Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa

———- Forwarded message ———
Lähettäjä: Mika Flöjt <mika.flojt@gmail.com>
Date: pe 24. toukok. 2019 klo 16.28
Subject: Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa
To: Toimitus <toimitus@koillissanomat.fi>

(Ei ole julkaistu vieläkään Koillissanomissa, tänään on 3.6.2019)
————————————————————————————–

Kunnallinen itsehallinto elinkeinojen yhteensovittamisessa

Tämä on noussut maanlaajuisesti otsikkoihin KHO2019:67 ratkaisun vuoksi, koskien Kuusamon yleiskaavan kaavamääräyksiä, joilla on pyritty ohjaamaan kaivostoimintaa pois keskeiseltä matkailu- ja luontoalueelta.

Lyhyesti tulkiten KHO vahvisti hallinto-oikeuden kannan, että Kuusamon yleiskaavassa on MRL 41 §:n 1 momentin vastaisesti etukäteen liian sitovasti määritelty, ettei kunta aloittaisi kaavoitusta tulevien kaivoshankkeiden tarpeiden vuoksi tietyllä kaavassa osoitetulla alueella. KHO kumosi kyseiset aluerajaukset.

On syytä huomata, etteivät PSHAO eikä KHO kieltäneet kuntaa määrittämästä elinkeinojen yhteensovittamista yleiskaavoituksessa. Kuusamon kunta oli kaavapäätöksessään halunnut tuoda selkeästi esille, ettei kaivostoiminnalle ole edellytyksiä keskeisellä matkailu- ja herkällä luontoalueella. Hallinto-oikeus katsoi kaavamääräykset esitetyn liian ehdottomana ja katsoi että sen sijaan, jos kaivostoiminnalle tietyllä alueella ei ole kaavan sisältövaatimukset (esimerkiksi luonnonarvot tai muu merkittävä maankäyttö), tehdyt selvitykset, vaikutusten arvioinnit ja alueen erityispiirteet huomioon ottaen edellytyksiä, kaavaratkaisussa voidaan päätyä johtopäätökseen, että kaavoituksellisia edellytyksiä tietyn alueen osoittamiselle kaivostoimintaan ei ole.

Kaavamääräykset tältä osin olivat siis kirjattu liian jyrkästi, jonka vuoksi KHO kumosi kaavan mr-1 ja vr-1 alueet.

On hyvä huomata, että KHO ei osoittanut tuota aluetta kaivostoimintaan sopivaksi tai soveltumattomaksi, vaan kaavamerkintöjen kumoamisen vuoksi se sopivuus/soveltumattomuus on sitten erikseen selvitettävä. Siten jälleen tullaan tarvitsemaan kuntalaisten, yhteisöjen ja kaupungin selkeitä tahtotilan osoituksia perusteluineen uusien lupahakemusten käsittelyihin. Ja kaupungin hallintoelimiinkin päin tarvitaan kuntalaisten tahtotilaa kaivosyhtiön lobbareiden vastapainoksi.

TEM selvityttää parhaillaan kaivoslain muutostarpeita kaivosalan antamiin palautteisiin perustuen. Selvitystä tekee entinen KHO:n presidentti Pekka Vihervuori. Hän otti väliraportissaan kantaa kaivoslain epämääräisiin säädöksiin yleiskaavojen huomioimisesta ja katsoo kaivoslain 47 §:n 4 momentin olevan tulkinnallisesti epäselvä ja rakenteeltaan epätasapainoinen. Hän ehdottaa;

Tämä rakenteellinen epäjohdonmukaisuus tulisikin korjata. Selkeä ratkaisu tähän on muuta selvittämistä tarkoittavan vaihtoehdon poistaminen laista, mahdollisesti maankäytölliseltä merkitykseltään vähäisiä tilanteita lukuun ottamatta. Kaivoslain ja kaavoitusnormiston välisen suhteen järjestäminen edellyttää kaikissa tapauksissa, että vireillä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisessa säilytetään kuntatasolla oikeusvaikutteinen kaavainstrumentti. Sama koskee myös kaavanormiston suhdetta ympäristönsuojelulakiin.

Vihervuori huomauttaa myös: ”Julkisuudessa on ollut esillä myös mahdollisuus pyrkiä ohjaamaan uutta kaivostoimintaa kunnan ja toiminnanharjoittajan välisin uudenlaisin sopimuksin.” Hän toteaa, että ”hyvä yhteistyö onkin monelta kannalta paikallaan, mutta on vaikea ajatella tällaisten sopimusten korvaavan lainsäädäntöä. Usein kaivostoiminnan vaikutukset kaivoksen sijainnista riippuen voivat ulottua toiminnan sijaintikuntaa laajemmalle, ja erityisesti vesistövaikutukset saattavat ulottua pitkälle:

”Kysymykset osallistumisjärjestelmistä, muutoksenhausta, sopimuksen oikeudellisesta luonteesta ja sitovuudesta, tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisesta, sopimusmääräysten noudattamisen valvonnasta, oikeussuojateistä ja suhteesta säännönmukaisiin prosesseihin olisivat tällaisten sopimusten kohdalla ilmeisen hankalia lainsäädännölläkään järjestettäviksi.”

Tiivistäen:

– Kunnallista itsehallintoa elinkeinojen yhteensovittamisessa on edelleenkin parannettava

– Kuntalaisten on edelleenkin tuotettava kannanottonsa kunnallisen itsehallinnon toteutumisen varmistamiseksi

– Kuntalaisten on entistäkin tärkeämpää tehdä kannanottonsa kaivosalan hankkeisiin

– Kuntalaisten on entistäkin tärkeämpää vaikuttaa lainsäädännön kehittämiseen, jotta hallintolain, MRL, kuntalain, kaivoslain ja ympäristönsuojelulain muodostama oikeusturva toteutuisi

– Allekirjoita kaivoslaki nyt -kansalaisaloite.

Mika Flöjt

Posted in Yleinen | Leave a comment

”Latitude” varannut koko Pohjois-Kuusamon Kitkajärven rantoja myöten

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimivan ”latitude” kaivosyhtiön (omistuksia piilossa) lobbari Jussi Lähde yrittää kirjoituksellaan (KS 15.5) siirtää huomioon yhtiönsä tekemistä laajennetuista Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemuksista muualle sekä vaieten Juomasuon uraanista.
__
Kerrottakoon siis käyläläisille ja säkkiläläisille, että ”latitude” kaivosyhtiöllä on jo kaivosviranomaisena toimivassa Tukesissa laajennettu Juomasuon kaivospiirihakemus, joka näkyy liitteessä olevassa kartassa ruskealla ja laajennetut lisävaltaushakemukset (kartassa kermanvärinen) Säkkilän ja Käylän kyliin ja Sallantiehen sekä Kitkajokirantaan kiinni. Vanhat Juomasuon-Hangaslammen-Pohjasvaaran kaivospiirit Käylän ja Säkkilän kylien välissä näkyvät kartassa oranssina. Kaivosyhtiö on mediassa antanut ymmärtää, että heidän toiminta pysyisi ”kaivospiirien sisässä”, vaieten kaivospiirien laajennushakemuksistaan ja lisävaltaushakemuksistaan alueelle.
__
Lisäksi yhtiö on varannut rantaa myöten koko Pohjois-Kitkajärven ympäristön ja koko Pohjois-Kuusamon. Katso liitteen kaivosrekisterin karttapalvelun kartta.
Kaivosrekisterinvarauksetjavaltaukset
Lobbari Lähde jättää myös kertomatta sen, että Juomasuon uraanikultakobotti malmiossa on mm. uraania sata kertaa enemmän kuin kultaa, joka kulta esiintyy uraanipahkuroiden sisässä. Lisäksi malmiossa on asbestia ja arseenia. Käyläläiset ovat vedonneet yli 140 allekirjoituksen voimin, että saisivat elää rauhassa ja Kuusamon luontokaupunki on kaavoittanut alueen kaivoskieltoalueeksi sekä hylännyt aikaisemman saman y-tunnuksen yhtiön Juomasuon YVA:n. YVAssa oli myös tunnelivaihtoehdot ja malmien kuljetukset muualle mm. Maaningan Salmijärven rikastamolle, jossa olisi saastutettu Salmijärvi ja Maaninkavaaraisten pohjavedet. Kuusamon kaupunginvaltuusto hylkäsi yksimielisesti Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeen kaikilta osin. Taloustutkimus Oy:n tutkimus osoittaa että ”kaivosyhtiö latitudella” ei ole sosiaalista toimilupaa ja kaivosyhtiö puskee alueelle kuusamolaisten tahdon vastaisesti sekä on jopa haastanut Kuusamon kaupungin kaavapäätöksen KHO:ssa.
__
Malminetsintä kairauksineen uraanivyöhykkeellä mm. Juomasuon uraanimalmiossa lisäävät herkästi vesiliukoisen ja myrkyllisen uraanin liukenemistä pohjavesiin ja vesistöihin. Kaivosyhtiö ”latituden” tulee luopua Juomasuon kaivoshankkeestaan ja peittää radioaktiivisesti sekä raskasmetalleista saastuttava Juomasuon avolouhos.
__
Puhtaan Kitkan, Kitkajoen ja Kuusamon puolesta,
__
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Latitudella laajennetut Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemukset sisässä Tukesissa

Dragon Miningin Kuusamo Goldin yritystunnuksella (Y-tunnus) toimivan ”latitude” kaivosyhtiön (omistuksia piilossa) lobbari Jussi Lähde yrittää kirjoituksellaan (KS 15.5) siirtää huomioon yhtiönsä tekemistä laajennetuista Juomasuon kaivospiiri- ja valtaushakemuksista muualle sekä vaieten Juomasuon uraanista.
Kerrottakoon siis käyläläisille ja säkkiläläisille, että ”latitude” kaivosyhtiöllä on jo kaivosviranomaisena toimivassa Tukesissa laajennettu Juomasuon kaivospiirihakemus, joka näkyy liitteessä olevassa kartassa ruskealla ja laajennetut lisävaltaushakemukset (kartassa kermanvärinen) Säkkilän ja Käylän kyliin ja Sallantiehen sekä Kitkajokirantaan kiinni. Vanhat Juomasuon-Hangaslammen-Pohjasvaaran kaivospiirit Käylän ja Säkkilän kylien välissä näkyvät kartassa oranssina. Kaivosyhtiö on mediassa antanut ymmärtää, että heidän toiminta pysyisi ”kaivospiirien sisässä”, vaieten kaivospiirien laajennushakemuksistaan ja lisävaltaushakemuksistaan alueelle.
Juomasuo-Hangaslampi-Pohjasvaara kaivospiirit ja nidien ympärille tehdyt uudet kaivospiirihakemuset Tukesiin sekä niiden ympärillä olevat valtaushakemuset (kermanvärinen).

Juomasuo-Hangaslampi-Pohjasvaara kaivospiirit ja niiden ympärille tehdyt uudet kaivospiirihakemukset sekä niiden ympärillä olevat valtaushakemukset (kermanvärinen).

Lobbari Lähde jättää myös kertomatta sen, että Juomasuon uraanikultakobotti malmiossa on mm. uraania sata kertaa enemmän kuin kultaa, joka kulta esiintyy uraanipahkuroiden sisässä. Lisäksi malmiossa on asbestia ja arseenia. Käyläläiset ovat vedonneet yli 140 allekirjoituksen voimin, että saisivat elää rauhassa ja Kuusamon luontokaupunki on kaavoittanut alueen kaivoskieltoalueeksi sekä hylännyt aikaisemman saman y-tunnuksen yhtiön Juomasuon YVA:n. YVAssa oli myös tunnelivaihtoehdot ja malmien kuljetukset muualle mm. Maaningan Salmijärven rikastamolle, jossa olisi saastutettu Salmijärvi ja Maaninkavaaraisten pohjavedet. Kuusamon kaupunginvaltuusto hylkäsi yksimielisesti Kitkajoen Juomasuon kaivoshankkeen kaikilta osin. Taloustutkimus Oy:n tutkimus osoittaa että ”kaivosyhtiö latitudella” ei ole sosiaalista toimilupaa ja kaivosyhtiö puskee alueelle kuusamolaisten tahdon vastaisesti sekä on jopa haastanut Kuusamon kaupungin kaavapäätöksen KHO:ssa.
Kaivosyhtiö ”latituden” tulee luopua Juomasuon kaivoshankkeestaan ja peittää radioaktiivisesti sekä raskasmetalleista saastuttava Juomasuon avolouhos.
Puhtaan Kitkajoen ja Kuusamon puolesta,
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82: Otto-oikeuden käyttö Käylän tontin vuokraamisesta kaivosyhtiölle

Kuusamon kaupunginhallitussa tänään otto-oikeuden käyttö esitykseni koskien kaupungin Kitkajoen Käylän tontin vuokraamista ”latitude” kaivosyhtiölle:
—-
Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82:

Esitän esityksen § 82 ’Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei käytä niiden osalta kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaista otto-oikeutta’ muutettavaksi muotoon:

1) Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaisella otto-oikeudella yhdyskuntatekniikan lautakunnan 17.4.2019 § 62 ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’, ja kumoaa lautakunnan päätöksen lainvastaisesti tehtynä.

2) Muilta osin kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi, ja päättää ettei käytä niiden osalta kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta ei päätöksessään 17.4.2019 § 62 selosta kyseiseen ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’ päätökseen liittyvän menettelytapansa olevan aikaisempien päätöstensä vuoksi valituskäsittelyssä hallinto-oikeudessa lautakunnan menettelyvirheen, toimivaltuuden ylityksen sekä lainvastaisten menettelyjen vuoksi, eikä selosta että lautakunta purki 23.1.2019 § 14 kyseisen maanvuokrauspäätöksensä hallinto-oikeudessa olevan valituksen vuoksi, myöntäen tehneensä menettelyvirheen, päättäen saattaa päätöksensä tiedoksi hallinto-oikeudelle, mutta päättäen samalla ettei asiasta anneta muuta erillistä lausuntoa.

Katson yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehneen kyseisen purkupäätöksen hallintolain 45 §:n vastaisesti, koska päätökseen ei sisälly perusteluja eikä selvityksiä siitä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Katson ettei lautakunnan päätöksessä 23.1.2019 § 14 osoitettu valituksen perusteluja pätemättömäksi tai virheelliseksi eikä lautakunta vaatinut valitusta kumottavaksi, vaan päinvastoin tunnusti menetelleensä virheellisesti, mutta ei yksilöinyt tarkemmin. Valitus on edelleenkin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Valitus ei kumoudu sillä että lautakunta purki virheellisen päätöksensä ja kieltäytyi antamasta asiasta erillistä lausuntoa.

Katson että nyt kyseessä on tuon edellä kuvatun maanvuokrausasian uudelleen käsittely lautakunnassa, kuin edellä kuvattua aikaisempaa päätöstä ei olisi ollenkaan tapahtunut koska lautakunta on jättänyt kuvaamatta asian käsittelyhistorian. Käsittelyn perustana on kuitenkin sama Kurtin Saha Oy:n hakemus 5.9.2018 maanvuokrasopimuksen päättymiseksi. Maanvuokrasopimuksen mukaan sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus jos käyttötarkoituksessa sanottu toiminta lakkaa.

Nyt yhdyskuntatekniikan lautakunta ei vieläkään tehnyt päätöstä kyseisen vuokrasopimuksen purkamisesta ja siihen liittyvien ehtojen täyttymisen tarkastelusta, vaan teki päätöksen (taas) siirtää kyseinen maanvuokraussopimus Latitude Oy:lle, vaikka kyseisellä yhtiöllä on selvästi eri käyttötarkoitus tuolle maa-alueelle kuin Kurtin Saha Oy:n vuokrasopimuksessa. Vanhaa eikä myöskään uutta vuokrasopimusehdotusta ja siihen liittyviä ehtoja ei lautakunnan päätökseen ole sisällytetty.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta ei päätöksessään ole tarkastellut toimivaltuuksiansa ja päätöksensä suhdetta valtuuston hyväksymiin luonnonvarasuunnitelmiin ja yleiskaavan mr-1 ja vr-1 suhteen, ei Latituden valitukseen noiden yleiskaavamerkintöjen suhteen, eikä kaupunginhallituksen päätökseen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Latituden valituksen vuoksi.

Katson yhdyskuntatekniikan 17.4.2019 § 62 tekemän päätöksen ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’ tehdyn tuon aikaisemman, sittemmin virheelliseksi tunnustamansa ja virheen vuoksi purkamansa maanvuokrauspäätöksen, kaltaisesti kuntalain vastaisesti koska:

1) asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe; ja

2) lautakunta on ylittänyt toimivaltuutensa; ja

3) tehty päätös on muutenkin lainvastainen,

jonka vuoksi esitän lautakunnan § 62 maanvuokrausasiassa otettavan kaupunginhallituksen päätettäväksi, siten että kaupunginhallitus kumoaa lautakunnan päätöksen lainvastaisesti tehtynä.

Hävisimme otto-oikeuden käytön äänin 3 – 9

Otto-oikeuden käyttöä siis kannatti allekirjoittanut Mika Flöjt (vihr.) ja Tarmo Raatikainen (vas.) sekä Elina Kemppainen (kesk.)

Ja siis lautakunnan vuokrapäätöksen jättämistä kaivosyhtiö Latituden käyttöön kannattivat:

Heikki Kallunki (kesk.), Jukka Kihlman (kesk.), Tiina Tiermas (kesk.), Hannu Tuovila (kesk.), Tuula Mustonen (kok.), Inka Hokkanen (sdp.), Tuomo Hänninen (kesk.), Salme Sahi (kesk.) ja Hemmo Heiskanen (kesk.).

Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen pohjautuen yllä olevaan esitykseeni.

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta ”latituden” asialla

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 17.4.2019 § 62 päättänyt maa-alueen vuokraamisesta Latitude Cobalt Oy:lle. Vastaavan päätöksen lautakunta teki jo aikaisemmin, siihen vaadittiin oikaisua – ei oikaistu – jonka vuoksi asiasta on jätetty valitus. Valituksen johdosta lautakunta perui vuokrauspäätöksensä mutta kieltäytyi täysin perustelemasta päätöstään. Valitus on edelleen hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Nyt lautakunta uudestaan päätti vuokrata kaupungin kiinteistöstä maa-alueen Latitudelle yhtiön hakemukseen perustuen. Varsinaista vuokrasopimusta ehtoineen ei päätökseen sisältynyt.

Aikaisemmin kaupunginhallitus on useampaan kertaan ottanut kaivoslain alaisiin hankkeisiin liittyen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksiä käsiteltäväkseen, jotta kaupungin päätöksissä säilyisi johdonmukaisuus. Edellinen kaupunginjohtaja Timo Halonen totesi julkisuuteen otto-oikeutta käyttäessään, ”että lautakunnan menettelylle nauravat aidanseipäätkin.”

Kaupungin päätöksien johdonmukaisuus?

Sen järkkyminen vie pohjan kunnalliselta itsehallinnolta, jonka ylin toimielin on valtuusto.

Kuusamon kaupunki hyväksyi kaikkea toimintaa ohjaavaksi ohjenuoraksi juhlallisen ympäristöjulistuksen kunnanvaltuuston 125-vuotisjuhlakokouksessa 5.4.1993.

Kuusamo on ottanut sloganikseen ”Kaikkien aikojen Kuusamo, Pohjolan luontopääkaupunki kutsuu!”

Kuusamon kaivoshankkeisiin liittyen kaupunginhallitus on päättänyt kielteisen kannan uraanikaivostoimintaan  ja kaivostoimintaan Kitkan ja Oulangan eli koskiensuojelulailla suojellun Koutajoen vesistön vierelle (2007).

Kaupunginvaltuusto hyväksi luonnonvarasuunnitelman (2014), jossa elinkeinojen yhteensovittamisen periaatteeksi hyväksyttiin yksimielisesti ettei keskeisille matkailu- ja herkillä ja arvokkailla luontoalueille hyväksytä kaivostoimintaa. Linjauksessa todetaan että Kitka-Ruka-Oulanka alueella ei voida kaivostoimintaa riskittömästi toteuttaa (2014).

Kaupunginvaltuusto päätti kielteisen kannan Dragonin Juomasuon kaivoshankkeen YVA-selostukseen (2014), viitaten vuoden 2007 päätökseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kuusamon strategisen yleiskaavan, johon on merkitty luonnonvarasuunnitelman mukainen mr-1 ja vr-1 mukainen vyöhyke, jolle ei hyväksytä kaivostoimintaa (2016).

Kaivosyhtiöt Dragonin ja Kuusamo Gold (nykyinen Latitude) valittivat yleiskaavapäätökseen sisältyvistä mr-1 ja vr-1 alueista. Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen. Kuusamo valitti hallinto-oikeuden päätöksestä. Asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Nyt lautakunta päätti vuokrata kaupungin maa-alueen Latitudelle juuri keskeltä tuossa yleiskaavassa osoitettua mr-1 aluetta.

Miksi kaupungilta vuokrattava maa-alue on Latitudelle niin tärkeä?

Latituden mukaan sitä tultaisiin käyttämään Kuusamon liuskealuetta (Kuusamo Schist Belt) koskevaan geologiseen tutkimustyöhön eikä aluetta käytettäisi kaivostoimintaan.

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan tekemä maa-alueen vuokrauspäätös on kaivosyhtiölle elintärkeä ensinnäkin siksi, että yhtiö voi käyttää sitä perustelunaan KHO:lle siitä, ettei valtuuston yleiskaavapäätös ole riidaton kaupungin sisälläkään, vaan yhdyskuntatekniikan lautakunta on esimerkiksi kyseisellä maa-aluevuokrauksellaan siitä irtautunut. Muistutan, että kaivosyhtiöt käyttivät alkuperäisessä valituksessaan perusteluna yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtajan (silloinen puheenjohtaja Jarkko Tammi, joka on nykyisin yhdyskuntajohtaja) eriäviä mielipiteitä valtuuston päätöksestä.

Latituden mukaan alun perin yleiskaavaluonnoksessa oli merkitty myös ”matkailun ydinalue”, joka olisi ehdotetussa muodossaan rajoittanut kaivostoimintaa. PSHAO kumosi merkinnän sillä perusteella, että kaupungilla ei ole mahdollista puutteellisiin selvityksiin perustuen ennakkoon kieltää kaavoituksella elinkeinotoimintaa niin laajalla alueella, kuin hylätyssä kaavassa esitettiin.

Kaupunki on hakenut KHO:lta valituslupaa sillä perusteella, että kaivosyhtiöiden väite puutteellisista selvityksistä on perätön. Matkailun ydinalueella sijaitsevan maa-alue vuokrauspäätös Latitudelle on katsottava kaupunginvaltuuston kannan vastaiseksi menettelyksi.

Lisäksi lautakunnan päätöksellä on toinenkin merkitys: Tukes on aloittanut KHO:n 22.11.2017 T 6029 päätöksen vuoksi raukeamiskäsittelyn Juomasuon vanhaan kaivospiiriin ja kaivoslupaan liittyen, ja pyytänyt siihen Latitudelta lausuntoa. Kaivoslain 68 §:n 1 momentin mukaan kaivoslupa raukeaa määräajan päättyessä. Kyse on määräajan päättymisen määrittelystä ja toisaalta siitä onko yhtiö ennen määräajan päättymistä aloittanut vakavasti otettavat toimet kaivospiirin hyödyntämiseksi.

Tukesin selvityspyynnön vuoksi Latitude on 30.4.2019 (siis lautakunnan 17.4.2019 tekemän maa-aluevuokrauksen jälkeen) jättänyt Tukesille hakemuksen kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämiseksi sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta Juomasuon kaivospiiriä 3965 koskien.

Latitude perustelee kaivosluvan raukeamisen lykkäyshakemustaan käynnistämillään tutkimustoiminnoilla. Sen tulkitsemista vakavasti otettavaksi toiminnaksi edistänee lautakunnan päätös vuokrata alue tutkimustoiminnan tukikohdaksi. Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten päätösten osalta Latitude perustelee käynnistäneensä tärkeimpien sidosryhmien kanssa yhteistoimintoja, jotta yhteinen näkemys hankkeen vaikutuksista voidaan muodostaa. Tärkein sidosryhmä on tietysti kaupunki, joten Latitude voi tässäkin mielessä kehuskella lautakunnan maa-aluevuokraukseen perustuen saavuttaneensa yhteisymmärryksen Kuusamon kaupungin kanssa. Mutta Latitude ei yksilöi kaupungin kanssa käymiään neuvotteluja. Keiden kanssa Latitudella on kaupungintalolla ”rakentavia keskusteluja?”.

Kaiken lisäksi on syytä erityisesti huomioida, että nykyisten Juomasuon kaivospiirien olemassaolon laillisuus on kyseenalaistettu, koska kuten aikaisemmasta Juomasuon YVA-ohjelmasta sivulta 81 selviää,  ”Hankkeen kaivospiirit ovat vanhentuneet, joten niille joudutaan hakemaan jatkoaikaa.” Aikoinaan kysyttäessä asiaa TUKES:ista nämä kaivospiirit TUKES pikaluvitti kulisseissa ilman virallisia julkisia kuulemiskierroksia. Joten nykyisetkin ”voimassa olevat kaivospiirit” ovat siis hyvän hallintokulttuurin vastaisesti junailtuja yhtiölle.

Onko kuntalaisten syytä olla huolissaan?

On syytä huomata, että sen lisäksi että kyse on kaupungin toimielimen kielteisestä suhtautumisesta valtuuston lähes yksimieliseen kuntalaisten tahtotilaa osoittavaan yleiskaavapäätökseen, tämä kyseessä oleva Latituden havittelema tukikohta ei pelkästään sijaitse vanhan Juomasuon kaivospiirin vieressä, vaan vielä lähempänä Tukesissa jo pitkään vireillä olleen Juomasuo 2 kaivoslupa-aluetta. Sitä ei Latitude hakemuksessaan eikä lautakunta päätöksessään ole esille tuonut. Lisäksi Latituden luo tiedotteissaan kuvaa kuin rakentaisi Suomen pienimmän kaivoksen eikä suunnittelisi sen laajentamista. Mutta Latitudella on jo jätetty Juomasuon kaivospiirin ympärille sijoittuva laaja uusi kaivoslupahakemus Juomasuo 2.

Ohessa kuvakaappaus 18.12.2018 Tukesin sivulta Juomasuo 1 kaivospiiristä ja Juomasuo 2 kaivoslupa hakualueista:

Juomasuo 1 kaivospiiri on Tukesissa kaivosluvan raukeamiskäsittelyssä (kartassa merkitty ruskealla), ja sen ympärillä oleva Juomasuo 2 kaivoslupa -hakualue (violetti) on Tukesin käsittelyssä, mutta ei vielä kuulutettu. Säkkilän tie Sallantieltä kaupungin kiinteistön vierestä sisältyy Juomasuo 2 kaivoslupahakemukseen.

Lyhyesti: on syytä olla huolissaan.

Kaupunginhallituksen on syytä pikaisesti muodostaa kantansa asiaan ja käyttää otto-oikeutta sekä kumota tontin vuokrauspäätös.

Kaupungin ei tulee edistää millään muotoa Latituden hanketta ja samalla osoittaa, että Juomasuon kaivoshanke ei ole tervetullut.

Kaivosyhtiö kunnioittakoon Kuusamon valtuuston tahtoa ja käyläläisten vetoomusta.

Käyläläiset ja pohjoiskuusamolaiset ansaitsevat jo rauhan asiassa ja Juomasuon louhos on peitettävä.

Mika Flöjt

Juomasuo-Hangaslampi-Pohjasvaara kaivospiirit ja nidien ympärille tehdyt uudet kaivospiirihakemuset Tukesiin sekä niiden ympärillä olevat valtaushakemuset (kermanvärinen).

Juomasuo-Hangaslampi-Pohjasvaara kaivospiirit ja nidien ympärille tehdyt uudet kaivospiirihakemuset Tukesiin sekä niiden ympärillä olevat valtaushakemuset (kermanvärinen).

(kartta Juomasuo 1 ja Juomasuo 2 (uusi kaivospiirihakemus) alueesta erillisenä liitteenä)

kaikki voivat tarkistaa asian Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta.

Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastaus keskustan Ulla Parviaiselle

Ei ollut kysymys mistään valtuustokokouksen äänestyksestä vaan valtuuston vaalipaneelin äänestyksestä jossa kysyttiin, käykö kaivos Kitkajoen Juomasuolle?

Äänestit Kuusamon keskustan kansanedustajaehdokkaana Juomasuon kaivoshankkeelle kieltävästi.

__

Kirjoitin (KS 6.5) ”Eduskuntavaaleissa Kuusamon keskustan ehdokas Ulla Parviainen kampanjoi Kitkajoen Käylän Juomasuon kaivosta vastaan äänestäen muun muassa valtuustosalissa pidetyssä vaalipaneelissa  Juomasuon kaivoshanketta vastaan ja lehtijutuissa korosti kaivoslain uudistamistarpeita ja Juomasuon kaivoshankkeen soveltumattomuutta.”
__
Pari päivää ennen vaalipäivää Käyläläiset vetosivat yli 140 allekirjoituksen voimalla paikallislehdissä Kuusamon ja valtakunnan päättäjiin, että alueen puhdas luonto vaalittaisiin ja he saisivat lopulta elää rauhassa kaivoshankkeelta.
__
Kuitenkin vain kolme päivää eduskuntavaalien jälkeen (17.4) Kuusamon keskustapuolueen ja kokoomuksen edustajat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa kannattivat maa-alueen vuokraamista kaupungin Käylänvirta kiinteistöstä ”Latitude” -kaivosyhtiölle, joka haluaa avata Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti -kaivoksen Käylän ja Säkkilän kylien väliin: Yhtiöllä on lisäksi kaivospiirejä ja valtauksia Rukan Sivakkaharjun, Meurastuksenahon sekä Konttiahon sekä Naatikka- ja Kouervaaran suunnalla. Lisäksi ”Latitude” yhtiö on varannut ja tehnyt lisävaltaushakemuksia suureen osaan Pohjois-Kuusamon, Pohjois-Posion ja Etelä-Sallan alueita tunnetulle uraanivyöhykkeelle ja uraania sisältäviin malmioihin.”
__
Kysyn siis edelleen aikooko Ulla Parviainen käyttää äänestäjiltä saamaa vaikutusvaltaansa siihen, että Kuusamon keskusta kunnioittaa kaupungin luonnonvaratyöryhmän yksimielistä linjapäätöstä, että Kitka-Ruka-Oulanka alueelle ei voi kaivoksia riskittömästi perustaa ja valtuuston jo kerran Kuusamon Juomasuon kaivoshankkeen hylkäämää yksimielistä YVA päätöstä (nykyisellä kaivosyhtiöllä sama Y-tunnus ja taustaomistajia piilossa) sekä kuntalaisten tahtoa kuvastavaa valtuuston päätöstä yleiskaavasta kaivoskieltoalueineen, mihin Juomasuo kuuluu?
__
Kuusamon keskusta voi määräenemmistöllään yhdessä muiden puolueiden kanssa kaupunginhallituksessa käyttää veto-oikeutta yhdyskuntatekniikan lautakunnan ns. Käylän alueen tontinvuokraus päätökseen, joka on käytännössä tehty tällä kriittisellä hetkellä (yhtiön kaivospiiri raukeamassa) edesauttamaan ”latitude” kaivosyhtiön kaivoshanketta.
__
Pitää muistaa, että Kitkajoen tunnettu Juomasuon uraanimalmio (uraania 100 kertaa enemmän kuin kultaa) sijaitsee Käylän ja Säkkilän kylien välissä, vain 2 km kumpaankin. Jo nykyinen koelouhos on saastuttanut aluetta radioaktiviisesti ja kuusamolaiset ovat vaatineet saastuttavan louhoksen peittämistä.
__
Kuusamon kaupungilla ei ole mitään tarvetta vuokrata maitaan ”latitude” kaivosyhtiölle alueelle, mille niin käyläläiset vetoomuksessaan ja kuin laajemmin kuusamolaiset sekä kuusamon ystävät kaava- ja yva muistutuksissaan & Taloustutkimuksen gallupissaan ovat osoittaneet etteivät halua kaivosta.
__
Käyläläisiä ja muita pohjoiskuusamolaisia ei tule ripustaa kaivosasiassa vuosien ”epävarmuuden löyhään hirteen” – ja samalla poliittisesti käsiä pesten sanoa: ”aika katsoa eteenpäin”.
__
Nyt on jo aika toimia vaalipuheiden ja aikaisempien linjausten mukaisesti sekä käytännössä estää kaivoshanketta Kitkajoen Juomasuolle kaikissa kohdin.
__
Puhtaan Kitkajoen ja Kuusamon puolesta,
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Kepu petti kolme päivää vaalien jälkeen käyläläiset ja kuusamolaiset

Kepu petti kolme päivää vaalien jälkeen käyläläiset ja kuusamolaiset
___
Eduskuntavaaleissa Kuusamon keskustan ehdokas Ulla Parviainen kampanjoi Kitkajoen Käylän Juomasuon kaivosta vastaan äänestäen muun muassa valtuustosalissa pidetyssä vaalipaneelissa  Juomasuon kaivoshanketta vastaan ja lehtijutuissa korosti kaivoslain uudistamistarpeita ja Juomasuon kaivoshankkeen soveltumattomuutta.
___
Pari päivää ennen vaalipäivää Käyläläiset vetosivat yli 140 allekirjoituksen voimalla paikallislehdissä Kuusamon ja valtakunnan päättäjiin, että alueen puhdas luonto vaalittaisiin ja he saisivat lopulta elää rauhassa kaivoshankkeelta.
 ___
Kuitenkin vain kolme päivää eduskuntavaalien jälkeen (17.4) Kuusamon keskustapuolueen ja kokoomuksen edustajat Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa kannattivat maa-alueen vuokraamista kaupungin Käylänvirta kiinteistöstä ”Latitude” -kaivosyhtiölle, joka haluaa avata Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti -kaivoksen Käylän ja Säkkilän kylien väliin: Yhtiöllä on lisäksi kaivospiirejä ja valtauksia Rukan Sivakkaharjun, Meurastuksenahon sekä Konttiahon sekä Naatikka- ja Kouervaaran suunnalla. Lisäksi ”Latitude” yhtiö on varannut ja tehnyt lisävaltaushakemuksia suureen osaan Pohjois-Kuusamon, Pohjois-Posion ja Etelä-Sallan alueita tunnetulle uraanivyöhykkeelle ja uraania sisältäviin malmioihin.
__
Kuusamon keskusta siis näennäisesti kampanjoi Ulla Parviaisen keulakuvalla eduskuntavaaleissa Juomasuon kaivoshanketta vastaan, mutta vain kolme päivää vaalien jälkeen lautakunnassa jopa Ulla Parviaisen kampanjapäällikkö Juha Säkkinen ja somevastaava & kampanjatukihenkilö Tuija Vanttaja äänestivät kaivoshankketta edistävän vuokrauspäätöksen puolesta. Olisi olettanut, että Ulla Parviainen olisi ohjeistanut kampanjahenkilöitään ja Kuusamon keskustaväkeä pysymään hänen julkisella Juomasuo kielteisellä linjallaan ja äänestämään lautakunnassa kaivoshankkeen etenemistä vastaan. Luultavasti hän tiesi olleensa vain keulakuva, koska hän jo ilmoitti vaalien jälkeen lehtikirjoituksessa vähitellen irrottautuvansa luottamustehtävistään. Eikä siten olisi enää kaivosasiassa vastuussa äänestäjilleen, jotka erehtyivät uskomaan Kuusamon keskustan ehdokkaan Juomasuon kaivosvastaisten puheiden olleen Kuusamon keskustan linjauksia. Ja Kuusamon keskustan puolustavan puhtaasta luonnosta kumpuavia elinkeinoja ja kyläläisten puhdasta elinympäristöä.
___
”Jostain syystä” kun paikallislehdessä asiaa uutisoitiin ei kerrottu lautakunnan äänestyksen osapuolista. Vain Kuusamon valtuuston kaavalinjauksen puolella olleiden Kuusamon Vihreiden ja Vasemmiston edustajien nimet mainittiin, mutta unohdettiin kertoa ne lautakunnassa äänestyksessä kaivoshankkeen etenemistä edistäneet Kuusamon keskustan ja kokoomuksen lautakunnan jäsenten nimet. Joten tässä tasapuolisen mediauutisoinnin nimissä kaikki äänestäjät. Nämä olisi siis pitänyt lehden kertoa. Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunnan 17.4 pykälän 62 äänestys joka päättyi äänin 11 – 3 kaivosyhtiö Latituden intressien eduksi.
___
Kaivosyhtiöille maiden vuokrauksen puolesta äänestivät: Hannu Poussu (kesk.), Jouni Mustonen (kesk.), Liisa Siikaluoma (kesk.)  Tuija Vanttaja (kesk.), Juha Säkkinen (kesk.), Ulla Voutilainen (kesk.), Tuomo Pulkkanen (kesk.), Pentti Kurvinen (kesk.), Sirpa Kämäräinen (kesk.), Pertti Hyvärinen (kok.) ja Päivi Siikaluoma (kok.) äänestivät kaivoshankkeen etenemisen puolesta.
___
Käytännössä Käyläläisten vetoomuksen ja Kuusamolaisten enemmistön tahdon (Taloustutkimus Oy gallup) mukaisesti äänestivät Marjo Kämäräinen (vihr.), Pekka Virtanen (vihr.) , ja Anne Murto (vas.sit).
___
Nyt on Ulla Parviaisella yli 3000 äänen mandaatilla mahdollisuus johtaa Kuusamon keskustan kaupunginhallituksen jäseniä niin, että he ovat käyläläisten puolella ja he yhdessä ottavat kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tuomo Hännisen (kesk.) otto-oikeudella maa-alueen vuokrauspäätös kaupunginhallituksen käsittelyyn ja kumottavaksi. Kaivoshanke Juomasuolle on kaupunginhallituksen, valtuuston, käyläläisten ja kuusamolaisten enemmistön tahdon vastainen, eikä käyläläisiä ja pohjois-kuusamolaisia tule saattaa vuosikymmenten epävarmuuteen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.
__
On muistettava, että jo aikaisemmin YVAssa oli käsittelyssä oli myös tunnelilouhinta ja kaivosmalmien kuljettamisen vaihtoehto 2 -alueelle Maaningan Salmijärvelle, joka olisi uhrattu kaivosjätevesille. YVA päätöksessään Kuusamon kaupunginhallitus ja valtuusto hylkäsi myös kyseiset vaihtoehdot. Kuusamon päättäjien tulee nyt jo lopettaa täysin Juomasuon kaivoshanke.
__
Muuten käyläläisten ja kuusamolaisten on todella todettava, että kepu petti heidät.
__
Puhtaan Kitkajoen ja Kuusamon puolesta,
__
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Esitykseni Suomen hallitusohjelmaan ja EU:n puheenjohtajuuskaudelle

Koska maailmassa on liikaa ongelmia ja vähän aikaa, meillä ei ole aikaa hukattavaksi millään politiikan tasolla – odottaa sitä että mikä puolue pääsee valtaan tai ehdokas eduskuntaan. On sen sijaan edistettävä sitä, että Suomen poliitiikan on toteutetaan kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden esittämiä hyviä esityksiä (kaikilla tasoilla (kunta, maakunta, valtio, maailma) siinä hetkessä missä niitä esitetään – eikä se saa jäädä puoluepolitikoinnin jalkoihin.
Siis koska meillä ei ole enää aikaa hukattavaksi -> esitän joitain esityksiä Suomen hallitusohjelmaan – oli sen tuleva poliittinen pohja mikä tahansa – ja tavoitteiksi EU:n puheenjohtajuuskaudelle.
Toivottavasti osan esityksestä toteuttaa seuraava hallitus oli sen poliittinen pohja lopulta mikä tahansa.
1) Suomessa tunnustetaan, että globaalia ilmastonmuutosta ei enää voi täysin estää, mutta muutoksen hillitsemiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi on kohdistettava pikaisia nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä. Ei voida jättää asioita joskus myöhemmin ratkaistaviksi.
Siksi yhteiskunnan kaikkien osa-alueiden tulee varautua voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakauteen ja valtion on edistettävä energiaremonttia, jonka avulla pyritään kaikkien toimijoiden mahdollisemman suureen energiaomavaraisuuteen ja hajautettuun uusiutuvan energiantuotantoon hybridisti mahdollisimman montaa uusiutuvan energian ratkaisua samanaikaisesti hyötykäyttäen. Tavoitteena on oltava että kukin talo, kiinteistö, kortteli ja toimija tuottaisi energiansa mahdollisimman omavaraisesti ja sähkön tuotantoa ja jakelua koskeva lainsäädäntö mahdollisimman nopeasti muutetaan sellaiseksi, että pientuottajakin voi ylijäämäsähkönsä myydä kannattavasti sähköverkkoon. Suuri energiantuotanto sitten vastaavasti ohjattaisiin suuren energiankulutuksen yksiköiden tarpeisiin. Tämä on järkevää, kun ymmärretään että kuljemme kohti voimistuvan ilmastonmuutoksen sään ääri-ilmiöiden aikakautta.
2) Suomen hajautettu ruokatuotanto ja puhtaat vedet säilytetään tarvittavin toimin Suomen ja EU:n ruokaturvallisuuden voimavaraksi. Lähiruoan ja luomuruoan ALV-veron kevennykset ja reilun kaupan periaatteet kaupan tuottajahintoihin. Maatalouden tukimuodot säilytetään muodossa mitkä samalla kannustavat ympäristöä ja eläinten hyvinvointia tukeviin toimiin. Meidän tulee säilyttää suomalainen maa-, poro-, kala- ja villiruokatalous ruokaturvallisuutemme tarpeisiin voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.
3) Suomen hallitusohjelmaan kirjataan, että 4 vuoden sisään Suomessa tuotetaan mahdollisimman monella alueella biokaasua lannasta, biojätteistä ja ylijäämä biomassasta. Huoltoasemille tulee biokaasutankit. Tavoitteena on että mahdollisimman monella paikkakunnalla tuotetaan biokaasua, lannasta ja yhteiskuntajätevesistä, mutta jos jollakin paikkakunnalla ei heti pystytä biokaasu tuotantoon, niin niille voidaan esimerkiksi esimerkiksi Oulunseudun Nordic Tank firman tuottamilla tankkiautoilla kuljettaa biokaasua samaisen firman luomiin biokaasutankkeihin huoltoasemille (kysyin asiaa yritysvierailun yhteydessä onko mahdollista).
Lisäksi valtion on jatkettava olemassa olevan autokannan (bensa ja diesel) konvertoimisen tukemista biokaasulla toimivaksi. Ennenkaikkea Vaihtoehtopolttoaineiden verotus muutetaan reilusti halvemmaksi kuin fossiilisten polttoaineiden verotus, jotta kuluttajille on halvenpaa ostaa niitä. Nesteen Mydiesel, RE85 saatavuus ja ST1 etanoli tankkeja tulee olla myös samalla tavalla esillä vaihtoehtopolttoaineina.
4) Kaupunkien busseja muutetaan toimivaksi biokaasulla ja sähköllä. Suomen suurimmissa kaupungeissa harkitaan maksutonta joukkoliikennettä.
5) Hallitusohjelmaan kirjataan kalatielaki. Valtio käyttää omistajaohjausta valtion energiayhtiöissä kalateiden rakentamiseksi padottuihin vesistöihin. Velvoitteet muutetaan siten, että vaelluskalat palaavat ja vesivoimayhtiöiden säännöstelyä minimoidaan vesistöjen ekologisen ja virkistyksellisen tilan parantamiseksi.
6) Ekologisen ja kestävän kehityksen verouudistyksen osana maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä semetti/betonirakentaminen laitetaan joko verolle tai kompesaatiovelvoitteiden piiriin. Jos ei ole mahdollista rakentaa puusta, niin sitten kiinteistöt, esimerkiksi betonikerrostalot on rakennettava siten, että tulee mahdollisiman paljon hybridienergiatuotantoa edistävää rakentamista; aurinkokattopellit, aurinkopaneelit ja energiaa keräävät pinnat seiniin ja maalämpö & ilmapumppuratkaisut. Ekobetonin käyttöönottoa rakentamisessa edistään.
7) Ruotsin Perämerenkaaren ratayhdeyden rahoitus
Kemi – Tornio / Haaparanta väliltä puuttuu 20 miljoonan rahoitus sähköistykselle ja Tornio-Haaparannasta logistiikkakeskus, jotta saamme ratayhteyden Keski-Eurooppaan ja Jäämerelle. Tämä ratayhdeyden luominen on tärkeää ihan maailmanpoliittista syistä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Jo nyt rahoituksen sähköistykselle voi toteuttaa Huoltovarmuuskeskus.
8) Suomen runkoverkkoväylä asetuksen kriteerejä tarkastellaan uudelleen siten, että huomioidaan myös poikittaisliikenne ja sen tarpeet paremmin. On mahdollistettava Viitostien ja valtatie 20 ja 22 lisääminen listalle.
9) Kaivoslakia uudistetaan KaivoslakiNYT kansalaisaloitteen pääkriteerien mukaisesti. Kaikkien kannattaa aloittaa kaivoslakiNYT kansalaisaloite netissä sitä ovat olleet tekemässä aktiivit ympäri Suomea.
Samalla huomioidaan Lemmenjoen lapiokaivajien kulttuurin säilyttäminen.
EU:n kautta Suomi ajaa globaalia kaivossopimusta, jonka avulla varmistetaan globaalin kaivostoiminnan vastuullisuus kehitysmaissa.
Suomen valtion ei tule rahoittaa eikä edistää Latituden kaivoshanketta Kuusamon uraanikultakakobolttimalmioihin Business Finlandin kautta, koska kaivoshankeella ei ole sosiaalista toimilupaa. Kaivoslakia tulee muuttaa tarvittavilta osin, jotta kaivosvaltaukset ja varaukset Kuusamon valtuuston päättämälle kaivoskieltoalueelle loppuvat.
Tukesin toiminta siirretään Luovaan, koska Tukes ei toimi kansalaisten kannalta tasapuolisena ja puolueettomana vastuuviranomaisena kaivosasioissa.
10) Kuusamon Kitkan-Koutajoen vesistö ympäröivine puistoineen lisätään UNESCO:n maailmanperintölistalle esityksien mukaisesti.
11) Kremlin Fennovoima-Rosatomille ei anneta rakennuslupaa Pyhäjoen Hanhikiven uraanivoimahankkeelle Itä-Ukrainan kriisin pahentumisen seurauksena.
12) Talvivaara-Terrafamen on saatava normaalit toimintalupansa kuntoon ennenkuin se voi hakea / taikka valtioneuvosto luvittaa uraanituotantoa Terrafamalle. Suomen valtion Terrafamen tulee irtaantua Trafigura yhteistyöstä Trafiguran maailmalla saamien korruptioisyytteiden ja väärinkäytöksien takia.
13) Olkiluoto 3:n käyttöönottoluvan turvallisuusvaatimusten täyttyminen edelletykset tarkastellaan uudestaan kansainvälisen puoluettomien asiantuntijoiden toimesta. Esimerkiksi täysin ydinvoimateollisuuden intresseistä riippumaton taho on ranskalainen CRIIRAD ydintutkimuksen yksikkö.
14) Suomeen palautetaan itsenäinen ympäristöviranomaisvalvonta, joka ei ole elinkeinojen ja liikenteen alainen ELY keskuksissa.
15) Sote uudistus uudistetaan siten, että kunnat/kuntayhtymät/vapaakunnat/maakunnat säilyvät järjestäjä tahoina eikä markkinamallia toteuteta. Yksityinen puoli toimii vain julkisen tukena. Resurssit julkisen toiminnan kehittämiseen osoitetaan. SOTE uudistus toteutaan siten, ettei muuta päätöksentekoa samalla siirretä kauas kansalaisista. Vanhustenhoidossa luovutaan voitontavoittelusta ja määritellään hyvän hoivan kriteerit; oikeus ulkoiluun, hyvään hoivaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Kirjataan 0,7 hoitajamitoitukset (ei sisällä tukihenkilöitä) ja lisätään Norjan mallin mukainen velvoite kaksista hoitajapari käsistä vanhuksien petien hoitosiirtelyihin, jotta työ ei muodostu liian raskaaksi hoitajille.  Lisätään merkittävästi vanhushoivan valvontaa ja kovennetaan sanktioita. Haamuhoitajat ovat yksiselitteisesti petos. Kotipalveluluiden ja omaishoidon resursseja lisätään. Vanhuksien oikeuksia puolustamaan perustetaan vanhusasiavaltuutettu.
16) Koulutuksen toisen asteen maksuttomuus toteutetaan ja korkeakoulujen resurssit koulutukseen ja tutkimuksen turvataan.
17) Suomessa luovutaan muovipohjaisista pakkausmateriaaleissa ja otetaan käyttöön esimerkiksi puupohjaiset ns. biohajoavat pakkausmateriaalit. EU:ssa ajetaan samaa biohajoavien pakkausmateriaalien käyttöönottoa.
18) Suomessa edistään valikoivaa kestävää metsätaloutta, joka on metsänomistajan etu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, sekä tuottaa perempi laatuista laatupuuta Metsäklusterimme tarpeisiin. Valikoiva metsätatalous edistää myös metsän monimuotoisuuden säilymistä, vähentää vesistön kuormittavia päästöjä ja edistää metsien monipuolista nautintaa & virkistyskäyttöä sekä ennenkaikkea turvaa metsänomistajien taloudellista etua tulevaisuudessa voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella.
19) Suomessa pyritään 0 asuttomaan 4 vuoden sisään. Rakennetaan kaupunkeihin asunnottomien halvan asumisen yksikköjä, tai tyhjilleen jääneitä VOK yksikköjä otetaan asunnottomien asumispalvelujen käyttöön sekä kannustetaan asunnottomia muuttamaan muuttotappioalueiden tyhjilleen jääneisiin asuntoihin.
20) Sosiaaliturvan kokonaisuudistus muutetaan perusturvan/perustulon suuntaan siten, että byrokratiassa ja ihmisten kyykyttämisessä säästetään ja kaikilla on julkisesti ja laillisesti puolin ja toisin edullista tarjota ja ottaa vastaan lyhytaikaisia työsuhteita.
21) Suomeen tehdään kattava valtio- ja kuntatason ohjelma sisäilmaongelmien ehkäisyyn sekä rakentamiskulttuurin parantamiseen. Panostetaan asiaan asiaan rakentamisen suunnittelussa ja puurakentamisen edistämistämisessä. Sisäilmaongelmien vähättely lopetaan.
22) Micro- ja pienyrittäjien ALV raja nostetaan vähintään 30 000 euroon, mieluusti 35 000 euroon. Lisäksi ensimmäisen lisätyöntekijän sivukuluja tulee merkittävästi keventää.
23) Suomi ja EU edistää YK:n Agenda 21 tavoitteita Suomessa ja Maailmalla.
24) Jotta EU haluaa pelastaa itsensä jatkuvilta jäsenmaksuriidoilta, mikä aiheutti valitettavan Brexitin, on sen itsensä, EU:n, pelastamiseksi otettava käyttöön rahoitusmarkkinavero, jolla voidaan rahoittaa EU:n tärkeitä tavoitteita eriarvoistumisen ja alueellisen kestävän kehittymisen asioissa EU:ssa ja maailmassa.
Kiitos kaikille jotka äänestitte Oulun vaalipiirissä numeroa 24.
Olen pahoillani, että vaalitulokseni jäi 317 ääntä vajaaksi etten päässyt paikalle vaikuttamaan prosesseihin.
Siksi yllä lista hallitukseen valittavien puolueiden toimintaohjelmaan. Toivottavasti tuleva hallitus valitsee edes niistä osan toimenpiteisiin.
ystävällisesti,
Mika Flöjt
Posted in Yleinen | Leave a comment

Vastine Kalevan & Koillissanomien uutisointeihin

Vastine Kalevan & Koillissanomien uutisointeihin

En ollut missään vaiheessa kutsunut Kalevaa / Koillissanomia vaalivalvojaisiini. En myöskään ollut mainostanut vaalivalvojaisini missään. Tukiryhmäläisiä oli facebook ryhmässä kutsuttu ja puhelimitse. Vaalivalvojaisemme ei siis ollut julkinen tilaisuus. Sellaisena halusimme sen pitää. Sen sijaan Koillissanomat pyrki itse sisälle – kutsumatta kesken yhdistyksen hallituksen kokouksemme.

Kaleva -konsernin Kalevan ja Koillissanomien käyttäytyminen vaalikampanjan ajan ei valitettavasti ollut tasapuolista. Kaleva & Koillissanomat eivät ole julkaiseet kaikkia allekirjoittaneen vastineita Latitude kaivosyhtiön vääristeltyihin mediatiedotteisiin koskien Kuusamon Kitkajoen Juomasuon kaivoshanketta. Ja nekin mitkä olen saanut läpi on saatu vasta taisteluiden jälkeen.

Lisäksi Kaleva media myös keskeytti aikaisemmin usean tahon vastineiden julkaisemisen kaivosyhtiön lehtikirjoituksiin prittilehdessä, jättäen kaivosyhtiön vääristelevän kannan viimeiseksi ”totuudeksi” lehden lukijoille. Lisäksi Kaleva median päätoimittaja Kyösti Karvonen sähköpostilla kielsi allekirjoittanutta kirjoittamasta Kalevan blogissani Kuusamon kaivoshankkeesta, vaikka kaivoshanke on Kuusamon yksi eniten keskustelluista asioista. Vaalikentillä kyseltiin koko ajan miksi en kirjoita tietojani Kalevan blogissani. Joudun kertomaan että sitä ei sallita.

Samaan aikaan Latitude ostaa kovalla mainoksia Kalevan ja Koillissanomien pritti- ja nettilehtiin ja kaivosyhtiön tiedotteet menee Kaleva -konsernin mediassa ja Koillissanomissa sukkana läpi. Konsernin toimittajat välittävät kirjoituksissaan Latituden viestiä. Näin tapahtui viimeksi (15.4.2019).

Mielestäni on hyvin arveluttavaa, että Pohjois-Suomen keskeinen media toimii näin kaivosyhtiön eduksi ja asettaen rajoja kansanedustajaehdokkaiden kirjoituksille. Lisäksi parina muuna esimerkkinä voin todeta, että kampanjan aikana Koillissanomat jätti julkaisematta allekirjoittaneen videohaastattelun nettisivuillaan (muiden ehdokkaiden julkaisi), eikä korjannut asiavirheitä lehtijutuistaan vaikka jätin oikaisupyynnön.

Olisikin toivottavaa, että Pohjois-Suomalainen media ei toimisi kaivosyhtiön edun ajajana ja rajoittaisi kansanedustajaehdokkaiden kirjoittamisen teemoja. Edellä mainitut esimerkit ovat myös siksi huolestuttavia, että Koillissanomat aloitti jo kaivosyhtiön kaivoshankkeen lobbaamisen jälleen heti vaalien jälkeen 15.4 kirjoituksella, että eikös olisi hyvä uhrata Riisitunturi-Kitka-Oulanka alue suurteollisuushankkeille eikä se haittaisi vaikka joku vesistö uhrattaisiin kaivosjätevesille.

Ystävällisesti,

Mika Flöjt

Posted in Yleinen | Leave a comment

Kiitos kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni.

Kiitos kaikille äänestäjilleni ja tukijoilleni.

Olen pahoillani, että jäi näin harmillisen lähelle: 317 ääntä.

Kokonaistulos 3289 on sekin kyllä hieno tuki – suuri kiitos.

Valitettavaa monen yhteisen asiamme kannalta on kuitenkin etten pääse vaikuttamaan prosesseihin paikan päällä.

Vaalit on vaaleja.

Onnittelut valituille kansanedustajille ja kaikille ehdokkaille.

Hyvää kevättä kaikille.

Mika

Posted in Yleinen | Leave a comment