Skip to main content

Kaivos YVA:n asukas- ja matkailukysely tyrmäävä Dragonille

Australialaisella Dragon Miningilla on Kuusamossa viisi erillistä kaivospiiriä: niistä kaksi (1-2) Kitkajoen Käylän Juomasuolla ja Hangaslammella/Pohjasvaarassa, kaksi (3-4) Rukan Sivakkaharjussa ja Meurastuksenahossa, viides (5) Kitkajärven rannassa Kouvervaaran Lemmonlammella. Lisäksi yhtiöllä laajoja varauksia ja valtaushakemuksia Kuusamossa (Rukalla, Vasaraperässä, Vuotungissa), Posiolla (Riisitunturin kansallispuiston kyljessä) ja Sallassa (Oulanka-Savina alueella mm. Oulangan Kanjonissa). Dragonin kaikki kaivospiirit ja valtaukset ovat kaivoshankkeen potentiaalisia louhinta-alueita, kuten yhtiön edustajat ovat itsekin myöntäneet tavoittelevansa useita ns. satelliittilouhoksia, joista louhittaisiin malmia Käylän kaivoslaitoksen tarpeisiin. Kyse ei siis todellakaan ole ”pelkästään” Kitkajoen Juomasuosta, vaan koko Pohjois-Kuusamosta, sen kauneimmista luonto- ja vesistökokonaisuuksista Kitkasta ja Oulangasta.

Dragonin konsultin Rambolin tekemä kaivoksen asukaskysely oli tyrmäävä yhtiölle kaikilla vaihtoehtoalueilla. Tulos osoittaa yksiselitteisesti, etteivät hankkeen vaihtoehtoaluiden ihmiset anna kaivoshankkeelle ns. sosiaalista lupaa. Tulokset osoittavat, että ihmisiä karsastaa hankkeen pöly- ja melu- ja jätevesipäästöt sekä jäljelle jäävät ongelmajätteet. Myös liikenne- ja asukasviihtyvyys ja virkistyskäytön heikkeminen huolettaa. Hankkeen katsotaan aiheuttavan selkeää haittaa Kuusamon luontaiselinkeinojen- ja luonnontuotteiden; marja, riista, kala- ja poronliha sekä maataloustuotteiden ja matkailun imagolle. Erityisen negatiivista sen katsotaan aiheutuvan asuntojen, tonttien ja mökkien arvolle.

Vaihtoehtoalue yhden eli Käylän asukkaista on 60% kielteisiä hankkeelle, vaihtoehtoalue kahden eli Maaninkavaaran alueen ihmisistä on 77% kielteisiä ja vaihtoehtoalue kolmen eli Kurkijärven asukkaista on 50% kielteisiä hankkeelle. Sallan kunta on vastustanut YVA lausunnossaan Maaninkavaaran vaihtoehtoa, koska siinä jätevedet puskettaisiin Sallan kautta pohjoiseen. (Sallan kunta on jo aiemmin vastustanut uraanikultahankkeita Oulangan ja Savinan alueella, Oulangan kanjonissa, katsoen ettei ne sovi Oulangan imagoon. Nyt Dragon hamuaa varauksilla noita samoja uraanialueita.) Kuusamon matkailuyrittäjistä oli 77% kaivoshanketta vastaan, vain 2% täysin puolesta. Matkailuyrittäjistä 55% katsoi jo tutkimus- ja kairaustoiminnankin olevan haitallista Kuusamolle. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kokonaisuudessaan hankkeella ei ole asukkaiden, muiden elinkeinojen ja harrastusten kannatusta, eli siis ns. sosiaalista lupaa. Tämän tietäen Dragon on ottanut strategiakseen puskea hanke väkisin läpi, agressiivisesti, kuten pörssitiedotteessaan osakkeenomistajille kehuu. Dragonin strategiaan kuuluu vähätellä paikallisten ihmisten oikeuksia ja kunnan kantaa sekä uraaniriskejä, uraanipitoisuuksia, raskasmetalliongelmia, jätteitä ja vesistöpäästöjä sekä korostaa kultavarantoja. Tähän kullanhimoon emme sokaistu, varsinkin kun tiedämme että yhtiö suunnittelee kullan, kuparin, koboltin ja arseenin erottamista syanidilla. Muistutettakoon, että kupari ja koboltti on myös erittäin haitallisia, kupari on myrkyllisimpiä raskasmetalleja vesistöissä. Arseenista ja syanista nyt puhumattakaan.

Kittilän kultakaivosta ovat jotkut vielä kaivosmyönteiset tahot käyttäneet esimerkkinä, koska heillä ei ole tietoa riittävästi. Heille kerrottakoon, että mm. Tekniikka ja Talous (T&T 8.6.2012) on uutisoinut Kittilän kaivoksen oudoista syanidivuodoista: ”Kittilän Suurikuusikon kultakaivoksen jätevesistä mitattiin viime vuonna syanidia yli luparajan”. Viimeksi tällä viikolla Suomen Luonto raportoi, että Kittilän kaivoksen valtavien jätekasojen ja altaiden pohjarakenteet eivät täytä edes normaalin kaatopaikan vaatimuksia, joten raskasmetalleja ja mm. syanidia ja arseenia pelätään liukenevan ympäristöön ja pohjavesiin. Lisäksi Kittilän kunta on ensimmäisinä kuntana Lapissa mediassa vastustanut Levin länsipuolen Aakenusvaara-Pahtavuoma alueen uraanikultavaltauksia mm. Belvederelle, koska uraania sisältävät kaivoshankkeet eivät heidän mielestään sovi Kittilän ja Levin matkailuimagoon. Nykyisin Kittilän Levin Aakenusvaara-Pahtavuoman uraanikultajänteessä häärää yllätys, yllätys Dragon Mining.

Uraanikultakaivoshanke tulee Kuusamon valtuuston käsittelyyn, koska hanke täyttää ns. ydinenergialain ja uraaniasetuksen kriteerit. Dragonin Rukan Sivakkaharjussa on GTK:n uraanidatan mukaan uraanin keskipitoisuus 0,12%, kun ydinenergialain mukainen raja 0,1%. Rukan Sivakkaharjun kaivospiiri on YVAssa ja siten myös kaivoshankkeessa, joten siksi kaivoshanke tulee myös kunnanvaltuustoon. Käylän Juomasuolla on uraanin huippupitoisuudet 0,25% – 0,75% ja kytköksissä kultaan. Vanhasen (2001) väitöskirjan kuva 55A (s.197) kertoo selkeästi sen, että Dragonin kaivospiirien uraanipitoisuudet ovat jopa 100-10 000 ppm eli 0,01-1,0 %, kun uraania tuottavan kaivoksen raja (kannattavuusraja pelkästään uraanille) on perinteisesti arvioitu olevan 0,1%. Ja mikäli vuodessa nostetaan (käsitellään) yli 10 tonnia uraania, niin silloin on haettava lupaa valtioneuvostolta, joka pyytää lausunnon paikalliselta kunnalta (kunnalla veto-oikeus). Pelkästään Juomasuolla arvioitu olevan vähintään 440t uraania + päälle pitää laskea Rukan Sivakkaharjun kova uraanimalmio ja muut kaivospiirit sekä valtaukset.

STUK vaati aikoinaan lausunnossaan Outokumpua tiedottamaan paikallisille malmion uraanista ja säteilystä sekä virallisesti jälkihoitamaan (peittämään ja aitaamaan) louhosalueen, jottei alueen ihmisille tulisi louhoksesta turhaa terveys- ja ympäristöhaittaa. Tätä ei tehty, ei vaikka myöhemmin 2000 luvulla kaivosylitarkistaja Pekka Suomela vaati alueen jälkihoitoa mm. aitaamista ja varoituskylttien laittamista. Nykyisin louhosalueet ovat avonaisia, sadevedelle altistuneita, suotovesiä ja radonia vapauttavia.

Oulun yliopiston Oulangan tutkimusasema suoritti mittauksen Käylän Juomasuon louhoksella Kitkajokivarressa 11.10.2010, jolloin mittaussarjan suurimmat pitoisuudet olivat jopa huippukorkeat 16,3 (µSv/h), kun normaali raja-arvo on 0,30 (µSv/h) Vs. Oulangan tutkimusasemanjohtaja tohtori Riku Paavola totesi niiden olevan: ”STUK:n Kuusamon ja Käylän netissä oleviin taustasäteilymittauksiin verraten nuo korkeimmat arvot ovat 150-200 –kertaisia.” 1990 luvulla STUKin tutkija Mika Markkasen muistiossa todettiin Juomasuon koelouhoksella tehdyistä mittauksista: ”Tuloksista voidaan todeta, että eräissä tapauksissa vuosittainen säteilyannos voi nousta lähelle säteilytyön raja-arvoa 5 mSv.”, ”On ilmeistä, että louhoksella työskenteleville on järjestettävä henkilökohtainen altistusseuranta.” Itse rikastamolla, erityisesti tärypöytärikasteen uraanipitoisuus oli niin korkea, että työntekijöiden säteilyannostus tuli täyteen jo kolmessa kuukaudessa. STUK myöntää, että vuosittainen säteilyannostus on teoreettinen laskelma, eikä säteilyaltistukselle voida määritellä turvallista terveysrajaa. Uraanin, ja erityisesti sen lukuisten hajoamistuotteiden myrkyllistä ja radioaktiivista ongelmallisuutta kuvaa se, että uraanin ja sen hajoamistuotteiden kuten radium, polonium ja radioaktiivisen lyijyn tiedetään rikastuvan ravintoketjuissa. Uraani ja sen hajoamistuotteet ovat myrkyllisiä ja herkästi vesiliukoisia, mikä tekee mahdottomaksi estää uraanin liukenemisen prosessi- ja jätevesiin. Avolouhokset vapauttavat ilmaan ja ympäristöön runsaammin radonia ja uraanipölyä, sekä alfa- ja betasäteilyä, kun suojaava maakerros on revitty pois ja malmio murskataan. Uraanin johdannaisten, kuten toriumin, radiumin, poloniumin ja lyijyn tiedetään kerääntyvän ravintoketjussa, kuten levissä ja jäkälissä kertyen mm. kaloihin, poroihin ja hirvieläimiin. ”Luonnossa rikastuvista uraanisarjan aineista on mitattu aiheutuvan selvästi syöpävaarallisia säteilyannoksia. Radioaktiiviset aineet ovat myös syöpävaarallisina aineina luvanvaraisia asetuksen 889/2006 perusteella.” (lähde: biokemisti Jari Natusen lausunto 2012.)

Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen varoitti uraania sisältävien kaivosten vaaroista evankelisluterilaisen kirkon piispainkokouksessa Kuopiossa (9.9.2008). Piispa Riekkinen perusteli ekoteologiaansa sillä, että Raamatun alkulehdilläkin on annettu luomakunnan varjelutehtävä. Nyt on aika kuusamolaisten sanoa selkeä ei Dragonin agressiiviselle maahantulolle, paikallisten oikeuksien ja mielipiteen polkemiselle ja Kuusamon perinteisten elinkeinojen oikeuksien väheksymiselle. Kuusamo on erityinen paikka ja kuusamolaiset ansaitsevat parempaa kuin mitä uraanikultakaivoksien tuomat saasteet, jätteet sekä luonto- ja matkailuimagon menetys meille aiheuttaa. Olkaamme yhdessä vahvoja, yhteistyöllä torjumme kaivosyhtiöiden houkutukset saastuttaa louhosalueilla esi-isien perinnemaat ja Kuusamon erityisarvon kirkkaat ja kalaisat vesistöt, jotka ovat olleet kuusamolaisille tuki ja turva vaikeina aikoina – ja ovat sitä myös tulevaisuudessakin.

Kaikki yhdessä kamppailuun puhtaan Kuusamon puolesta!

Karttoja, Infoa ja kyselyn tulokset löytyvät: http://www.eiuraanikultakaivostakuusamoon.com

Mika Flöjt
YTM, Suomen Maaseutu- ja erävihreiden varapuheenjohtaja
Vihreiden ehdokas nro 88
Kuusamo

Kansanedustajaehdokas

Dragon mining, Kaivoskysely, Kittilä, matkailu, syanidi, uraani, vaihtoehtoalueet

Vastaa