Skip to main content

Vihreä näkemys Kuusamon talousarvioon 2015

Vihreä näkemys Kuusamon talousarvioon 2015  (puheenvuoro valtuustokokouksessa, julkaistu Koillismaan Uutisissa 11.12.2014)

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut,

Kuusamo, pohjoisella arktisella alueella, sijaitsee ainutlaatuisella Kuusamon ylängöllä, joka on yksi Suomen korkeimpia paikkakuntia (merenpinnan tasosta). Kuusamossa yhdistyvät pohjoiset, eteläiset, itäiset ja läntiset kulttuurit ja monimuotoinen luonto. Näiden olosuhteiden ja kulttuurien yhteispiirteet ovat muovanneet sen, että kuusamolaisissa ihmisissä ja elinkeinoissa yhdistyy sitkeys, luovuus ja peräänantamattomuus.

Kuusamon ylänköalue on Suomen lumivarmin alue, mikä kannattaa ottaa huomioon lumeen pohjautuvien lajien, elinkeinojen ja matkailun osalta. Kemi ja Rovaniemi ovat tehneet lumesta yhden lisäarvon ja vetovoimatekijän. Miksi me tekisi sitä Kuusamossa? Tämä voitaisiin sisällyttää Kuusamon keskustan talviajan kehittämissuunnitelmaan Kuusamojärven ja Kelanrannan osalta. Kuusamo tunnetaan jo lumestaan ja Rukan laduistaan. ”Rukan laduilla” on poliittinen termi, joka tunnetaan pitkin Suomea. Samaan aikaan kuitenkin säästämme Kuusamon hiihtoreittien ylläpidosta ja latuverkostosta sivukylillä ja muun muassa Rukan Alakylän (Pessarijärven-Valtavaara-Konttaisen) lenkin osalta. Toivomme, että kaupunki ratkaisee yhteistyössä yrittäjien ja kylien kanssa esim. latupoolien avulla hiihtolatuverkoston ylläpitohaasteet niin Rukan ympäristössä kuin sivukylillä. Meidän ei tule omilla päätöksillämme heikentää sitä voimavaraa, mikä meillä jo on matkailun vetovoimana: Lumivarmuus ja hyvä latuverkosto. Parhaillaan Kuusamon ulkopuolella on maa mustana. Voimistuva globaali-ilmastonmuutos tulee heikentämään eteläisessä ja läntisessä Suomessa lumikautta entisestään. Kuusamon Rukan tuleekin valmistautua olemaan Salpausselän varapaikka jo 2017 ja sitten 2020-luvulla Suomen pohjoismaisten hiihtolajien keskus.

Alustuspuheenvuorossa kaupunginjohtaja kertoi Kuusamon kaupunkistrategian yhden painopisteen olevan kesämatkailun kehittäminen. Kesämatkailun ”Master planissa” tulee ottaa huomioon Kuusamon laajat vesistöt, joista ja lammista laajoihin järviin. Retkeilyverkostoa voidaan laajentaa esimerkiksi Karhunkierroksen jatkumisella Kitkajoelta Kuusingin Saunavaaraan, sekä edelleen Kuusingin Karhunpolkua Vuotunkiin ja Kuntivaaraan, josta voi katsella vanhan Kuusamon tuntureita Tavajärvellä. Lisäksi Etelä-Kuusamon alueet Julma-Ölkky, Näränkä ja Iivaara tulee sisällyttää ohjelmaan, sekä myös Maaselän vanhojen metsien suojelualueet, missä on hienoja vanhoja eräkämppiä. Kuusamon tulee myös varmistaa Kuusamon kesämatkailun yhden vetovoimatekijän: Keron Karhutarhan tulevaisuus ja ehostaminen.

Kuusamo on metsäpitäjä ja kuusamolaiset ovat aina eläneet metsästä. Kuitenkaan tämä ei näy kaupunkikuvassamme ja arkkitehtuurissamme. Puu- ja hirsirakentamisen esteet keskustan asemakaavan normeista on purettava, jotta puu- ja hirsipinnoitteisia rakennuksia saa rakentaa luonto- ja matkailupääkaupungin kaupunkikuvaan. Biotaloudessa meidän tulee edistää bioenergiaa ja biokaasuntuotantoa esimerkiksi yhdessä EVO:n kanssa. Jätevedenpuhdistamoissa voidaan tehdä biokaasua jätevesistä, biomassasta, lannasta ja biojätteestä. Näin saisimme omavaraista biokaasua autokannan tarpeisiin, mikä edistäisi huoltovarmuuttamme näinä aikoina kun vuosi vuodelta lähestymme Peak Oilia, öljyhuippua, öljyn vähentymistä maailmasta.

Kuusamon tulee omilla toimillaan edistää mikro- ja pienyrityksien syntymistä ja kehittymistä sekä edistettävä niille valtiotasolla verohelpotuksia. Kansallisesti ja kansainvälisesti voisimme markkinoida Kuusamon aluetta uusille yrittäjille, että he valitsisivat Kuusamon yrityksiensä perustamispaikaksi. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan kunnat käyvät markkinoimassa aluettaan aina Keski-Euroopan yritysmessuilla saakka – ja ovat saaneet sieltä uusia kansainvälisiä yrittäjiä, koska heille pohjanmaan pohjoinen luonto on ollut kiehtova ja eksoottinen. Entäpä sitten Kuusamon maisemat ja luonto pohjanmaan lakeuksiin verrattuna?

Kuusamo pärjää vain olemalla kansainvälinen, ystävällinen, moniarvoinen ja suvaitsevainen. Tämä osaltaan edesauttaa uutta ajattelua ja luovuutta, jota tarvitaan, jotta pärjäisimme globalisoituvassa maailmassa. Suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus ja eri etnisten ryhmien kohtaamiset kannattaa oppia lapsena ja nuorena kotiyhteisössä eikä kantapääkautta maailmalla. Pitää muistaa, että osa kuusamolaisista nuorista lähtee maailmalle matkustelemaan, opiskelemaan ja yrittämään – ja toivottavasti palaavat ajatuksista ja elämänkokemuksista rikkaampina. Poliittisesta päätöksentekokulttuurista totean, että asiat asioina. Olisi hyvä, että kaikki hyvät ideat ja asiat käsitellään huolimatta siitä kuka tai mikä ryhmä niitä esittää. Maailmassa on aivan liikaa ongelmia, eikä meillä ei ole aikaa kunta- ja valtiotasolla odottaa ”sopivampaa” esittäjää. Kuusamon etu on että kaikki hyvät ideat toteutetaan ja käsitellään aidon myönteisesti.

SOTE:n osalta on varmistettava että Koillismaan terveyskeskus/sairaalan säilyttäminen, tarvittaessa vaikka osana ylimaakunnallisiakin tuotantoalueita. Koulutussektorilla voitaisiin harkita Jyväskylän mallia, jossa ammatti-, lukio- ja aikuiskoulutus toimii yhteisen sateenvarjon alla. Kuusamossa tähän Kuusamon Opiston, ”Kuusamo Collegen”, alle voitaisiin lisäksi sisällyttää kansalaisopiston palvelut sekä ammattikorkeakoulun ja yliopistojen avoimet opiskelut. Opiskelijat voisivat sitten valita näistä yhteisistä kursseista. Oulangan tutkimusasema voisi toimia kesäaikaan kansainvälisen Arktisen yliopiston yhtenä kesäkurssipaikkana.

Kuusamon suuri järvikalatutkimus on erinomaisen hyvä esimerkkisiitä kuinka kuntouttavaa työtoimintaa ja sakkomaksujen ehkäisemistä on luovasti pystytty toteuttamaan. Tämän tyyppistä toimintaa tulee toteuttaa myös muilla sektoreilla. Lisäksi Kuusamon tulee yhteisesti edistää yli puoluerajojen sitä, että Koillismaan alue tulisi perustulon kokeilualueeksi seuraavassa hallitusohjelmassa.

Viime vuoden kunnallisveron nostopäätös oli oikea ennakointi tulevaan. Tulevaisuudessa kunta- ja valtiotaloudessa jatkuvat vaikeat ajat, joten kuntataloudessa ja hankerahoissa kannattaa kaikki luovuus ja innovaatiot ottaa käyttöön. Naturpoliksen tulee huomioida tämä haettaessa esimerkiksi EU ja TEKES rahoja. Säästöryhmässä Vihreät kantoi linjaa siitä, että ennemmin ”vähennetään tonttikauppoja ja siirretään infrahankkeita” kuin säästetään perusturvasta. Näitä edellä mainittuja infrahankkeita ovat esimerkiksi Rukan Pirunkirkon yhden miljoonan liikennejärjestelyt. Muutenkin Kuusamon keskustan liikenteen kehittämishanke tulisi tulla ensin ja toteuttaa siten, että Neljäntienristaus pysyisi Neljäntienristauksena.

Perusturvan osalta osaltamme estimme kajoamisen omaishoidon tukeen, joka näkemyksemme mukaan tuo säästöjä kunnalle. Lisäksi emme oikein ymmärrä miksi toimeentulotuen säästöt kirjattiin budjettiin, koska toimeentulotuki on lain mukaan subjektiivinen oikeus, jota on annettava sitä aidosti tarvitsevalle. Perusturvan osalta lisäksi huolestuttaa vanhuspalvelurahojen osaleikkaukset, jotka kaiketei sisältävät myös kehitysvammaisten ostopalveluiden määrärahoja. Pitää muistaa, että heikoimmista ja vähempiosaisista huolehtiminen on vastuullista kuntapäätöksentekoa.

Työyhteisöjen hyvinvointi on tärkeää myös kuntasektorilla. Samalla tavalla kuin meidän pitää vähentää koulukiusaamista meidän on vähennettävä myös työpaikkakiusaamista. Huono työyhteisön ilmapiiri voi näkyä myös henkilöstön sairastumisissa ja siten henkilöstökustannuksissa. Koulutusta ja ennaltaehkäisyä on lisättävä kaikille toimijoille tälläkin sektorilla.

Liikuntapaikkarakentamisesta tuli viime viikon loppupuolella uutta tietoa. Olen edelleen aidon monitoimihallin suunnittelun kannalla, johon kannattanee varata tarvittava suunnitteluraha jo ensi vuodelle. Mahdollinen halli kannattaa suunnitella siten, että se aidosti palvelee monia käyttäjäryhmiä ja toteuttaisiin mahdollisimman paljon paikallisia materiaaleja mm. puuta hyväksikäyttäen. Kuitenkin katson, että samanaikaisesti voidaan toteuttaa myös urheilukentän kovan pinnoitteen uusiminen. Tämä palvelisi niin nuorisourheilua ja keskustan kesäajan kehittämistä, tuomalla lisäeloa Kelanrantaan. Nuorille yksikin vuosi on elämää.

Kuusamon kaavoituksesta: Käytännössä Ruka-Kuusamon kaava ja koko Kuusamon yleiskaava on käytännössä kaivostoiminnan yhteensovittamista alueelle. Tämä kannattaa kertoa kuntalaisille suoraan. Kaavoituksessa pyritään yhä väljin kaavamerkein edesauttamaan valtauksien tuloa alueelle sekä merkitsemään kaivospiirit kaivosyhtiön puolesta, vaikka luonnonvaratyöryhmässä yksimielisesti sovimme yli puoluerajojen ettei kaivostoiminta sovi Kitka-Ruka-Oulanka luontaistalous- ja matkailualueelle. Pohjois-Kuusamoon ei sovi kaivostoiminta eikä myöskään muualle natura- ja suojelualueille, eikä esimerkiksi Iivaaraan joka on ollut GTK:n varauksessa.

Kuusamon etu ei ole uraanikultakaivostoiminta. Se on vastoin Kuusamon ympäristöjulistusta, ja se ei ole Kuusamon, Pohjolan luonto- ja matkailupääkaupungin, kokonaisedun mukaista. Kaivosvaraukset ja valtaukset heikentävät jo Kuusamo brändiä sekä olemassa olevien elinkeinojen sekä luontopohjaisten tuotteiden imagoa ja kehittymistä muun muassa Kuusamon Juusto, kala-, poro- ja riistatuotteet sekä haittaa kiinteistö- ja tonttikauppaa, heikentäen mökkien, kiinteistöjen ja tonttien arvoa, jotka sijoittuvat varausten ja valtauksien alueella ja läheisyyteen. Kitkajoen Juomasuon uraanilouhos on suojattava ja peitettävä – on vaalittava kyläläisten elinympäristön puhtautta. Uraanivyöhyke kaavoitettava siten muuhun toimintaan, että kaivoshanke estetään.

Kuusamolaisuus on etuoikeus tässä maailmassa. Tämmöiset maat ja vedet ylängöllä. Siihen etuoikeuteen kuuluu myös vastuu alueen vaalimisesta Rinteen elämänsuojelun hengessä: ihmisen ja luonnon toiminnan tulee olla tasapainossa. Ei pidä toteuttaa sellaisia ratkaisuja ja päätöksiä jotka saastuttavat elinympäristöä, ettei Kuusamon luonto, joka on antanut Kuusamon suvuille ruuan ja elinkeinon vuosisatojen, tuhansienkin vuosien ajan, menisi pilalle, silloin nykyisillä ja tulevillakin sukupolvilla olisi sama oikeus elää puhtaassa elämänkentässä ja tehdä työtä tasapainossa luonnon kanssa, Kuusamon hyväksi. Kuusamolla on mahdollisuus olemassa olevilla elinkeinolla olla menestyvin paikkakunta Pohjois- ja Itä-Suomessa. Olkaamme puhtaasti kaikkien aikojen Kuusamo, tänään, huomenna ja tulevaisuudessa.

Kiitos puheenjohtajalle, valtuutetuille, henkilöstölle, kuntalaisille, yrittäjille ja Kuusamon ystäville. Pidetään Kuusamo Kuusamona, Suomen yhtenä tunnetuimpana pitäjänä. Positiivisesti.

Mika Flöjt

Kuusamon Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Vastaa