Skip to main content

Kittiläkin vastustaa uraania sisältäviä kaivoshankkeita matkailun nimissä

Kittiläkin vastustaa uraania sisältäviä kaivoshankkeita

( Ollut mm. Koillissanomissa 17.12.2012 s. 12)

Kittiläkin vastustaa uraania sisältäviä kaivoshankkeita

Dragonin konsultin Rambolin tekemä asukaskysely oli tyrmäävä kaivoshankkeen kaikilla ns. vaihtoehtoalueilla. Tulos osoitti yksiselitteisesti, etteivät kaivoshankkeen ns. vaihtoehtoalueiden ihmiset anna kaivoshankkeelle lupaa. Selkeä, suuri enemmistö vastustaa hanketta. Ihmisiä karsastaa hankkeen pöly-, melu- ja jätevesipäästöt sekä jäljelle jäävät ongelmajätteet. Asukasviihtyvyyden ja virkistyskäytön heikentyminen huolettaa. Hankkeen katsotaan aiheuttavan selkeää haittaa Kuusamon luontaiselinkeinojen- jaluonnontuotteiden: marja, riista, kala- ja poronliha sekä maataloustuotteiden imagolle. Erityisen negatiivista sen katsotaan olevan asuntojen, tonttien ja mökkien arvolle. Kuusamon matkailuyrittäjistä oli 77% kaivoshanketta vastaan, vain 2% täysin puolesta. Matkailuyrittäjistä 55% katsoi jo tutkimus- ja kairaustoiminnankin olevan haitallista Kuusamolle.

Eräät kaivosmyönteiset tahot ovat käyttäneet esimerkkinä Kittilää. Tekniikka ja Talous (T&T 8.6.2012) on uutisoinut Kittilän kaivoksen oudoista syanidivuodoista: ”Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen jätevesistä mitattiin viime vuonna syanidia yli luparajan”. Suomen Luonto raportoi, että Kittilän kaivoksen valtavien jätekasojen ja altaiden pohjarakenteet eivät täytä edes normaalin kaatopaikan vaatimuksia, joten raskasmetalleja ja mm. syanidia ja arseenia pelätään liukenevan ympäristöön ja pohjavesiin. Kittilän kunta vastusti yhtenä ensimmäisenä kuntana Lapissa ns. uraania sisältäviä kaivoshankkeita Levin länsipuolen Aakenusvaara-Pahtavuoma alueen uraanikultamalmiossa, kun Belvedere pyrki uraanitutkimuksiin alueelle. Kittilän kunta katsoi, ettei uraania sisältävät hankkeet sovi Kittilän ja Levin matkailuimagoon. Nykyisin Kittilän Levin Aakenusvaara-Pahtavuoman uraanikultajänteessä häärää – yllätys, yllätys Dragon Mining. Kuusamossa Belvedere on vallannut Kitkan Kouvervaaran Riihilammen tunnetun uraanikultajänteen, jossa on kuuluisa GTK:n  kairaama vuotoputki, josta puskee uraanista saastunutta pohjavettä ympäristöön.

Lapin Kansa uutisoi torstaina (13.12.2012 s. A4) että Kittilän kunta vastustaa kaivosta Aakenusvaaraan. Dragonin valtauksien kylkeen, Levin länsipuolelle Aakenusvaara – Pahtavuoma uraanikultavyöhykkeelle, hakee nyt myös Northland Mines Oy. Sanomalehti Lapin Kansan mukaan Kittilän kunta vastustaa kaivosta Aakenusvaaraan ja Jolhikon alueelle mm. sillä että alue on tärkeä vihervyöhyke ja alue on merkitty kaavassa virkistysalueeksi ja osittain maa- ja metsätalousvaltaikseksi alueeksi sekä alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun kehittämistarvetta. Jolhikon alueen malminetsintää Kittilä vastustaa: ”kaivostoiminnan sijoittuminen Jolhikon alueelle aiheuttaa merkittävää haittaa matkailuelinkeinoille. Osa Jolhikon vaikutusalueesta rajoittuu Aakenusjoen molemmin puolin ja sijaitsee retkeily- ja ulkoilualueella, suojelualueella ja arvokkaalla harjualueella. Se on merkittävän seudullisen monikäyttöreitin varrella ja on varattu luonnossa liikkumiseen. Kittilän kunnan mukaan Jolhikon valtausalue on retkeilyn kannalta keskeinen alue, jolla on mahdollista metsästää, liikkua luonnossa ja jonka maisemalliset arvot ovat merkittäviä.”

Kittilän kunnan lausunnot ovat tässä myös Kuusamolaisille suuntaa antavia. Kauniin Kitkajokivarren maisemiin, Säkkilän ja Käylän kylien väliin ihmisten elinympäristöön, retkeily, kalastus, metsästys, mökkeily ja virkistysalueelle sijoittuva Juomasuon uraanikultakaivoshanke on mitä suurin uhka Kitkajokivarren vesistö- ja luontoarvoille sekä ihmisten elinympäristön puhtaudelle sekä viihtyvyydelle. Kittilän kunta siis vastustaa matkailun ja maisema- sekä luontoarvojen pohjalta uraania sisältäviä kaivoshankkeita. Niin tulee tehdä myös Kuusamon matkailu- ja luontokaupungin. Talvivaaran myrkkyjätevesien tulvat Sotkamon ja Iisalmen vesistöihin ovat aiheuttaneet imago- ja terveysriskin kyseisten alueiden virkistys- ja mökkimatkailulle. Vastaavia jätevesialtaita emme saa päästä syntymään Kuusamoon. Kamppailkaamme tiukasti Kuusamon puhtaan elinympäristön, vesistöjen ja imagon puolesta.

Mika Flöjt

Kitkan Viisaiden puheenjohtaja

Vastaa