Latituden Jussi Lähde harhaanjohtaa kyläläisiä ja päättäjiä

Kirjoitus lähetetty Koillissanomiin ti. 12.11 vastineeksi Latituden kirjoitukseen.

Kirjoituksessaan Latitude -kaivosyhtiön Jussi Lähde (KS 12.11) jättää jälleen vastaamatta keskeisiin kysymyksiin kaivoshankkeestaan, ja viestien harhaanjohtavasti hankkeestaan. Alla joitain kohtia, jotka kaikkien on hyvä ottaa huomioon lausuessaan Latituden hakemuskokonaisuudesta Kuusamon tunnetulla uraanivyöhykkeella Kitkajoen Juomasuon uraanikultakoboltti malmiossa ja sen ympäristössä.

Muistutettakoon, että Kitkajoen Juomasuon uraanimalmio potentiaali on raportoitu Suomen ministeriön toimesta kansainvälisen atominenergiajärjestön IAEA:n maailman uraanivarantojen punaiseen kirjaan. Kuusamon uraanivarantoja on myös esitelty niin Suomen atomiteknillisen seuran seminaarissa ja myös IAEA:n seminaareissa (kartta alla). On huomioitava, että 1000t uraania on kansainvälinen raja suurelle ja pienelle uraanimalmiolle.

Juomasuo

Kuusamon uraanivyöhyke oli merkittynä GTK:n karttapalveluun samalla tavalla kuin Talvivaaran ympärillä oli merkitty uraanivyöhyke ennen kaivostoiminnan aloittamista.  Molemmista on valistuneilla kansalaisilla onneksi kartat uraanipotentiaalista tallessa. Kartta alla liitteessä. 

Latitude kaivosyhtiön varaukset, valtaushakemukse ja kaivospiirit sijaitsevat Kuusamon ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa.

Latitude kaivosyhtiön varaukset, valtaushakemukse ja kaivospiirit sijaitsevat Kuusamon ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa.

Puutteet Hangaslampi 1 lupahakemuskokonaisuudessa Juomasuon ympärillä

  1. Hangaslampi 1 hakemusalueen ja Juomasuon kaivospiirin toimintokokonaisuutta, Latituden lupien voimassaoloa kaivospiiriissa, ja kaivospiirin lupien tarkistamisen vireillä oloa ei hakemuksessa selosteta.
  2. Hangaslampi 1 hakemusta perustellaan tarpeella kairata kaivospiirin ulkopuolelta syväkairauksia Juomasuon kaivospiiriin juomasuon malmion määrittämiseksi.

Mutta luvat rajautuvat pystysuorasti lupa-alueen reunaan, eikä yhtenäistä lupaa kaivospiirin ja malminetsintälupahakemusalueen suhteen ole haettu. Latitude kairasi jo kesällä 2018 Juomasuon kaivospiirin ulkopuolelta syväkairauksia Juomasuon malmioon ilman tarvittavia lupia. Silloin Lähde väitti ettei lupia tarvita; nyt tunnustaa että tuollainen toiminta olisi lain vastaista. Tukes ei ryhtynyt toimenpidevaatimuksesta huolimatta toimenpiteisiin luvattomien kairausten keskeyttämiseksi. Mutta ei myöskään todistanut ettei kairauksia kaivospiirin ulkopuolella olisi tehty. Tuolloisesta Latituden ja Tukesin menettelystä on valitusprosessi parhaillaan käynnissä hallinto-oikeudessa, mutta sitä ei Latitude hakemuksessaan selosteta, vaikka nyt hakemus koskee samanlaista kaivospiirin ulkopuolelta alkavaa syväkairausta.

  1. Hangaslampi 1 hakemusalueen ja Juomasuon kaivospiirin muodostaman alueen erityispiirteitä alueeseen sisältyvien haitallisten mineraalien suhteen ei ole hakemuksessa kuvattu. Hangaslampi 1 hakemusalue ja Juomasuon kaivospiiri kuuluvat GTK:n määrittämään Kuusamon uraanivyöhykkeeseen Alkuperäisen (liitteessä kartta, toivon sen laitettavaksi lehteen.)

Alkuperäisen Dragon Mining Oy:n Juomasuon YVA-selostuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hylkäsi puutteellisten selvitysten vuoksi, erityisesti malmioon sisältyvän uraanin, arseenin ja muiden haitallisten mineraalien vuoksi, ja niistä aiheutuvien puutteellisesti selvitettyjen ympäristö-, vesistö- ja ekologisten riskien vuoksi. Nyt Latitude jäättää hakemuksessaan kokonaan käsittelemättä haitallisista mineraaleista aiheutuvan riskin.

Ja kirjoituksessaan Lähdekin sivuuttaa jälleen tämän ongelman, pyrkien siten harjaanjohtamaan kyläläisiä ja päättäjiä hankkeen kokonaisluonteesta.

  1. Hangaslampi 1 hakemuksen ja Juomasuon kaivospiirin yhteisten kokonaistoimintojen vaikutuksia ei ole selvitetty luonnon ja muiden elinkeinojen yhteensovittamisen kannalta

Hangaslampi 1 hakemusalue ja Juomasuon kaivospiiri kuuluvat  Kuusamon kaupungin luonnonvarasuunnitelmassaan määrittämälle ’luonnonarvoiltaan herkälle ja matkailun kannalta keskeiselle alueelle, jolle kaivostoimintaa ei riskittömästi voi käynnistää’. Tätä ei Latitude hakemuksessaan selosta.

  1. Hangaslampi 1 hakemuksesta puuttuu lupa-aluekohtainen kaivannaisjätesuunnitelma

Kairattaessa uraani ja arseenipitoiseen malmioon, jossa on muitakin haitallisia mineraaleja, syntyy väistämättä sekä haitallisia mineraaleja sisältävää kairausvettä että haitallisia mineraaleja sisältävää kairaussoijaa. Mutta hakemuksessa vain väitetään ettei haitallisia kaivannaisjätteitä synny ja hakija on vain viitannut yleiseen menettelytapaansa toimia huolellisesti.

  1. Hangaslampi 1 hakemukseen ei sisälly selvityksiä, joiden perusteella hakemuskokonaisuuteen liittyvien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset voitaisiin antaa

Hakemuksessa ei ole esitetty selvitystä niistä asianosaisista joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta hakemuksen toimintokokonaisuudet yhdessä Juomasuon kaivospiirin kanssa saattavat koskea, eikä myöskään selvitystä siitä millaisia vaikutuksia haettava toimintakokonaisuus saattaisi asianosaisille aiheuttaa, millaisin keinoin noita haittoja voitaisiin poistaa tai pienentää ja millaiset lupamääräykset tarvittaisiin asianosaisille aiheutuvien haittojen pienentämiseksi tai poistamiseksi.

  1. Hangaslampi 1 hakemukseen ei sisälly selvitystä jonka perusteella lupa-aluekohtainen vakuus voitaisiin määritellä

Hangaslampi 1 hakemuksessa ei selosteta Latitude 66 Cobalt Oy:lle Juomasuon kaivospiiriin määrättyä vakuutta, eikä onko yhtiö sen asettanut ja mitä toimenpiteitä toteuttamaan mahdollisesti asetettu vakuus kattaa.

Hakemukseen ei sisälly myöskään sellaisia selvityksiä, joiden perusteella Hangaslampi 1 lupa-aluekohtainen koskeva vakuus voitaisiin määritellä kaivoslain tarkoittamalla tavalla, vaan Latitude 66 Cobalt Oy esittää hakemuksessaan lupa-aluekohtaiseksi vakuudeksi 3000 euroa, mutta ilman mitään perusteluja ehdotukselleen. Aleen erityispiirteitä ei ole selvitetty, selostusta haitallisista mineraaleista ei ole, eikä selostusta ole niistä haitallisista mineraaleista sekä toiminnan laadusta ja laajuudesta aiheutuvista riskeistä, riskien torjuntaan tarvittavasta varautumisesta, ja tarvittavista jälkihoitotöistä sekä kustannusarviota riskeihin varautumisista ja toiminnan jälkihoitotöistä.

Muistutan, Juomasuon YVAssa oli lautakunnassa ja hallituksessa mukana myös koboltin ja uraanin käsittely – myös poiskuljetus -vaihtoehto. YVA hylättiin, koska päättäjät ymmärsivät, ettei kaivosta voi Juomasuolle riskittömästi perustaa ja kaivostoiminta saastuttaa aina; pöly, radon sekä jätevesipäästöt sekä jäteongelmat jäävät kaivoksen loppumisen jälkeen alueen ihmisten, luonnon ja vesien ongelmaksi. Kaivosjätteet jäävät yhteiskunnan vastuulle, kun yhtiöt lähtevät rahoineen paikalta. Jo pelkkä tämä kaivosyhtiön ajama hanke haittaa Kuusamon matkailun ja puhtaaseen luontoon perustuvien elinkeinojen vetovoimaa sekä luontobrändiä. Tämä Kuusamoon puskettu uraanikultakoboltti -hanke osoittaa kaivosteollisuuden ”kaivosvastuu” puheet ja korulauseet täydeksi kuplaksi ja viherpesuksi, mihin ei ole luottamista.

”Latitude” -yhtiö puskee Kuusamon uraanivyöhykkeelle kaivoshanketta Kuusamon valtuuston ja kuusamolaisten enemmistön tahdon vastaisesti (lähde: Taloustutkimus oy:n tutkimus 2018).

Mika Flöjt

Valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Vihreät

GTK:n määrittelemä Kuusamon uraanivyöhykekartta:

Latitude kaivosyhtiön varaukset, valtaushakemukse ja kaivospiirit sijaitsevat Kuusamon ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa.

Latitude kaivosyhtiön varaukset, valtaushakemukse ja kaivospiirit sijaitsevat Kuusamon ja Etelä-Sallan uraanivyöhykkeellä ja uraania sisältävissä malmiossa.

This entry was posted in Yleinen. Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *