Skip to main content

GTK väittää toimivansa laillisesti

GTK väittää toimivansa laillisesti kairatessaan malmeja varausalueilla vaikka virallinen prosessi edellyttää valtauksia.

Lapin Kansassa 2.7.2019 Pasi Heino väittää GTK:n tekevän Koillismaan ja Etelä Lapin alueilla akkumineraalien kartoitusta geologisen perustutkimuksen nimissä kokonaan GTK:n omarahoitteisena toimintana, joka ei liittyisi mitenkään Latituden tai muiden malminetsintää harjoittavien yhtiöiden toimintaan. Heinon mukaan kairauksia tehdään maanomistajien kirjallisilla suostumuksilla ja etteivät ne kairaukset edellyttäisi malminetsintälupaa.

Eikö liittyisi Latitudeen? Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan uraanikultakoboltti malmioiden vyöhykkeeelle kobolttikaivoksia suunnitteleva Latitude 66 Cobalt Oy, entiseltä nimeltään Dragon Mining Kuusamo Gold Oy, on mainostanut saaneensa 60 000 euron tutkimusrahoituksen Business Finlandin alaisesta BATCircle -ohjelmasta käytettäväksi Kuusamon liuskevyöhykkeen geologiseen tutkimustyöhön, jota koordinoi GTK.

Latitude pyrkii myös rakentamaan Kuusamon Käylään geologisen tutkimusaseman, jonne siirrettäisiin yhtiön omistukseen siirtyneet kairasydämet. Latituden nettisivujen mukaan GTK on keskeinen kumppani Kuusamon liuskevyöhykkeen tutkimuksissa.

Latitudella on laajat varaukset Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa. Latitude kehuu: ”Varaus antaa yhtiölle mahdollisuuden panostaa esimerkiksi GTK:n arkistotiedon sekä muun geologisen tiedon analysointiin. Varaus antaa yhtiölle etuoikeuden hakea malminetsintälupia alueella.”

GTK kairailee parhaillaan noilla Latituden varausalueilla, eikä yhteistyötä olisi? Toki GTK on itsekin tehnyt varauksia. Mikäli kyseessä olisi todellinen kallioperän geologinen perustutkimus, ei kaivoslain mukaisia varauksia tarvitsisi tehdä.

Omarahoitteista perustutkimustako? Tarkoittaako GTK valtion budjetin kautta rahoitettua geologista perustutkimusta vai erilaisten hankerahoitusten tarjouskilpailujen kautta hankittua ”omarahoitusta”? Tai esim. Suomen Malmijalostus Oy:n kautta hankittua rahoitusta kobolttimineraalien tutkimukseen? Suomen Malmijalostus Oy on Terrafamen emoyhtiö.

Etteikö olisi malminetsintää eikä tarvitsisi malminetsintälupia hakea? GTK:n yhtenä tehtävänä on kallioperän geologinen perustutkimus, se on selvä asia. Mutta kallioperän tutkiminen on eri asia kuin malmivyöhykkeen tutkiminen. Kaivoslaissa on erikseen määritelty kaivosmineraalit mm. koboltti, joita koskee kaivoslain säädökset.

Kaivoslain 5 §:n mukaan malminetsintää on kaivosmineraaleja sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen käytettävät geologiset, geofysikaaliset ja geokemialliset tutkimukset ja näytteen ottamiset. Nuo GTK:n tekemät uraani-, koboltti- ja kultavyöhykkeen kartoitukset ovat siten malminetsintää, eikä siihen tulkintaan vaikuta se tekeekö GTK sitä etsintää omilla rahoilla vai muiden.

Kaivoslain mukaan malminetsintään on hankittava malminetsintälupa, mikäli malminetsinnästä voi aiheutua haittaa tai vahinkoa. Kyseisen Kuusamon liuskealueen on GTK itse määritellyt uraanivyöhykkeeksi ja myös koboltti luokitellaan haitalliseksi mineraaliksi. Kaivoslain 9 §:n 2 momentin 1) ja 2) kohtien mukaan maanomistajan suostumus ei riitä, vaan malminetsintälupa on oltava mikäli malminetsinnästä voi aiheutua haittaa ihmisen terveydelle tai malminetsintä kohdistuu uraania tai toriumia sisältävän esiintymän paikallistamiseen ja tutkimiseen. Onko maanomistajan uskottava tällaisessa asiassa kaivosyhtiötä, kaivosyhtiön sijasta asiassa esiintyvää GTK:n edustajaa, vai saatettava malminetsintäasia Tukesin ratkaistavaksi?

On katsottavissa GTK:n pyrkivän tutkimuslaitosrooliinsa vedoten väistämään malminetsintään liittyvien lupien hakemista ja siten rikkovan kaivoslain velvoitteita.

Mika Flöjt