Skip to main content

Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82: Otto-oikeuden käyttö Käylän tontin vuokraamisesta kaivosyhtiölle

Kuusamon kaupunginhallitussa tänään otto-oikeuden käyttö esitykseni koskien kaupungin Kitkajoen Käylän tontin vuokraamista ”latitude” kaivosyhtiölle:
Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82:
Esitän esityksen § 82 ’Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää, ettei käytä niiden osalta kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaista otto-oikeutta’ muutettavaksi muotoon:) Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaisella otto-oikeudella yhdyskuntatekniikan lautakunnan 17.4.2019 § 62 ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’, ja kumoaa lautakunnan päätöksen lainvastaisesti tehtynä.\r\n\r\n2) Muilta osin kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi, ja päättää ettei käytä niiden osalta kuntalain (410/2015) 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Perustelut

Yhdyskuntatekniikan lautakunta ei päätöksessään 17.4.2019 § 62 selosta kyseiseen ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’ päätökseen liittyvän menettelytapansa olevan aikaisempien päätöstensä vuoksi valituskäsittelyssä hallinto-oikeudessa lautakunnan menettelyvirheen, toimivaltuuden ylityksen sekä lainvastaisten menettelyjen vuoksi, eikä selosta että lautakunta purki 23.1.2019 § 14 kyseisen maanvuokrauspäätöksensä hallinto-oikeudessa olevan valituksen vuoksi, myöntäen tehneensä menettelyvirheen, päättäen saattaa päätöksensä tiedoksi hallinto-oikeudelle, mutta päättäen samalla ettei asiasta anneta muuta erillistä lausuntoa.\r\n\r\nKatson yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehneen kyseisen purkupäätöksen hallintolain 45 §:n vastaisesti, koska päätökseen ei sisälly perusteluja eikä selvityksiä siitä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Katson ettei lautakunnan päätöksessä 23.1.2019 § 14 osoitettu valituksen perusteluja pätemättömäksi tai virheelliseksi eikä lautakunta vaatinut valitusta kumottavaksi, vaan päinvastoin tunnusti menetelleensä virheellisesti, mutta ei yksilöinyt tarkemmin. Valitus on edelleenkin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Valitus ei kumoudu sillä että lautakunta purki virheellisen päätöksensä ja kieltäytyi antamasta asiasta erillistä lausuntoa.\r\n\r\nKatson että nyt kyseessä on tuon edellä kuvatun maanvuokrausasian uudelleen käsittely lautakunnassa, kuin edellä kuvattua aikaisempaa päätöstä ei olisi ollenkaan tapahtunut koska lautakunta on jättänyt kuvaamatta asian käsittelyhistorian. Käsittelyn perustana on kuitenkin sama Kurtin Saha Oy:n hakemus 5.9.2018 maanvuokrasopimuksen päättymiseksi. Maanvuokrasopimuksen mukaan sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus jos käyttötarkoituksessa sanottu toiminta lakkaa.

Nyt yhdyskuntatekniikan lautakunta ei vieläkään tehnyt päätöstä kyseisen vuokrasopimuksen purkamisesta ja siihen liittyvien ehtojen täyttymisen tarkastelusta, vaan teki päätöksen (taas) siirtää kyseinen maanvuokraussopimus Latitude Oy:lle, vaikka kyseisellä yhtiöllä on selvästi eri käyttötarkoitus tuolle maa-alueelle kuin Kurtin Saha Oy:n vuokrasopimuksessa. Vanhaa eikä myöskään uutta vuokrasopimusehdotusta ja siihen liittyviä ehtoja ei lautakunnan päätökseen ole sisällytetty.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta ei päätöksessään ole tarkastellut toimivaltuuksiansa ja päätöksensä suhdetta valtuuston hyväksymiin luonnonvarasuunnitelmiin ja yleiskaavan mr-1 ja vr-1 suhteen, ei Latituden valitukseen noiden yleiskaavamerkintöjen suhteen, eikä kaupunginhallituksen päätökseen hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta Latituden valituksen vuoksi.

Katson yhdyskuntatekniikan 17.4.2019 § 62 tekemän päätöksen ’Maa-alueen vuokraaminen Latitude 66 Cobalt Oy:lle kiinteistöstä Käylänvirta’ tehdyn tuon aikaisemman, sittemmin virheelliseksi tunnustamansa ja virheen vuoksi purkamansa maanvuokrauspäätöksen, kaltaisesti kuntalain vastaisesti koska:

1) asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe; ja
2) lautakunta on ylittänyt toimivaltuutensa ja
3) tehty päätös on muutenkin lainvastainen, jonka vuoksi esitän lautakunnan § 62 maanvuokrausasiassa otettavan kaupunginhallituksen päätettäväksi, siten että kaupunginhallitus kumoaa lautakunnan päätöksen lainvastaisesti tehtynä.

Hävisimme otto-oikeuden käytön äänin 3 – 9

Otto-oikeuden käyttöä kannatti Tarmo Raatikainen (vas.) ja Elina Kemppainen (kesk.)

Ja siis lautakunnan vuokrapäätöksen jättämistä kaivosyhtiö Lalituden käyttöön kannattivat: Heikki Kallunki (kesk.), Jukka Kihlman (kesk.), Tiina Tiermas (kesk.), Hannu Tuovila (kesk.), Tuula Mustonen (kok.), Inka Hokkanen (sdp.), Tuomo Hänninen (kesk.), Salme Sahi (kesk.) ja Hemmo Heiskanen (kesk.).

Jätin päätöksestä eriävän mielipiteen pohjautuen yllä olevaan esitykseeni.’,’Muutosesitys KH 13.5.2019 § 82: Otto-oikeuden käyttö Käylän tontin vuokraamisesta kaivosyhtiölle