Skip to main content

Mahdollisuus yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseen Talvivaarassa

Mahdollisuus yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseen Talvivaarassa (julkaistu Kainuun Sanomissa 16.7.2014)

Kaivoslakia on sovellettu muiden oikeuksia polkien niin kauan kuin asiasta on säädetty, siis Ruotsinvallan ajalta nykypäivään saakka. Hallitsijat vaihtuivat, mutta kaivosten ylivalta säilyi. Ja perinne jatkuu.

Mutta uusi perustuslaki ja kansalaisten osallisuusoikeuksia turvaavat EU -direktiivit pakottivat uusimaan kaivoslain. Lakiin luotiin uusi käsite ’kokonaisvaltainen tarkastelu’ päätöksenteon ohjeeksi (HE 273/2009 vp). Uuden lain mukaan Tukesin on kokonaisvaltaisesti otettava huomioon kaivostoiminnan vaikutukset sekä määräyksillä rajoitettava haittojen syntymistä yleiselle ja yksityisille eduille, myös vanhoihin kaivospiireihin 30.6.2014 mennessä.

Keväällä 2014 vain vähän ennen määräajan umpeutumista Tukes kuulutti Talvivaaran kaivospiirin tarkistuskäsittelystä. Kansalaisten oikeus osallistua omien etujensa turvaamiskäsittelyyn ilmeni termistä ”antaa mahdollisuuden mielipiteiden ja muistutusten esittämiseen”. Armelias esivalta antoi mahdollisuuden.

Kuulutusasiakirjoissa ei ollut yksilöityä esitystä turvaamismääräyksiksi eikä entisiä kaivospiirimääräyksiä tai kaivospiirin laajennushakemuksia mainittu. Kaivoskivennäisinä mainittiin vain nikkeli-sinkki-kupari. Tukes nimitti malminrikastustoimintaa biokasaliuotukseksi eikä ollut tietävinään biokasaliuotuksessa rikastettavan uraania ilman tarvittavia uraaninkäsittelylupia. Vaikutuksia yleisille tai yksityisille eduille ei arvioitu, niiden kuvaus ja ehdotukset haittojen pienentämiseksi jätettiin lausunnonantajien ja muistuttajien huoleksi.

Tukes antoi 30.6.2014 Talvivaaraan 6 kaivospiirimääräystä, joista 4 ensimmäistä oli vain viittaus kaivoslain 18 §:ään, eikä siis yleisten ja yksityisten etujen turvaamismääräyksiä. Viides oli 185 000 euron vakuusvaatimus lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteitä varten. Kuudes oli määräysten tarkistaminen jo 1.9.2015. Lieneekö tulossa kaivospiirin laajennuskäsittely?

Tukesin päätöksen nimenä oli ’Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annetut määräykset’, mutta turvaamismääräyksiä ei niihin sisältynyt. Tukes oli antanut Talvivaaralle mahdollisuuden selityksen antamiseen ja viittasi päätöksessään: Kaivosviranomainen katsoo, että kaivosyhtiön antamassa selityksessä on riittävästi selvitetty kuulemisessa esiintuodut seikat lausunnoissa esitettyyn.”

Tukes antoi siis Talvivaaralle selitysmahdollisuuden, mutta ei lausunnon antajille mahdollisuutta vastaselityksen antamiseen, vaikka kaivoslain 42 § sellaista edellyttää. Tukesia kiinnosti vain kaivosyhtiön selitys, mikä on selvä asianosaisten oikeusturvan loukkaus. Vakuusvaatimuksen pienuutta Tukes perusteli ympäristöluvassa jo annetuilla määräyksillä. Mutta kenen vastuulla on turvaamismääräysten antaminen?

Lausunnonantajia Tukes rauhoitteli viittaamalla lupamääräykseen 6, siis että kaivospiirimääräykset tarkistetaan jo 1.9.2015. Ikään kuin nyt ei kannattaisi päätöksestä valittaa, koska lupamääräykset kuitenkin kohta tarkistetaan uudestaan. Mutta muuttuisiko Tukesin menettely jo 2015, jos nykyiseen päätökseen tyydytään? Heinäkuu on vakiokuukausi Tukesin päätöksistä valittamisille.

Mika Flöjt

Kuusamo. Oulujärven mökkiläinen.

Kysymyksiä Talvivaarasta -kirjan toinen kirjoittaja.

Vastaa