa uomassa.

Painotamme, että ns. Raasakan vanhan uoman reilun ympärivuotisen ympäristövirtaaman lisäksi on velvoitteissa vaadittava yksiselitteisesti riittäviä ympäristövirtaamia mm. Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken kuivauomiin sekä muihin vastaaviin latva- ja sivujokien kohteisiin.  Huomautamme, että näistä kaikista tulee yhteensä sama poikastuotantoala kuin Raasakasta.

Lisäksi tulee varmistaa aina, ympärivuotisesti, riittävät ympäristövirtaamat, vesivirtaamat ja kompensaatiot sekä tehdä tarvittavat kunnostukset sekä muut tukitoimet mm. pitkäjänteiset yli 10 vuoden mäti- ja pienpoikasten tuki-istutukset koko vesistön alueelle tavoitteena alkuperäisen luonnontuotannon taso siirtymäajan yli.

Kritisoimme sitä, että Iijoen velvoiteluonnos pohjautuu aivan täysin liikaa ns. teknisiin kalatiesuunnitelmiin, vaikka Kemijoen ja Oulujoen parintuhannen vaelluskalan kulut ovat osoittaneet niiden toimimattomuuden. Pari tuhatta lohta ja taimenta per kalaporras on huono luku. Ohitusuomista tulee nousta kymmeniä tuhansia vaelluskaloja, koska alunperin jokiin nousi satoja tuhansia eri vaelluskaloja.

Luonnonmukaiset ohitusuomat toimivat kaikille lajeille, muillekin kuin kaloille ja siis takaavat ja mahdollistavat vapaan läpikulun ja jokiekologian jatkumon kaikille vesieliöille, kuten EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää. Kun toteutetaan luonnonmukaiset ohitusuomat, mahdollisuutena ovat myös useat vaihtoehtoiset nousureitit sivujokien kautta. Näistä sivuvesistöistä muodostuu vaelluskalojen lisääntymisalueita, kun niihin johdetaan Iijoen vettä. Näin nämä uudet lisääntymisalueet kompensoivat patojen takia menetettyä Iijoen koskialueita.

Koillismaan Vihreät ry:n hallituksen puolesta,

Mika Flöjt

puheenjohtaja

Jouko Niikkonen

sihteeri

Posted in Yleinen | Leave a comment

Tarkennus Kuusamon saamelaisesineiden palautusasiaan

Koska Koillissanomat uutisoi 23.4 vajavaisesti Kuusamon saamelaisesineiden palautusasiaa niin tässäpä tarkennusta. Päätösesitys oli kaupungin hallituksen kokouksessa tietoisesti päätöksentekijöitä harhaanjohtava siitä, mikä oli maakuntamuseon tahtotila saamelaisesineiden palauttamiseen. Ei ollut mitään tosiasiallista syytä tässä vaiheessa virheellisesti linjata Kuusamon monimuotoisten kulttuurihistoriallisten juurien ja Kuusamon luontokaupungin itsensä esittämän historia- ja kulttuurimuseon tavoitetta vastaan. Kokouksessa yleisesti ihmeteltiin mikä kiire tässä on, kun DNA tulokset vainajasta ovat tulossa ja KHO:ssa on Kuusamon saamelaisia koskevia päätöksiä tulossa. Siksi asiaa esitettiin pöydälle kokouksessa.

Maakuntamuseon kirjeessä Kuusamolle todetaan selkeästi (ote kirjeestä):

”Kuusamon historia ja kulttuurikeskus -hankkeeseen Pohjois-Pohjanmaan museo alueellisena vastuumuseona suhtautuu myönteisesti ja tulee olemaan asiassa yhteistyössä ja edistämään hanketta niin, että näyttelyyn saadaan esille Kuusamon historiasta kertovaa aineistoa ja esineistöä. 

Aloite keskuksen eteenpäin viemisellä on luonnollisesti Kuusamon kaupungilla. Pohjois-pohjanmaan museo puolestaan selvittää esineistöön liittyviä kysymyksiä. Vainajaa koskevia suunnitelmia ei museon näkemyksen mukaan ole viedä eteenpäin ennen kuin vainajasta saatava tarkempi tieto on käytössä. Museo kuitenkin on valmis selvittämään, mitä seikkoja tulee huomioon otettavaksi, kun vainajan kohtaloa suunnitellaan.”

Kuusamon valtuustoaloitteessa todettiin (suora lainaus aloitteesta):

Tämä on Kuusamon saamensukuisten tahto, myös heidän jotka todennäköisesti ovat edellä mainitun henkilön sukulaisia Kuusamossa.

Kuusamon saamelaisuuteen liittyvät arkeologiset tavarat ja muut saamenesineet voidaan sijoittaa esille tulevaan Kuusamon uuteen historia ja kulttuurikeskukseen, jossa pyritään esittelemään Kuusamon monimuotoista ja monijuurista historia- ja kulttuuriperintöä.

Toivon, että luontokaupunki pyrkii neuvottelemaan Maakuntamuseon kanssa, että Kuusamosta peräisin olevat henkilöt ja heidän kulttuuriperintö sekä saamelaiset tavarat muualta palautetaan Kuusamoon.

Kunnioittavasti,

Mika Määttä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Mika Flöjt Kuusamon valtuutettu, maakuntahallituksen vpj

Vuokko Käsmä valtuutettu

Helena Karjalainen valtuutettu

Marjo Kämäräinen valtuutettu

Pekka Virtanen valtuutettu”

Eli Maakuntamuseon kirje oli valtuustoaloitteen tavoitteen mukainen, aloitteen joka oli hyväksytty kaupunginhallituksessa YKSIMIELISESTI. Kuusamon kaupunki on hakenut ulkopuolista rahoitusta historia- ja kulttuurikeskukselle jossa esitellään Kuusamon monimuotoiset juuret ja kulttuurit historiasta tähän päivään.

Lisäksi muistutan kaupunginhallituksen tahoja, jotka käytännössä äänestivät (7-4) yli 40 kuusamolaisen vanhan suvun kuusisaamelaisia = kuusamolaisia, saamen juuria vastaan, että vielä vuonna 1775 Ruotsi-Suomen virallisessa kartassa Kuusamo oli merkitty saamelaisalueeksi; ”Kusamo-Lappmark.” Ei pitäisi olla Suomessa 2020 -luvulla missään neuvostovenäjällä, missä voidaan deletoida historiallisia faktoja poliittisista syistä.

Kuusamon historia- ja kulttuurikeskus projektissa on luvattu kunnioittaa kaikkia Kuusamon perinteisiä kulttuurillisia monimuotoisia juuria, myös kuusisaamelaisia, kuusamolaisia. Liitteessä ruotsinvallan virallinen kartta Kuusamosta 1775, joka on myynnissä Kuusamossa.

KuusamoLapland

Lopuksi muistuttaisin viitaten Kaisa Korpijaakko-Labba on väitöskirjaan ”Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun” (Sami Institutha Dietnut no 1/1999)” jossa hän käsitteli myös Kuusamon saamelaisten oikeustapauksia.

Korpijaakko-Labba toteaa, Kuusamoon jäi kymmenittäin saamelaisperheitä asumaan myös Ruotsin vallan aloittaman uudisasutusryntäyksen myötä. Osaa heistä verotettiin lappalaisina kuten Patosallmij (Patosalmi) Pitke (Pitkä), Kallongi (Kallunki), Sarfwisallmij (Sarvisalmi?), Kielj (Kela?), Ondijerf (Onkamo?), Tarwajärf (Tarvainen?), Riekj (Riekki), Karjalainen (Karjalainen), Pesonen (Pesonen), Ervast (Ervasti), Rånkainen (Ronkainen), Mätä (Määttä), jne.

Myöhemmin Kuusamon verokirjoissa mainitaan – kuten Korpijaakko-Labba kirjoittaa – Maaselän lapinkylästä eli Kuusamosta kirjassaan sivulla 82 (suora ote): ”Jako näiden, nyt kaikkia uudisasukkaina pidettyjen kylien asukkaiden kesken välillä vaihtelee jossakin määrin itse kylän mukaan. Kuvaava on kuitenkin merkintä Maaselän kylän kohdalla. ”Uudisasukkaina”, joita siihen asti on ”verotettu lappalaisina” luetellaan Harrit, Ervastit, Rånkaiset, Määtät, Torviset, Laurikaiset jne.”(ja lukuisia muita kuusamolaisia sukuja).

Eli ”entiset Kuusamon lappalaiset, nykyiset uudisasukkaat”, siis ruotsin valta muutti vain tilan perustaneet kuusamolaiset lapin verosta ”finnin” verolle.

Nämä lukuisat Kuusamon saamelaissuvut, jälkipolvineen, ovat yhä elossa Kuusamossa. Kuusamolaisina.

Ystävällisesti,

Mika Flöjt

Posted in Yleinen | Leave a comment

Iijoen kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta vaelluskalojen eduksi

Lapin ELY on aloittanut pohjoisten padottujen jokien palauttamisen vaelluskaloille sopiviksi Iijoen vesistöstä.

Ensi silmäyksellä näyttää, että velvoitteiden lupaehdot on hieman rakennettu PVO- ja Metsähallituksen Iin Raasakan voimalalaitoksen yhteyteen kaavaillun teknisen kalatien tavoitteita myötäileviksi. Iijoen Raasakkaan ajaa PVO yhdessä Metsähallituksen kanssa betonista ns. teknistä kalatietä vaikka juuri Iijoen latvoilla on toimiva luonnonmukaisen ohitusuoman esimerkki Kostojoella.

Kuvassa Iijoen Raasakan tekninen kalatieluonnos, jossa teknisen kalatien yläosassa vielä Oulujoen Muhoksen Montan padon tyylinen ”kalakaappari”, joka ei edes siellä ole toiminut. Raasakan teknistä kalatietä esiteltiin Iin vaelluskalaseminaarissa hankevetäjän toimesta. Enemmistö paikalla olleista paikallisista halusi kuitenkin vaelluskalojen palauttamista Raasakan vanhan uoman luonnonuomaa pitkin ja muutenkin luonnonmukaisia ohitusuomia Iijoen muiden patojen ohi.

Siksi esitän, että:
1) kaikkien valveutuneiden vaelluskalojen etua vaalivien, tulee vaatia muistutuksissaan Aluehallintovirastoon (AVI) sellaisia uusia velvoitteita, jotka toteuttavat vaelluskalojen paluun koko Iijoen vesistöön luonnonmukaisten ohitusuomien avullla. Luonnonmukaiset ohitusuomat ovat tutkitusti (SYKE 2010) paremmin toimivia kaikkien vaelluskalojen ylös kulkuun ja alasvaellukseen ns. teknisiä kalateitä paremmin.

 

2) Luonnonmukaisia ohitusuomia tulee vaatia kaikkiin patoihin. Luonnonmukaisten ohitusuomien eduista luennoi hyvin maisema-arkkitehti ja ohitusuomien asiantuntija Jukka Jormola Iin vaelluskalaseminaarissa, jota olin maakuntahallituksen vpj:nä järjestämässä (videotallenne): https://www.youtube.com/watch?v=0c_igx8xax4&feature=youtu.be 

3) Lisäksi tulee EU:n vesipuitedirektiivin vaatimia ympäristövirtaamia Iijoen vanhoihin kuivillaan oleviin uomiiin ja ns. vanhojen uomien käyttöä luonnonmukaisina ohitusuomina sekä kutu- ja poikastuotantoalueina.

4) On myös korostettava, että vaelluskalojen paluu tarkoittaa kaikkien vaelluskalojen palauttamista (lohi, meritaimen, taimen, vaellussiika, harjus, nahkiainen jne).

5) Luonnonuomissa ja vaelluskalojen ohitusuomissa pitäisi olla koko ajan vettä, ympärivuoden, jotta ne soveltuu myös kutu- ja poikastuotantoalueiksi. Myöskään voimalaitoksia ei saisi koskaan täysin sulkea vaan aina pitäisi olla minimivirtaamat patojen läpi.

 

6) Voimayhtiöt haitan aiheuttajina maksavat luonnonmukaisten ohitusuomien rakentamisen ja ylläpidon sekä vaelluskalojen palauttamisen (tuki-istutukset / ylisiirrot jne).

Kaikki voivat silmäillä esitettyjä kalatalousvelvoitteiden muutoksia tietopalvelun osoitteessa:

 

”Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2020 (klo 16). ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu).”

Vaelluskalojen puolesta,

Mika Flöjt

Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Vapaa-ajan kalastaja
Posted in Yleinen | Leave a comment

Joukamolle

 

Joukamolle tiedoksi, että jouduin hoitamaan 20.3 – 24.3 kuumesairasta läheistäni. Hänelle nousi valtuustoa edeltävänä viikonloppuna yli 39 asteen kuume ja itsekin sain lopulta 37.4 asteen kuumeen (ti 24.3). Jos olisin tullut tuon viikonlopun jälkeen maanantain valtuuston kokoukseen, olisi samainen Joukamo valittanut siitä, että on riski että eräs vihreä piilevästi välittää koronavirusta muihin valtuutettuihin.

Vaikka en niin välitä perussuomalaisista valtuutetuista enkä kepulaisistakaan, kun heidän toimintatapansa ovat hyvin samanlaisia; kirjoitellaan toista ja tehdään kokouksissa toista, niin en silti alkanut heitä altistamaan mahdollisesti piilevälle koronalle ja siten harventamaan valtuuston riveistä. Olin yleisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti pois. Yritin kyllä ma. 23.3 olla sähköpostilla yhteydessä valtuuston pj:hin ja varapuheenjohtajiin, pyytäen sähköistä osallistumisoikeutta valtuuston hallintosäännön 78 pykälän pohjalta. Tätä osallistumismahdollisuutta ei kuitenkaan annettu. Ymmärrettävästi myös monet muut valtuutetut ja varavaltuutetut eri ryhmistä eivät halunneet ottaa riskiä altistaa ja/tai altistua kokouksessa.

Ja kyllä, Joukamo, yritin saada pikaisesti läheistäni yksityiselle puolelle koronatestiin, koska tiesin ettei THL:n ohjeistuksen mukaan yleinen puoli ota vastaan, mutta en saanut edes yksityiselle, koska ne kuuluisat THL:n puutteelliset ohjeet testauksesta on päällä sielläkin. Ne puutteelliset ohjeet ovat edelleenkin ongelma yleisesti Pohjois-Suomessa, myös Kuusamossa, siinä ettei edes hoitolaitoksien hoitajia testata heidän palatessaan hoitotehtäviin lyhyiltä sairaslomiltaan. Tämä on asiakkaiden kannalta selkeä turvallisuusriski. Tiedän tämän, koska yksi hoitaja oli minuun asiasta yhteydessä. Yritin viestiä asiasta perusturvan johdolle, mutta siellä yhä toistetaan THL:n puutteellisten ohjeiden mantraa eikä noudata mm. WHO:n suosituksia.

Toivottavasti tästä kirjeenvaihdosta olisi edes se hyöty, että edes Kuusamossa aletaan testata hoitolaitoksien hoitajia riittävästi ja antamaan heille tarvittavat suojautumisvälineet. Asiakkaiden turvallisuuden kannalta se olisi erittäin tärkeää.
Ystävällisesti,
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Kuusamon koulupäätökset ristiriidassa korona-ajan vaatimuksiin nähden

Kuusamon valtuusto päätti vastoin kyläläisten ja vanhempainyhdistyksen tahtoa yhdistää elävät kyläkoulut suurempiin yksiköihin. Seuraavissa pykälissä valtuusto päätti koronakriisiajan tuista yrityksille, puhuen samalla vastuullisuudesta, kriisiajoista sekä että päätöksien pitää mukautua korona-aikaan.

Valtuuston päätös yhdistää pienet kouluyksiköt osaksi suurempia kokonaisuuksia ja päätöksellään altistaa lapset sekä esikouluissa olevat päivittäin pitkille väsyttäville yhteiskyydeille osoittaa, ettei valtuusto ollut vielä ymmärtänyt mitä koronariski käytännössä tarkoittaa. 

Puhumattakaan siitä, että molemmat Määttälän ja Törmäsen koulujen lakkauttamispäätöksiä perusteltiin vuonna 2018 parissa kuukaudessa juntatulla kouluverkkoselvityksellä, jossa ei kuultu hyvän hallintokulttuurin ja kuntalain mukaisesti oppilaiden vanhempia, eikä tehty lapsivaikutusten arviointeja saati tarkasteltu aidosti oppilaaksiotto -alueiden rajoja. Koko kouluverkkoselvityksen junttaaminen läpi parissa kuukaudessa, alkuperäisen vuoden sijaan ja se ettei lapsivaikutusten arviointeja eikä oppilaiden vanhempia kuultu oikein eri vaihtoehdoista, kertoo korutonta kieltään koko prosessista.

Kuvaavaa on, että aiemmin Kuusamon kaupunginhallituksessa keskusta, kokoomus, demarit ja vasemmisto veivät kyläkoulujen oppilaiden vanhemmilta valitusoikeuden valittaa puutteellisesta kouluverkkoselvityksestä, johon puutteelliseen selvitykseen nyt valtuuston päättämät Määttälän ja Törmäsen kyläkoulujen lakkauttamispäätökset nojaavat. Viime valtuustossa kyläkoulujen lakkauttamiset päätettiin käytännössä keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

Mielenkiintoista on myös se, että valtuuston koulujen lakkautuspäätöksen käsittelyyn osallistui myös niitä päättäjiä, jotka työssään hyötyvät toisten kyläkoulujen lakkauttamisesta, kun oppilaita siirtyy heidän kouluihin ja olivat jopa kaupunginhallituksessa tunteneet olevansa jääviä käsittelemään asiaa. 

Koulujen lakkauttamispäätökset tuleekin tarkastella uudestaan, tai laittaa jäähylle seuraavaksi 5 vuodeksi, ellei niin sitten joku viranomaistaho tule vaatimaan noiden puutteellisten prosessien vuoksi.

Nilonkaankaan purkukuntoisessa alakoulurakennuksessa opettaneet ja oppilaat tulee sijoittaa väistötiloihin. Tätä vaadimme jo joulukuussa 2018. Uusi Nilon koulu tulee tulevaisuudessa rakentaa Nilon ala- ja yläastetta palvelevaksi, koska on tullut ilmi, että oppilaita ja opettajia yhä oirehtiin Nilon yläkoulunkin saneeratuissa tiloissa. 

Sitä ennen tulee alakouluverkossa suosia ja muutenkin suosia hajautettuja ratkaisuja keskittämisen sijaan, niin pitkään kunnes koronaviruksen jälkeinen yhteiskunnallinen jälleenrakentaminen on edennyt riittävän pitkälle.

Mika Flöjt

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

Karvalakkilähetystö: ”Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaelluskalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin”

Karvalakkilähetystö, 3.4.2020

Lähetetty ministereille ja eduskuntaryhmille

Valtion omistajaohjauksen on ryhdyttävä tekoihin vaellus-kalojen palauttamiseksi Kemi-, Ii- ja Oulujoen vesistöihin

”Jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yhteiskuntavastuu. Yrityksen tulee ottaa päätöksenteossaan taloudellisten tekijöiden lisäksi huomioon myös toiminnan sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta sivulta 182

Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen jatkuu. Uusimpien arvioiden mukaan Suomen luontotyypeistä on uhanalaisia lähes puolet ja lajeista reilu kymmenes. Hallitustenvälisen luontopaneelin IPBES:n mukaan luonnon monimuotoisuus heikkenee globaalisti ennen näkemättömän nopeasti ihmisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi. Suomi on sitoutunut omalta osaltaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen. Tämä edellyttää nopeita ja kattavia toimia.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kuulutti (LK/Kaleva 12.03.2020) yhteistyötä Kemi- ja Oulujoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Samaan aikaan valtion omistajaohjauksessa olevat Fortum/Kemijoki Oy pyrkivät estämään Kemijoen kalatalousvelvoitteen muuttamisen vaelluskalojen ja luonnonmukaisten kalateiden eduksi.

Näin vaikka hallitusohjelma edellyttää kalatalousvelvoitteiden muuttamista vaelluskalojen eduksi, joka on parhaiten saavutettavissa ylös- ja alasvaelluksen mahdollistamien luonnonmukaisten ohitusuomien kautta. Suomi on jo saanut EU:lta huomautuksen vesipuitedirektiivin toteuttamisen laiminlyönnistä.

Käynnistetään kansallinen ohjelma vaelluskalakantojen elvyttämiseksi: • Jatketaan luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin kansallisen kalatiestrategian pohjalta. • Puretaan vaellusesteitä ja kunnostetaan kalojen lisääntymisalueita. Toteutetaan ohitusratkaisuja. • Toteutetaan vaelluskalahankkeita laajalla yhteistyöllä. Kalatalousvelvoitteita päivitetään viranomaistyönä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 42

Hallitusohjelman mukaan tätä kalatalousvelvoitteiden muutosprosessia hoidetaan ELY-keskusten kautta. Valtionyhtiöt Fortum / Kemijoki Oy toimivat hallitusohjelmaa vastaan kirjelmöidessään velvoitteiden muuttamista vastaan.

Huolimatta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) raportin (v. 2010) mukaisesta toimenpidesuunnitelmasta (2011) Oulujoella on luonnonmukaisten ohitusuomien sijaan Muhoksen Monttaan rakennettu ns. kalojen kiinniottolaite. Tähän on uhrattu kolme miljoonaa euroa, ja tulokset puuttuvat. Oulujoella Fortumin rooli vaelluskalojen palauttamisessa on ratkaiseva.

Oulujoella onkin aloitettava ELY:jen toimesta samanlainen velvoitteiden muutosprosessi kuin Kemi- ja Iijoella on jo tapahtunut. Valtion omistajaohjauksessa oleva Fortum ei saa vastustaa tätä prosessia, vaan pyrkiä yhteistyössä muuttamaan velvoitteet nopeasti vaelluskalojen eduksi. Valtakunnallinen kalatiestrategia tulisi tarkistaa VN:n päätöksen mukaisesti ensi tilassa ja samalla arvioida Oulujoen rooli kärkikohteena.

Kemijoella Fortum / Kemijoki yhtiöt ovat kirjelmillä AVI:iin vastustaneet Lapin ELY:n aloittamaa velvoitteiden muutosprosessia ja ilmoittaneet valittavansa uusista velvoitteista. Nämä toimet valtioneuvosto ja omistajaohjausministeri voivat estää omistajaohjauksella ja ohjata yhtiöitä yhteistyöhön kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi hallitusohjelman suuntaan.

Hallitusohjelman lausuma luontaisen kierron palattamisesta ja kalatalousvelvoitteiden päivittämisestä koskee myös Iijoen vesistöä ja siellä yksinoikeudella operoivaa Pohjolan Vesivoima Oy:a. Valtio voi käyttää suoraa ja epäsuoraa poliittista ohjausta PVO:hon, jottei se valita kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta, ja edistää pikaisesti luonnonmukaisia ohitusuomia Iijoen kaikkiin patoihin. Kaikkien Perämereen laskevien jokien suistoalueet tulee ottaa tarkasteluun toimenpiteitä suunniteltaessa.

Sierilä tuhoaa luonnon monimuotoisuutta ja estää vaelluskalojen palauttamista

Ministeri Tytti Tuppuraisen tulee toimia yhdessä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelän kanssa ns. Sierilän patohankkeen estämiseksi. Sierilän patoallas tuhoaisi lopullisesti Rovaniemen Vanttauskosken alapuolisella virta- ja koskiosuudella tärkeitä lohen, taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotanto-alueita.

Sierilä tuhoaisi myös käytännössä Itä-Lappilaisten haaveen siitä, että vaelluskalat pääsisivät nousemaan aina Ylä-Kemijoen latvoille ja Luirojokeen. Muistutamme, että Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite 5 osiossa ”hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” on otsikkona:

Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa”

Sierilän rakentaminen valtionyhtiöiden toimesta tuhoaa uhanlaisia lajeja ja merkittävästi heikentää vaelluskalojen palauttamista koko Kemijoen vesistöön. On korkea aika luopua tästä Kemijoen kaunista virtaosuutta tuhoavasta hankkeesta. Alueella on eläviä kyläyhteisöjä, Oulankajoki-tyyppisiä hiekkatörmiä, laajoja hiekkarantoja, jokidyynejä sekä uhanalaisia lajeja. Säilytetään Kemijoen Rovaniemen seudun koskivirrat kyläläisten, rovaniemeläisten ja vaelluskalojen nautinta-alueeksi. On aika luopua Sierilästä ja palauttaa vaelluskalat Kemijoen vesistöön.

Strategian toimenpiteillä vahvistetaan kansalaisten perusoikeuksien turvaamista,”

                Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 183

Vaelluskalojen paluu on merkittävä aluepoliittinen investointi koko vesistöalueen ihmisille ja vesiluonnon monimuotoisuudelle. Se lisää jokivarsien kiinteistöjen ja tonttien arvoa, oikeudenmukaisuuden tunnetta, ja työllisyys paranee mm. matkailun ja virkistyksen toimialoilla.

”Valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmasta s. 185

Valtion omistajaohjausta toteutettakoon hallitusohjelmaan kirjatun tahdon mukaisesti kunnioittaen edesmenneen ensimmäisen ympäristöministerimme Matti Ahteen perintöä virtavesien suojelussa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista.”

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma s. 33

Vesiluonnon ja vaelluskalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen on mahdollista, peruskeinona on vaatia valtion omistajaohjauksessa olevia yhtiöitä toimimaan Suomen hallitusohjelman hengen ja kirjausten mukaan.

3.4.2020

Kemi-, Ii- ja Oulujoen kalastajat vaelluskalojen puolesta/ns. Karvalakkilähetystö

Kyösti Honkala

Jaakko Räisänen

Mika Flöjt

Kari Kilpimaa

Jouko Sirkkala

Irja Wendish

Ilpo E Heikkilä

Pekka Nyman

Mikko Mitronen

Jouko Häyrynen

Rauno Virta

 

Lähde: Hallitusohjelma ”Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019 OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta”

 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Posted in Yleinen | Leave a comment

TUKES:in vastuulla on Juomasuon louhoksen yleinen turvallisuus 

(Lähetetty Koillissanomiin 12.12.2019, ei vielä 19.12 mennessä julkaistu)
Tukes:in kaivospiireistä vastaava Ossi Leinonen toivoo Koillissanomien haastattelussa (12.12), että Kuusamon kaivosasioissa puhuttaisiin vain faktoista. Tämähän olisikin helppoa juuri jos Juomasuon kaivospiirin osalta puhuttaisiin vain faktoista, ja TUKES ei edistäisi kaivoshankkeiden etenemistä puuttellisilla päätöksillään, eikä STUK ja GTK toimisi rahasta kaivosyhtiöiden konsultteina hankkeissa. Kuvaavaa näiden konsulttitoiminnalle on, kuten STUK:in pääjohtaja Laaksonen totesi Säätytalon seminaarissa: ”että yhtiöt päättävät mitä mitataan ja mistä mitataan.” Järjestelmä on kallistunut kaivoshankkeiden edistämisen ja faktatiedon himmentämisen puolelle. Kuten aiemmin Koillissanomien kirjoituksessani kerroin, STUK:in viranomaistyönä tekemät säteilymittaukset koelouhinnan aikana Kitkajoen Juomasuosta osoittavat, että malmio ”yllättävän uraanipitoinen” ja louhoksilla ja koerikastamoilla työskennelleiden sallittu säteilyaltistus tulee täyteen ennenaikaisesti. Koerikastamolla jo kahdessa kuukaudessa malmion kovan uraanipitoisuuden takia.
__
STUK:in raportti Juomasuon uraanista ja säteilystä (28.10.1992), kun normaali ’turvallinen taustasäteilytason’ raja on alle 0,30 µSv/h : ”jo louhittu malmi oli ennakkotietoihin nähden yllättävän uraanipitoista. Kasan päältä mitatut annosnopeudet olivat välillä 5,5 – 6,7 µSv/h ja kasan sivuilla annosnopeudet olivat välillä 4,5 – 6,9 µSv/h. Tulosten perusteella voidaan arvioida, että B-louhoksen malmissa, ainakin ensimmäisessä 2000 tonnin erässä, uraanipitoisuus on suuruusluokaltaan lähes 1000 ppm.” Koelouhoksella täyttyi työntekijöillä vuosittainen säteilyannos vuodessa ja koerikastamolla jo parissa kuukaudessa malmin korkean uraanipitoisuuden takia: ”Tärypöytärikasteen U-pitoisuus oli 1,9 – 45,4%.
__
Lisäksi näissä jo 1990 luvun STUK:in ja Outokummun raporteissa suositellaan, että Juomasuo yllättävän korkean uraanipitoisuuden takia tulee peittää ja aidata. Tämän peittämisten ja suojauksien tekemisen valvonta on ollut erityisesti kaivoksien ja vanhojen kaivospiirien yleisestä turvallisuudesta (ns. yleiset ja yksityiset edut) vastaavan Tukesin viranomaisvastuulla, siis  tässä tapauksessa Tukesin kaivospiireistä vastaavan Ossi Leinosen vastuulla. Samaan aikaan kuitenkin on käynyt niin, että mm. yleistä turvallisuutta vaalivat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset on TUKES määrittänyt niin puutteellisesti erityisesti Kitkajoen Juomasuon osalta, että ne kumottiin KHO:ssa.
__
Erityinen huoli on ollut kuitenkin TUKES:in ja STUK:in leväperäisyys ja vastuuttomuus siinä, etteivät he ole hoitaneet kahden kylän välissä sijaitsevaa louhosaluetta jo 1990-luvulla vaadittuun turvallisuuskuntoon eli peittäneet sitä. Kuten kaikki kyläläiset ja paikalliset tietävät Juomasuolla ei ole tehty mitään radioaktiivisen louhoksen peittämiseksi vaan se on saanut päästää radioaktiivisia ”henkäyksiään” ja pölypäästöjään sekä säteilyä ympäristöön nämä vuosikymmenet. Kyläläiset ovat liikkuneet alueella, keränneet alueelta kiviä saunakiviksi, pikkupojat uineet louhoslammessa ja louhokseen on laitettu siikojakin, joista on mitattu korkeat radioaktiviisuudet. Ongelmahan on ettei Juomasuon louhoksen radioaktiivisuus näy tai haise.
__
Käytännössä Juomasuon louhoksen osalta on alueen asukkaiden turvallisuus ja elinympäristön puhtaus vaarantunut viranomaisten toimimattomuuden takia. Lisäksi avonainen Juomasuon voimakkaasti uraanipitoinen louhos on kohdannut Kuusamon ylängön voimakkaan sadannan, ja siten herkästi vesiliukoinen ja myrkyllinen uraani ja raskasmetallit ovat purkautuneet louhoksesta suotokentän kautta alapuoliseen suohon, joka purkaa vetensä Kitkajokeen laskevaan Hangaspuroon. Juomasuon sedimenttien, vesien, ympäristön, kasvien jne radioaktiivisuudesta on tehty mittauksia: kohonneita radioaktiivisuutta on löytynyt louhoksesta, sen ympäristöstä ja Hangaspurosta. Mittaustulokset on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY:yn, koska TUKES ja STUK viranomaistoimia laiminlyönneinä viranomaisina ovat asiassa jäävejä.
__
Ja nyt kommentoidessaan edelleen Koillissanomissa vähättelevästi Kuusamon uraaniasioita Tukesin Ossi Leinonen osoittaa a) ettei hän ole perehtynyt riittävästi b) tai tietää, että TUKES ja STUK ovat kaulaansa myöten Juomasuossa puutteellisten luvituksien, vähättelevän harhaanjohtavan tiedon levittämisen ja leväperäisen ihmisten ympäristöturvallisuuden valvonnan takia.

Posted in Yleinen | Leave a comment