Skip to main content

Latituden Juomasuon mittaukset herättävät lisää kysymyksiä

Latitude 66 nettisivullaan kertoo vastaavansa heille tulleisiin kysymyksiin sosiaalisessa mediassa esitetyistä videoista Juomasuon mittauksista.

Louhittu kiviaines ja koskemattoman luonnon taustasäteily.

Ensimmäiseksi Latituden tiedottaja Jussi Lähde selityksessään väittää videolla esitettyä louhoksen reunalla mitatun kiven säteilypitoisuutta virheelliseksi (halpa mittari), ja koska kaivospiirin ympärillä Latituden toimeksiannosta STUK:in tekemä kaivospiirin ympärillä 2019 tehty taustasäteilyn mittausten keskiarvo on ollut ”normaali”.

Kyseinen Latituden perustelu herättää kysymyksiä. Säteilylainsäädäntö velvoittaa uraanipitoisilla alueilla tekemään radiologinen perustila mittaus ennen kaivostoiminnan aloittamistoimia. Yleensä sen tekee STUK maksullisena konsuttityönä. Tämä kansankielisesti taustasäteilymittaus ei todista tulevasta toiminnasta aiheutuvia haittoja, vaan sen tarkoituksena on saada dokumentointi ympäristön radiologista tilasta ennen kaivostoimintoja, jotta myöhemmin voidaan verrata toiminnan mahdollisia vaikutuksia alkuperäiseen tilaan.

Juomasuon kallioperä on paksun maakerroksen alla, joka estää kallioperän uraanista aiheutuvan säteilyn havaitsemisen koskemattoman maanpinnan yläpuolella. Ja sitä nytkin tehdyt mittaukset osoittavat. Mutta kun Latitude väittää kuin noilla taustasäteilymittauksilla voisi todistaa, että siltä koelouhinnan yhteydessä maanpinnalle nostettu kivilohkare ei säteilisi mitatulla tavalla. Vastoin Latituden väittämää kyseinen kiven säteilymittaus juuri todistaa eron koskemattoman luonnon (taustasäteilymittauksen tulos) ja uraanipitoisen kallion louhosjätteiden välisen merkittävän eron. Eikä sitä eroa voi Suomen taustasäteilykartalla virheelliseksi todistaa.

Koelouhoksen veden laatu.

Juomasuon koelouhos on louhittu jo 30 vuotta sitten, ja kaikki louhittu kovasti uraanipitoinen malminaines kuljetettiin louhokselta pois koerikastettavaksi. Voisi olettaa että eihän silloin enää haitallisia aineita vedessä olisi, mutta kun niitä on kuten vesi- ja kasvimittaustulokset haitallisten aineiden osalta osoittavat sekä myös säteilymittaukset. Tulokset on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle.

Latitude luo mielikuvaa että seuraa jatkuvasti louhoksen veden laatua ja pyrkii todistamaan erityisesti maaliskuussa 2021 tehdyillä 4 erikohdasta tehdyillä vedenlaadun mittaustuloksilla, etteivät maaliskuussa 2021 otetut näytteet sen paremmin kuin aiemmin analysoidut väitteet eivät tue videolla esitettyjä väitteitä, erityisesti siihen vedoten että joidenkin analysoitujen näytteiden tuloksia on verrattu pohjaveden ympäristölaatunormin.

On syytä kysyä, että onko maaliskuun 2021 mittaustoiminta Latituden normaaliin louhoksen veden laadun seurantaohjelmaan kuuluva mittaus, vai oliko sille joku muu syy? Nettisivun linkkien perusteella on kyseessä ollut Latituden erityinen selvitys siitä, että kuinka hyvin uudenlainen ns. EPSE™ menetelmä mahdollistaa melko yksinkertaisen ja nopean metallipitoisten vesien ja happojen puhdistamisen. Sillä saostetaan kaikki nesteessä liukoisena olevat metallit yhden saostusprosessin aikana. Menetelmällä voidaan käsitellä metallipitoisuuksiltaan varsin vaihtelevia nesteitä.

On oletettavaa, että mikäli Juomasuon louhoksen vedet olisivat riittävästi pohjaveden ympäristölaatunormien täyttäviä, ei Latituden tarvitsisi tällaisia erityisen saastuneiden jätevesien puhdistusmenetelmien soveltuvuutta selvittää. On syytä huomata, että tulosrapotin yhdenvedon perusteella menetelmää testattiin nimenomaan sen soveltuvuudesta koboltin saostamiseksi jätevedestä, eikä suinkaan osoitukseksi louhoslammen nykytilasta.

Lisäksi tässä yksi jo aiemmin julkisuudessa ollut mittaustulos Kitkajoen Juomasuon louhokselta:

Tohtori Riku Paavola, Oulangan tutkimusasemalta 10.11.2010 ”Mittaukset on tehty kivien/maan pinnasta. STUK:n Kuusamon ja Käylän netissä oleviin taustasäteilymittauksiin verraten nuo korkeimmat arvot ovat 150-200 –kertaisia.

”Juomasuon mittausarvot (µSv/h) Normaali taustasäteily pitäisi olla alle 0,30.

Piste 1. 16,3

Piste 2. 15,7

Piste 3. 0,67

Piste 4. 0,14

Piste 5. 0,12

Piste 6. 0,11

Piste 7. 10,12

Piste 8. 0,49

Piste 9. 0,14

Piste 10. 0,11

Juomasuon uraanimalmiossa säteilee uraani hajoamistuotteineen. Koelouhoksen murske ja louhoskivethän juuri osoittaa mitä tavaraa sieltä löytyy jos sitä mennään enempi louhimaan. Tuossa yllä Oulun yliopiston Oulangan aseman aikaisemmin julkisuudessa olleet tulokset mittauskohteineen. Uraania, toriumia, kovaakin on malmiossa paljon. Sitähän nämä alla olevat Juomasuon kairaustuloksetkin osoittavat: